Powiat Nowodworski

Treść Strony

28 lipca 2021 r. została podpisana umowa o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwi weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Wykorzystanie środków finansowych zapewni szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka w rejonie objętym działaniem SCWEW.

W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy itp. zostanie objętych 7 placówek oświatowych tj.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdański, Licem Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach, Szkoła Podstawowa w Lubieszewie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marzęcinie oraz Zespół Szkół w Stegnie.

Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci uczęszczających do w/w placówek.

W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej oraz kampania społeczna, której zwieńczeniem będzie festyn integracyjny.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 619 805,73 zł. Projekt jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie projektu zgodnie z wnioskiem nastąpi w maju 2023 roku.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70