Powiat Nowodworski

Treść Strony

Informacja
o zasadach i trybie postępowania w zakresie usuwania pojazdów
z dróg Powiatu Nowodworskiego oraz holowania pojazdów
na parking strzeżony w 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowodworskiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r., w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 143, poz. 846).

 1. Podmiotem wyznaczonym przez Starostę Nowodworskiego do usuwania i holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego, jest Robert Daniel Beranek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBMAR Robert Beranek, z siedzibą w Orłowie, ul. Żuławska 44B, 82-100 Nowy Dwór Gdański. tel. 781 937 704, fax: (55) 272 31 10, adres mailowy: robmar111@wp.pl
 2. Usunięcie pojazdu z drogi rozpoczyna się z chwilą wydania firmie ROBMAR pisemnej „Dyspozycji usunięcia pojazdu”, przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu.
 3. Podmiot wydający Dyspozycję ma obowiązek o tym fakcie w formie pisemnej poinformować Policję, właściciela pojazdu oraz osobę dysponującą pojazdem w chwili jego usunięcia.
 4. Usunięty pojazd zostaje umieszczony na parkingu strzeżonym pod adresem: Rychnowo 16, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 5. Po upływie 21 dni i nieodebrania pojazdu przez właściciela, usunięty pojazd zostaje odholowany na strzeżony plac postojowy Zarządu Dróg Powiatowych zlokalizowany w Nowym Dworze Gdańskim ul. Tczewska 2.
 6. Podstawą odbioru pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest:
  1) zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał Dyspozycję usunięcia pojazdu, po spełnieniu warunków wymaganych dla zwrotu dowodu rejestracyjnego, oraz
  2) uiszczenie opłat z tytułu holowania oraz przechowywania pojazdu od dnia wydania Dyspozycji, do dnia odbioru pojazdu włącznie. Opłat należy dokonać gotówką u uprawnionego właściciela parkingu.
 7. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub osoba wskazana w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym), lub wskazana w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zatrzymane pozwolenie czasowe.
 8. Usunięty pojazd może zostać odebrany w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
 9. Przy rozliczeniach na rok 2018, obowiązuje cennik opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXVII/232/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu:

Stawki opłat za usunięcie pojazdu.

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata (zł)
1. Rower lub motorower 113,00
2. Motocykl 223,00
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 486,00
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. 606,00
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. 857,00
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 1.263,00
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1.537,00

Stawki opłat za przechowywanie pojazdu.

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata za
dobę (zł)
1. Rower lub motorower 20,00
2. Motocykl 27,00
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 40,00
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 35,t do 7,5 t. 52,00
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. 75,00
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 136,00
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 200,00

Stawki opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata (zł)
1. Rower lub motorower 70,00
2. Motocykl 150,00
3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 330,00
4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. 480,00
5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. 590,00
6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 630,00
7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 770,00

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach dotyczących usuniętych pojazdów w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim:
Roman Gaza, pok. nr 17, tel. (55) 247 36 68 wew. 150, adres mailowy:
przetargi@nowydworgdanski.pl.

Ważne
Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel pojazdu lub osoba uprawniona nieodebrała pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta ma obowiązek wystąpienia do właściwego Sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz
Powiatu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem wartości i sprzedażą lub utylizacją pojazdu powstałe od momentu wydania Dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania, ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby nim dysponującej na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia tych kosztów.
 

 • autor: Roman Gaza, data: 2018-11-02
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70