Powiat Nowodworski

Treść Strony

Obsługę obywateli na terenie województwa pomorskiego prowadzą placówki:

ODDZIAŁ PASZPORTÓW W GDAŃSKU, ul. Okopowa 21/27, tel. +48 58 30 77 120, fax +48 58 30 20 023, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- wejście od ul. Rzeźnickiej, naprzeciwko I Urzędu Skarbowego

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek 8:00 - 15:30
 • wtorek 10:15 – 18.00
 • środa 8:00 - 15:30
 • czwartek 8:00 - 15:30
 • piątek 8:00 - 15:30

Uwaga: Możliwość dokonywania opłat za pomocą kart płatniczych.

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W MALBORKU, Plac Słowiański 17 tel. 55 64 60 451

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek 8.15 – 14.45
 • wtorek 8.15 - 14.45
 • środa 10.00 – 16.30
 • czwartek 8.15 - 14.45
 • piątek 8.15 – 14..45

Uwaga: Pomiędzy podanymi godzinami urzędowania obowiązuje przerwa w godz. 11:30 - 12:00.

OPŁATY PASZPORTOWE:

Opłaty podstawowe - dorośli:

 • Opłata za wydanie paszportu biometrycznego wynosi 140 zł
 • Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł

Opłaty ulgowe - dorośli:

 • Opłata paszportowa ulgowa wynosi 70 zł i przysługuje:
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu (wymagane jest zaświadczenie z ZUS),
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom i studentom (szkoły ponadgimnazjalne, studia licencjackie i magisterskie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bez ograniczeń wiekowych; ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym).

Opłaty podstawowe - dzieci:

 • Opłata za wydanie paszportu biometrycznego powyżej 13 roku życia wynosi 140 zł.
 • Opłata za wydania paszportu biometrycznego do 13 roku życia 60 zł.
 • Opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

Opłaty ulgowe - dzieci:

 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 30 zł.
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł.

Ulgowa opłata paszportowa przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, od urodzenia do 7 roku życia oraz uczniom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Ulga w opłacie paszportowej z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (przysługuje po okazaniu Karty Dużej Rodziny w dniu składania wniosku, również karty dziecka w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka):

 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 15 zł.
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 do 25 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 35 zł.*
 • za wydanie paszportu biometrycznego osobom dorosłym pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł.

  * w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi.

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,
 • osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli celem ich wyjazdu za granicę będzie długotrwałe leczenia lub z konieczność poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu wady technicznej dokumentu,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.


Zwolnienie z opłaty wymaga udokumentowania.

Opłatę za wydanie nowego paszportu obniża się o 10% za każdy pełny rok pozostający do terminu upływu ważności posiadanego paszportu, gdy jest on wymieniany z powodu:

 • braku miejsca w paszporcie na wizy lub stemple poświadczające przekraczanie granic,
 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, wpisywanych do paszportu,
 • zmiany wyglądu posiadacza paszportu w stopniu utrudniającym ustalenie jego tożsamości.

W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w dokumencie paszportowym, traci on ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

UWAGA

W przypadku korzystania z ulg z powyższych powodów bądź zwolnienia z opłaty wysokość opłaty paszportowej należy ustalać z pracownikiem organu paszportowego przyjmującego wnioski paszportowe.

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego z powodu utraty podwyższa się o 200% opłaty podstawowej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Przez zniszczeniu dokumentu paszportowego należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.


Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Uwaga! Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!

UWAGA: Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70