Powiat Nowodworski

Treść Strony

Honorowy patronat Starosty Nowodworskiego

Honorowy patronat Starosty Nowodworskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym, przyznawanym przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Honorowy patronat Starosty Nowodworskiego przyznawany jest przedsięwzięciom, konkursom lub wydarzeniom o zasięgu ponadgminnym z zakresu edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku oraz ochrony zdrowia.

O przyznanie honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego mogą ubiegać się:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.),
 2. organizacje społeczne – min. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe ,
 3. instytucje kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1983 z późn. zm.),
 4. jednostki organizacyjne powiatu nowodworskiego,
 5. powiatowe służby, inspekcje i straże z terenu powiatu nowodworskiego określone w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego należy składać osobiście lub drogą pocztową do dnia 31 stycznia danego roku (liczy się data wpływu), w którym będzie miało miejsce wydarzenie, do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 150/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: zasad przyznawania honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego.

Informacje o objęciu wydarzenia honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego jest przekazywana drogą elektroniczną lub pismem.

Organizator przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego ma obowiązek:

 1. pobrania ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim zlecenia zakupu nagrody w ramach honorowego patronatu Starosty Nowodworskiego stanowiącego załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu;
 2. przekazania minimum 14 dni przed imprezą, do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim zaproszenia na przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego;
 3. zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie w zaproszeniu, oraz materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych na temat przedsięwzięcia, posługując się herbem i logo powiatu, udostępnionymi przez Wydział Organizacyjno-Promocyjny;
 4. informowanie o fakcie objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia;
 5. umieszczenia, w widocznym miejscu, znaków promocyjnych Powiatu Nowodworskiego (herbu i/lub logo powiatu) podczas trwania przedsięwzięcia objętego Patronatem;
 6. przesłania dokumentacji fotograficznej pocztą elektroniczną na adres powiat@nowydworgdanski.pl lub bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z prawem do nieodpłatnego wykorzystania przez powiat.
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70