Powiat Nowodworski

Treść Strony

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – 08. Konwersja

Działanie – 08.02. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne

Nazwa operacji: Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Powiatu Nowodworskiego poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych miasta Nowy Dwór Gdański. 

Cele szczegółowe projektu:

 • poprawa jakości miejskiej przestrzeni publicznej,
 • ograniczenie zjawisk patologii społecznych w centrum miasta, na obszarach objętych rewitalizacją,
 • podniesienie poziomu życia mieszkańców obszaru w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

Planowane efekty:

 • przywrócenie funkcji społecznych obszaru objętego projektem,
 • zmniejszenie różnic w jakości życia i potencjale rozwojowym wszystkim obszarów miasta,
 • wzrost poziomu przedsiębiorczości na terenie powiatu,
 • wzrost liczby turystów odwiedzających region,
 • generowanie nowych, stałych miejsc pracy,
 • zmniejszenie różnic na linii imigracje – emigracje na terenie powiatu, skutkujące wzrostem liczby ludności.

Wskaźnik rzeczowy realizacji projektu - powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 16 ha.

Wartość projektu ogółem: 5 082 816,40 zł
Wydatki kwalifikowalne: 5 082 816,40 zł
Pożyczka rewitalizacyjna: 4 015 424,96 zł
Finansowanie uzupełniające: 1 067 391,44

 W ramach projektu Powiat Nowodworski wykona następujący zakres:

 1. Budowa wewnętrznego osobowego dźwigu od strony elewacji południowo-wschodniej służącego do komunikacji. Celem instalacji dźwigu jest dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.
 2. Remont pomieszczeń piwnicznych oraz w obrębie planowanej windy wraz z wymianą 
  i zaprojektowaniem niezbędnych instalacji (elektrycznych, c.o., wod-kan., wentylacji, gazu).
 3. Wykonanie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej budynku (fundament od strony parkingu i głównego wejścia) - izolacja i ocieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych podziemnych oraz ścian fundamentowych.
 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – zgodnie z wykazem wskazanym w PFU. 
 5. Renowacja elewacji budynku. 
 6. Zastosowanie i wykonanie rozwiązań zamiennych w celu spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.


Szczegółowy zakres prac oraz zestawienie wyposażenia stałego przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami.
Ponadto w ramach projektu przewidziano do realizacji działania towarzyszące w postaci przygotowania dokumentacji technicznej oraz usługi nadzoru inwestorskiego. 

 

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70