Powiat Nowodworski

Treść Strony

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI JAKO INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1124) został wprowadzony katalog ,,instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stosownie do treści art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucjami obowiązanymi są:

 • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U.  z 2023, poz. 166), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 20 instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

 1. wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1124),
 2. wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/ stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/ stowarzyszenia oraz jej pracowników innych osób wykonujących czynności na rzecz fundacji/ stowarzyszenia z przepisami ustawy (art. 8 w/w ustawy). Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 w/w ustawy,
 3. identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27 w/w ustawy),
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41 w/w ustawy),
 5. stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46 w/w ustawy),
 6. dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3 w/w ustawy),
 7. prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3 w/w ustawy),
 8. podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w/w ustawy w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 9. przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49 w/w ustawy),
 10. wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 w/w ustawy),
 11. przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy),
 12. zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 w/w ustawy),
 13. wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86 w/w ustawy),
 14. stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117 w/w ustawy).

W związku z powyższym, Starosta Nowodworski na mocy art. 130 ust.2 pkt. 2 i 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawa o stowarzyszeniach oraz art. 14a  ustawy o fundacjach, zwraca się z prośbą do podmiotów o których mowa powyżej (tj. fundacji i stowarzyszeń), o złożenie oświadczenia, o tym czy są Państwo instytucją obowiązaną w rozumieniu  ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wzór oświadczenia jest zamieszczony poniżej.

Oświadczenie  podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania Państwa Stowarzyszenia/Fundacji , należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 23 w terminie do 31 października 2023 roku.

W przypadku zaistnienia zmiany stanu faktycznego wskazane jest poinformować o tym organ nadzorujący tj. Starostę Nowodworskiego.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70