Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23
tel.     +48 55 247 36 71
faks   +48 55 247 36 70 e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

  1. Kierownik Wydziału – Krystyna Damszel-Podsiadły, pokój nr 24,  tel. wew. 144
  2. Inspektor – Anna Terendy – stanowisko ds. gospodarki wodnej, rolnictwa i geologii –  pokój nr 24, tel. wew. 146
  3. Podinspektor – Katarzyna Dybiec – stanowisko ds. ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem – pokój nr 24, tel. wew. 131

Zakres działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Wydział realizuje zadania organu administracji samorządowej i rządowej I instancji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii. W szczególności rozpatruje wnioski ze stosowną dokumentacją dotyczące wydania: pozwoleń i zezwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wykonuje zadania związane z zatwierdzaniem projektów robót i prac geologicznych oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, a także przyjęciem zgłoszenia projektu robót geologicznych w tym wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz wykonywania wykopów i otworów wiertniczych w celu wykonania ujęć wód podziemnych w zakresie przypisanym staroście. Do zadań należy również prowadzenie spraw związanych z emisją ponadnormatywnego hałasu do środowiska łącznie z wydaniem decyzji o dopuszczalnym hałasie w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm. Sprawowanie nadzoru nad spółkami wodnymi. Przyjmuje zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (np. stacje bazowe telefonii komórkowej emitujące promieniowanie elektromagnetyczne itp.). Realizuje ustawowy obowiązek cyklicznego opracowywania powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowania raportu z realizacji zadań w nim ujętych, jednocześnie współuczestniczy w opiniowaniu i informowaniu o wykonaniu zadań wynikających z harmonogramów poszczególnych programów środowiskowych szczebla wojewódzkiego i gminnego, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu wydziału, prowadzi sprawy związane z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przypisanym staroście. Ponadto współuczestniczy w opiniowaniu lub uzgadnianiu przez organy Powiatu spraw dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

 

OD 1 STYCZNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO WODNE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018r. Starosta Nowodworski nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

Informacja dla społeczeństwa o Zrównoważonym Rozwoju i Stanie Środowiska Województwa Pomorskiego

www.infoeko.pomorskie.pl
 

DOTACJE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ

Osoby fizyczne i prawne mają możliwość otrzymania dotacji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Kwota dotacji celowej nie może jednak przekroczyć udziału własnego Wnioskodawcy i uzależniona jest od ilości posiadanych środków oraz ilości złożonych wniosków. Ideą dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej poprzez m.in. wyeliminowanie lub ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, propagowanie i wspomaganie rolnictwa ekologicznego, wspomaganie zabezpieczenia urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, ochronę przyrody w tym poprawę warunków biocenotycznych oraz edukację ekologiczną.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70