Powiat Nowodworski

Treść Strony

 • -

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim”

 

W ramach działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi  5 200 000 zł, co stanowi 72,31% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi  7 323 488,58 zł.

Okres  realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od  1 września 2017 roku do 31 października 2018 roku.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim tj. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej, Zespołu Szkół Nr 2 wraz z warsztatami szkolnymi. Prace termomodernizacyjne będą polegały m.in. na:

 • wymianie drzwi zewnętrznych i okien pozostałych do wymiany;
 • dociepleniu stropodachu niewentylowanego
 • zastosowaniu kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u.;
 • dociepleniu ścian zewnętrznych (z naprawą elewacji)
 • wymianie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i montażem urządzeń regulacyjnych oraz regulacja instalacji,
 • wykonaniu odrębnej kotłowni gazowej dla budynku szkoły i warsztatów szkolnych, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i montażem urządzeń regulacyjnych oraz regulacja instalacji;

Do celów projektu wyznaczonych w ramach termomodernizacji obiektów zaliczamy:

W zakresie środowiskowym:

 • poprawa jakości oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa
 • redukcja ubytków ciepła z budynków,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło,
 • zastosowanie instalacji OZE

W zakresie ekonomicznym:

• wygenerowanie oszczędności dla Wnioskodawcy z tytułu niższych kosztów energii, przeznaczonej na ogrzewanie budynków

W zakresie społecznym:

 • zwiększenie zdolności do konkurowania z placówkami z województwa pomorskiego, w szczególności z Elblągiem, Trójmiastem, czy powiatem malborskim
 • zwiększenie komfortu nauki i pracy w szkole (mniej zachorowań w okresie jesienno-zimowym, brak przeciągów)

W zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa:

 • zwiększenie walorów estetycznych budynków,
 • podniesienie komfortu użytkowania infrastruktury ( termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
 • podniesienie standardu infrastruktury technicznej Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz osób korzystających z infrastruktury objętej projektem.

Natomiast celem nadrzędnym jest poprawa czystości powietrza w powiecie poprzez zmniejszenie strat energii pierwotnej i końcowej

Planowane efekty:

Projekt ma charakter kompleksowej termomodernizacji 3 obiektów przeznaczonych na cele publiczne. Zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej, o co najmniej 60% - w przypadku budynku warsztatów przy Zespole Szkół nr 2 oszczędność zapotrzebowania na energię wyniesie 65,4%. Dodatkowo projekt przyczynia się do rozwoju i wykorzystania instalacji OZE, poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych w SOS-W im. I.Sendlerowej. W efekcie realizacji projektu nastąpi:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) - 346,08
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) - 2 595 766,00
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70