Powiat Nowodworski

Treść Strony

Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych

Informacja o zasadach i trybie postępowania w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nowodworskiego oraz holowania pojazdów na parking strzeżony w 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowodworskiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. 2018, poz. 2285 z późn. zm.).

 1. Podmiotem wyznaczonym przez Starostę Nowodworskiego do usuwania i holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego jest Pan Robert Beranek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBMAR Robert Beranek z siedzibą w Rychnowo Żuławskie 16, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. +48 781 937 704, adres e-mail: robmar111@wp.pl.
 2. Usunięcie pojazdu z drogi rozpoczyna się z chwilą wydania firmie ROBMAR pisemnej „Dyspozycji usunięcia pojazdu” przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu.
 3. Podmiot wydający „Dyspozycję usunięcia pojazdu” ma obowiązek poinformować o tym fakcie na piśmie Policję, właściciela pojazdu oraz osobę dysponującą pojazdem w chwili jego usunięcia.
 4. Usunięty pojazd zostaje umieszczony na parkingu strzeżonym pod adresem: Rychnowo Żuławskie 16, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 5. Po upływie 14 dni w przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela lub osobę dysponującą pojazdem w chwili jego usunięcia, usunięty pojazd zostaje odholowany na powiatowy strzeżony plac postojowy zlokalizowany w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Tczewskiej 2.
 6. Podstawą odbioru pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest: 
  1. Zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał „Dyspozycję usunięcia pojazdu” po spełnieniu warunków wymaganych dla zwrotu dowodu rejestracyjnego oraz
  2. Uiszczenie opłat z tytułu holowania oraz przechowywania pojazdu od dnia wydania „Dyspozycji usunięcia pojazdu” do dnia odbioru pojazdu, włącznie z tym dniem.Opłat należy dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim: Millennium Bank 80 1160 2202 0000 000 8664 2350.

W tytule przelewu należy podać:

 • Imię i nazwisko wpłacającego,
 • Adres wpłacającego,
 • Tytuł przelewu: opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym,
 • Nr rejestracyjny pojazdu.

Opłata za przechowania naliczana jest za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.

 1. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub osoba wskazana w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym), lub wskazana w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zatrzymane pozwolenie czasowe.
 2. Usunięty pojazd może zostać odebrany z parkingu Starostwa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00.
 3. Rozliczenie opłat z tytułu holowania i przechowywania pojazdu w roku 2023 odbywa się na podstawie Uchwały Nr XIV/61/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu:
Stawki opłat za usunięcie pojazdu

L.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu (zł)

1

Rower lub motorower

144,00

2

Motocykl

281,00

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

606,00

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t.

757,00

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. 

1069,00

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

1576,00

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1917,00

8

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

144,00

 

Stawki opłat za przechowywanie pojazdu (opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w zł)

L.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu (zł)

1

Rower lub motorower

27,00

2

Motocykl

37,00

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

52,00

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t.

68,00

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. 

97,00

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

173,00

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

252,00 

8

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

24,00

 

Koszty w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

L.p.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie pojazdu (zł)

1

Rower lub motorower

72,00

2

Motocykl

141,00

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

303,00

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t.

379,00 

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. 

535,00 

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.

788,00

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

959,00

8

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

72,00

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach dotyczących usuniętych pojazdów w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim:

Aldona Godek, pok. 15, tel +48 (55) 247 36 68, wew. 163, adres e-mail: a.godek@nowydworgdanski.pl

WAŻNE!

Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel pojazdu lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta ma obowiązek wystąpienia do właściwego Sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Nowodworskiego.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem wartości i sprzedażą lub utylizacją pojazdu powstałe od momentu wydania „Dyspozycji usunięcia pojazdu” do prawomocnego zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania „Dyspozycji usunięcia pojazdu”.

Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby nim dysponującej na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie z właścicielem do pokrycia tych kosztów.

W przypadku przejęcia pojazdu na rzecz Powiatu koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania „Dyspozycji jego usunięcia” do zakończenia postępowania zostaną wyegzekwowane od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. Nr 2022, poz. 479 z późn. zm.). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W związku z powyższym, jeżeli Twój pojazd w trybie art. 50a ust. 1 lub art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. Nr 2020, poz. 110 z późn. zm.) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu – odbierz go i pokryj należność. Postępowanie może trwać wiele miesięcy – przez cały czas rosną jego koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.

Tryb Odwoławczy: wszelkie reklamacje, odwołania, zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą do wydania „Dyspozycji usunięcia pojazdu” winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Policji lub Straży Miejskiej.

Pracownik Starostwa Powiatowego nie wchodzi w kompetencje w/w organów i nie bada zasadności odholowania pojazdu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Dane kontaktowe:

 • autor: Anna Kentzer, data: 2021-03-31
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70