Powiat Nowodworski

Treść Strony

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel.     +48 55 247 36 71
faks   +48 55 247 36 70
e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl
 

Przyjmowanie interesantów w godzinach pracy urzędu. 

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Kierownik Wydziału: Krystyna Damszel-Podsiadły, pokój nr 35,  tel. wew. 144
  2. Stanowisko ds. gospodarki wodnej, melioracji i rolnictwa:  Anna Terendy,  pokój  nr 36, tel. wew. 146
  3. Stanowisko ds. ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem: Katarzyna Dybiec, pokój nr 35, tel. wew. 146

Zakres działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Wydział realizuje zadania organu administracji samorządowej i rządowej I instancji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii. Zajmuje się wydawaniem decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz prowadzeniem zagadnień dotyczących melioracji określonych prawem wodnym, realizacją spraw w zakresie gospodarki odpadami, w tym wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Do obowiązków należy również wykonywanie oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska, w tym przygotowywanie raportów z jego wykonania oraz współuczestniczenie w opiniowaniu i informowaniu o realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego oraz gminnych harmonogramów zawartych w odpowiednich programach, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentacjach związanych z informacją o środowisku i jego ochroną znajdujących się w posiadaniu wydziału, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Wydział współuczestniczy w opiniowaniu lub uzgadnianiu spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego przynależnych organom Powiatu.

Informacje dot. spraw i wniosków znajdują się w zakładce Jak załatwić sprawę w Starostwie

OD 1 STYCZNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO WODNE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018r. Starosta Nowodworski nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

Informacja dla społeczeństwa o Zrównoważonym Rozwoju i Stanie Środowiska Województwa Pomorskiego

www.infoeko.pomorskie.pl
 

DOTACJE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ

Osoby fizyczne i prawne mają możliwość otrzymania dotacji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Kwota dotacji celowej nie może jednak przekroczyć udziału własnego Wnioskodawcy i uzależniona jest od ilości posiadanych środków oraz ilości złożonych wniosków. Ideą dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej poprzez m.in. wyeliminowanie lub ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, propagowanie i wspomaganie rolnictwa ekologicznego, wspomaganie zabezpieczenia urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, ochronę przyrody w tym poprawę warunków biocenotycznych oraz edukację ekologiczną.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70