Powiat Nowodworski

Treść Strony

Deklaracja dostępności

Powiat Nowodworski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Nowodworskiego.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-22.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi i aktualizacji w dniu 2024-05-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Odnotowano następujące problemy:

 1. wśród opublikowanych dokumentów część plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane,
 2. wśród opublikowanych grafik część z nich nie posiada opisu alternatywnego - brakujące opisy będą sukcesywnie wprowadzane,
 3. wśród treści osadzonono część obiektów bez opisu alternatywnego (materiały audiowizualne pochodzące z serwisów Facebook, Youtube oraz platformy sesja.pl) - brakujące opisy będą sukcesywnie uzupełniane.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Tatarowicz, k.tatarowicz@nowydworgdanski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 247 36 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Gen. Sikorskiego 23 oraz ul. Warszawskiej 28b w których mieszczą się poszczególne wydziały Starostwa nie posiadają barier architektonicznych i są ogólnie dostępne w godzinach urzędowania. Przy bocznej ścianie od strony parkingu przy ul. gen. Sikorskiego 23 znajduje się odpowiednio oznakowana winda, natomiast w budynku przy ul. Warszawskiej 28b znajduję się podjazd dla wózków oraz winda. W budynku przy ul. gen. Sikorskiego 23 dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, znajdująca się na wprost wejścia głównego. Na parkingu przy budynku znajdującym się na ul. gen. Sikorskiego 23 wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ul. Warszawskiej 28b toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, nie wyznaczono natomiast miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obu budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70