Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału - Iwona Sawicka (pokój nr 23, tel. wew. 113), email: i.sawicka@nowydworgdanski.pl
 2. Inspektor ds. oświaty – Beata Zawadzka (pokój nr 22, tel. wew. 172), email: b.zawadzka@nowydworgdanski.pl
 3. Podinspektor ds. społecznych - Monika Bielińska (pokój nr 22, tel. wew. 151), email: m.bielinska@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych obejmuje koordynację, nadzór i kontrolę  nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, ewidencję niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych przez Powiat Nowodworski oraz realizację spraw związanych z ochroną zdrowia, kulturą i ochroną zabytków, organizacjami pozarządowymi i sportem oraz sprawami społecznym.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

W zakresie oświaty:

 1. koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie administracyjnym  i finansowym szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat;
 2. realizacja zadań z zakresu podziału dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych;
 3. kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej;
 4. przygotowywanie i realizacja programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży;
 5. ustalanie planu sieci  publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 7. prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk dyrektorów oraz wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz odwoływaniem z tych stanowisk;
 8. ogłaszanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, projektowanie dokumentacji komisji konkursowej i regulaminu konkursu;
 9. analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz zmian w tych arkuszach;
 10. nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej oraz prawidłowością danych przekazywanych w systemie do innych podmiotów;
 11. opracowywanie planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 12. współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi,
 13. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zakładanych przez osoby prawne i fizyczne oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą dotacji;
 14. realizacja zadań związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu;
 15. przygotowywanie propozycji nagradzania dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 16. prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela mianowanego;
 17. przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów powiatowych placówek oświatowych;
 18. dokonywanie i przygotowywanie oceny pracy dyrektorów powiatowych placówek  oświatowych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 19. dokonywanie analizy potrzeb edukacyjnych na terenie Powiatu;
 20. kontrola merytoryczna naliczonych i wykorzystanych środków części oświatowej subwencji ogólnej;
 21. nadzorowanie procesu rekrutacji do szkół i placówek oświatowych;
 22. współpraca z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w zakresie poprawy efektów kształcenia i wychowania;
 23. analiza wynagrodzeń nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń i średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, ustalanie kwoty różnicy, przygotowywanie danych do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz sporządzanie sprawozdania z wysokości wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 24. prowadzenie projektów (część merytoryczna) oświatowych, także dofinansowanych ze środków zewnętrznych

W zakresie ochrony zdrowia:

 1. promocja w zakresie działalności Powiatu na rzecz  propagowania zdrowego trybu życia;
 2. koordynacja realizacji programów prozdrowotnych dla mieszkańców Powiatu;
 3. pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań prozdrowotnych;
 4. opracowanie zarządzeń na wniosek inspektora sanitarnego, dotyczących zapobiegania epidemii;
 5. współpraca z Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską i aptekami ogólnodostępnymi na terenie Powiatu w sprawach ustalania godzin pracy aptek oraz dyżurów;
 6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 7. przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa;
 8. opracowanie decyzji o wydaniu zwłok do celów naukowych, wyższym szkołom   medycznym;
 9. powoływanie, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w razie braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie;
 10. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
 11. wyrażenie zgody  na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez  pracodawcę;
 12. realizacja  zadań z zakresu  Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV;
 13. wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę;
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy  o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 15. realizacja zadań publicznych w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu;
 16. dostarczanie informacji niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego ,,Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”;
 17. przedkładanie Zarządowi Powiatu otrzymanego projektu ,,Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” celem wydania właściwej opinii.

W zakresie kultury i ochrony zabytków:

 1. ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją i tworzeniem powiatowych instytucji kultury;
 3. prowadzenie i aktualizowanie rejestru powiatowych instytucji kulturalnych;
 4. inicjowanie działalności kulturalnej Powiatu;
 5. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek;
 6. nadzór nad realizacją zadań powierzonych bibliotekom powiatowym;
 7. promocja lokalnej twórczości ludowej;
 8. wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem Nagrody Starosty  Nowodworskiego; 
 9. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 10. umieszczanie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, znaków informacyjnych o tym, że zabytek podlega ochronie;
 11. na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanawianie i cofanie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków;
 12. prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków;
 13. sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami i jego aktualizacja;
 14. sporządzanie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami;
 15. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
 16. realizacja zadań publicznych, w tym w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu.

W zakresie organizacji pozarządowych i sportu:

 1. realizacja zapisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ,w tym wykonywanie czynności w imieniu organu nadzoru nad stowarzyszeniami na terenie Powiatu Nowodworskiego;
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz powiatowych związków sportowych;
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. prowadzenie rejestracji organów pozarządowych i stowarzyszeń;
 5. wspieranie, współpraca i integrowanie organizacji pozarządowych;
 6. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu i kultury fizycznej;
 7. realizacja zadań publicznych, w tym w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu;
 8. wspieranie wybitnych talentów w sporcie;
 9. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej;
 10. realizacja Programu Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Powiecie Nowodworskim;
 11. realizacja obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 12. realizacja zadań w ramach Patronatu Starosty Nowodworskiego;
 13. realizacja zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 14. współpraca w zakresie ekonomii społecznej na terenie Powiatu.

W zakresie spraw społecznych:

 1. opieka nad kombatantami i osobami represjonowanymi;
 2. realizacja zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;
 3. realizacja zadań wynikających z Ustawy o Karcie Polaka;
 4. przygotowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej;
 5. organizowanie imprez o zasięgu powiatowym, np. dożynek, festynów oraz świąt państwowych i rocznic;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydarzeniami na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, w tym koordynacja konkursów organizowanych przez inne podmioty.
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70