Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Inspektor ds. oświaty – Beata Zawadzka (pokój nr 32, tel. wew. 172), email: oswiata@nowydworgdanski.pl
 2. Referent ds. kultury i zdrowia - Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak (pokój nr 33, tel. wew. 151), email: kultura@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych obejmuje koordynację, nadzór i kontrolę  nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu, oraz realizację spraw związane z promocją zdrowia i upowszechnianiem kultury i ochronę zabytków.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

w zakresie oświaty:

 1. koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,
 2. ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
 3. kierowanie wychowanków do powiatowych placówek kształcenia specjalnego,
 4. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk dyrektorów oraz wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz odwoływaniem z tych stanowisk,
 5. ogłaszanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, projektowanie dokumentacji komisji konkursowej i regulaminu konkursu,
 6. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz zmian w tych arkuszach,
 7. opracowywanie planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 8. współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 9. przygotowywanie propozycji nagradzania dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela mianowanego,
 11. przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów powiatowych placówek oświatowych,
 12. dokonywanie i przygotowywanie oceny pracy dyrektorów powiatowych placówek oświatowych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 13. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zakładanych przez osoby prawne i fizyczne oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji,
 14. realizacja zadań związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu,
 15. realizacja sprawozdawczości w systemie SIO oraz kontrola z tym związana,
 16. dokonywanie analizy potrzeb edukacyjnych na terenie Powiatu.

w zakresie kultury i promocji:

 1. ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami,
 2. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,
 3. ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,
 4. inicjowanie działalności kulturalnej powiatu,
 5. prowadzenie spraw związanych z organizacją i tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
 6. tworzenie powiatowych bibliotek, ich łączenie, podział i likwidacja oraz zapewnienie funkcjonowania bibliotek publicznych,
 7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru powiatowych instytucji kulturalnych,
 8. realizacja otwartych konkursów ofert z zakresu kultury,
 9. organizacja imprez powiatowych,
 10. prezentacja powiatu w portalach internetowych.

w zakresie ochrony zdrowia:

 1. opiniowanie dokumentów związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej i zakładów lecznictwa odwykowego, po każdorazowym zasięgnięciu opinii komisji ochrony zdrowia,
 2. opiniowanie w sprawach zakupu lub przyjęcia darowizny nowego sprzętu i aparatury medycznej oraz dokonywania zakupu lub przyjęcia takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej,
 3. obsługa postępowania konkursowego na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem,
 4. przygotowywanie projektów uchwał o tworzeniu rady społecznej, działającej przy zakładach opieki zdrowotnej,
 5. przygotowywanie projektów uchwał lub zarządzeń o zmianach form gospodarki finansowej samodzielnych zakładów lub o ich likwidacji,
 6. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
 8. rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczności o szkodliwości narkomanii,
 9. promocja w zakresie działalności powiatu na rzecz propagowania zdrowego stylu życia,
 10. realizacja zadań wynikających z przepisów Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 11. pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań pro zdrowotnych,
 12. planowanie i nadzór nad wykorzystaniem przyznanych środków finansowych,
 13. ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
 14. realizacja otwartych konkursów ofert z zakresu ochrony zdrowia.
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70