Powiat Nowodworski

Treść Strony

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI„ NA ROK SZKOLNY 2017-2018

Powiat Nowodworski  uruchamia kolejną  rekrutację uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” realizowanego w ramach  Działania 3.2. Edukacja ogólna Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  Zapraszamy!

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

 • matematyka, fizyka, informatyka,
 • biologia, chemia  (nowy obszar),
 • kompetencje społeczne (nowy obszar)

(przy czym wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.)

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka  

W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie uzupełniającym. Obejmie tylko uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/17 są w klasie VI. 

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim (tel. 55 247 22 82).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych,
 • arkusz nominacji,
 • oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.

Arkusz nominacji może wypełnić rodzic, nauczyciel czy inna osoba, która dostrzega ponadprzeciętny potencjał dziecka.

Dokumenty (wniosek i oświadczenie)  należy wypełnić komputerowo, wydrukować i nanieść odręczny podpis.

Uczniowie, którzy spełniają warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach   i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

     W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc ograniczona.

Terminy rekrutacji:

 • akcja informacyjna – do 31. 05. 2017 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – od 01. 06. 2017 r.
 • do 15 czerwca 2017 r. – zgłoszenie uczniów poprzez złożenie dokumentacji w PPP.
 • od 16 czerwca do 15 września 2017 r. – badania psychologiczne w PPP
 • do 20 września 2017 r. ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych.
 • 23 września 2017 r. przeprowadzenie Testu Uzdolnień Kierunkowych.
 • do 15 października 2017 r. sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych do projektu, list rezerwowych.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: biologia i chemia oraz w obszarze kompetencje społeczne.

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni;
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego;
 3. przekazanie rezultatu projektu;
 4. prezentacja projektów;
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

 

Rekrutacja obejmuje uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/17 są w klasie:

 • VI szkoły podstawowej,
 • I i II i III  szkoły gimnazjalnej,
 • I i II szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczniowie, którzy spełniają warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty (arkusz nominacji i oświadczenie o przetwarzaniu danych) w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim (tel. 55 247 22 82),

Terminy rekrutacji:

 • akcja informacyjna – do 31 maja  2017 r.
 • rozpoczęcia rekrutacji – 01 czerwca. 2017 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni  – do 15 czerwca 2017 r.
 • praca nad projektami kwalifikacyjnymi -od 16 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r.
 • przekazanie rezultatów projektów – do 23 września  2017 r.
 • prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną– do 07 października  2017 r.
 • przygotowanie list: rankingowej/zakwalifikowanych/rezerwowej – do 15 października 2017 r.
 • dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie psychologiczne  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. – po 15 października 2017 r.  

Liczba dostępnych miejsc na rok szkolny 2017-2018  w obszarach: biologia i chemia oraz kompetencje społeczne łącznie: 24, w tym:

1.w grupach – klasa VII i II, III  gimnazjalna  - 12:

 • biologia – 3,
 • chemia – 3,
 • obszar kompetencji społecznych – 6,

2.w grupach ponadgimnazjalnych - 12:

 • biologia – 3,
 • chemia – 3,
 • obszar kompetencji społecznych – 6.

Osoba do kontaktu : opiekun pedagogiczno-metodyczny projektu, dyrektor PPP – Izabela Narewska 55 247 22 82. 


Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”.
 2. Ulotka.
 3. Regulamin rekrutacji.
 4. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach.
 5. Wniosek o zmianę LCNK.
 6. Oświadczenie-przetwarzanie danych osobowych.
 7. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia.
 8. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza.
 9. Zasady  rekrutacji do projektu w obszarach biologia, chemia, kompetencje społeczne – wskazówki dla uczniów.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70