Powiat Nowodworski

Treść Strony

Usuwanie pojazdów z dróg powiatowych

Informacja

O zasadach i trybie postępowania w zakresie usuwania pojazdów z dróg Powiatu Nowodworskiego oraz holowania pojazdów na parking strzeżony w 2020 r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowodworskiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2285).

 1. Podmiotem wyznaczonym przez Starostę Nowodworskiego do usuwania i holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego jest Pan Robert Beranek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBMAR Robert Beranek, z siedzibą w Orłowie, ul. Żuławska 4, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 781 937 704, fax: (55) 272 31 10, adres e-mail: robmar111@wp.pl.
 2. Usunięcie pojazdu z drogi rozpoczyna się z chwilą wydania firmie ROBMAR pisemnej „Dyspozycji usunięcia pojazdu” przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu.
 3. Podmiot wydający „Dyspozycję usunięcia pojazdu” ma obowiązek poinformować o tym fakcie na piśmie Policję, właściciela pojazdu oraz osobę dysponującą pojazdem w chwili jego usunięcia.
 4. Usunięty pojazd zostaje umieszczony na parkingu strzeżonym pod adresem: Rychnowo 16, 82 – 100 Nowy Dwór Gdański.
 5. Po upływie 14 dni, w przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela lub osobę dysponującą pojazdem w chwili jego usunięcia, usunięty pojazd zostaje odholowany na powiatowy strzeżony plac postojowy, zlokalizowany w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Tczewskiej 2.
 6. Podstawą odbioru pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest:
  1. Zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał :Dyspozycję usunięcia pojazdu”, po spełnieniu warunków wymaganych dla zwrotu dowodu rejestracyjnego, oraz
  2. Uiszczenie opłat z tytułu holowania oraz przechowywania pojazdu od dnia wydania „Dyspozycji usunięcia pojazdu”, do dnia odbioru pojazdu, włącznie z tym dniem. O.płat należy dokonać u uprawnionego właściciela parkingu.
 7. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub osoba wskazana w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym), lub wskazana w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zatrzymane pozwolenie czasowe.
 8. Usunięty pojazd może zostać odebrany we wtorki i środy w godzinach 8.00 do 14.00 oraz po wcześniejszym ustaleniu w czwartki w godz. 8.00-14.00.
 9. Rozliczenie opłat z tytułu holowania i przechowywania pojazdu w roku 2020 odbywa się na podstawie Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu:

Stawki opłat za usunięcie pojazdu

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata za usunięcie pojazdu  (zł)
1 Rower lub motorower 118,00
2 Motocykl 232,00
3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 503,00
4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. 628,00
5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t.  887,00
6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 1.308,00
7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1.591,00

Stawki opłat za przechowywanie pojazdu (opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu w zł).

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata za usunięcie pojazdu  (zł)
1 Rower lub motorower 22,00
2 Motocykl 29,00
3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 42,00
4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. 54,00
5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t.  79,00
6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 142,00
7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 208,00 

Koszty w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata za usunięcie pojazdu  (zł)
1 Rower lub motorower 70,00
2 Motocykl 150,00
3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 330,00
4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. 480,00 
5 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t.  590,00 
6 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 630,00
7 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne  770,00

 

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach dotyczących usuniętych pojazdów w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim:

Anna Kentzer, pok. 34, tel (55) 247 36 68, wew. 153, adres e-mail: a.kentzer@nowydworgdanski.pl

WAŻNE!

Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel pojazdu lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta ma obowiązek wystąpienia do właściwego Sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Nowodworskiego.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem wartości i sprzedażą lub utylizacją pojazdu powstałe od momentu wydania „Dyspozycji usunięcia pojazdu” do prawomocnego zakończenia postępowania, ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania „Dyspozycji usunięcia pojazdu”.

Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby nim dysponującej na podstawi innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie z właścicielem do pokrycia tych kosztów.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Tel.       48 55 247 36 71,
Fax:      48 55 247 36 70
starostwo@nowydworgdanski.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70