Powiat Nowodworski

Treść Strony

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI” NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Powiat Nowodworski uruchamia kolejną rekrutację uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” złożonego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formy wsparcia w ramach projektu:

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

 1. lokalnych form wsparcia:
  • zajęcia pozalekcyjne
  • zajęcia z psychologiem - warsztaty rozwijające kreatywność
  • stypendia
  • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)
 2. form wsparcia o zasięgu regionalnym:
  • obozy naukowe,
  • konkursy indywidualne i zespołowe,
  • naukowe konferencje uczniowskie,
  • portal edukacyjny,
  • warsztaty specjalistyczne (projektowe),
  • spotkania i warsztaty autorskie
 3. akademickich form wsparcia:
  • spotkania akademickie,
  • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
  • warsztaty tematyczne,
  • opieka mentorska,
  • e-learning

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

 • matematyka, fizyka, informatyka,
 • biologia, chemia
 • kompetencje społeczne
  (przy czym wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.)

Ogłaszamy rekrutację tylko w obszarze:
fizyka i informatyka

W w/w obszarach rekrutacja prowadzona będzie w trybie standardowym. Obejmie uczniów którzy w roku szkolnym 2019/20 są w klasie VI, VII szkoły podstawowej.

Przewidywany nabór: 5 uczniów

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Nowym Dworze Gdańskim działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim (tel. 55 247 22 82),

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ,
 • arkusz nominacji,
 • oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.

Arkusz nominacji może wypełnić rodzic, nauczyciel czy inna osoba, która dostrzega ponadprzeciętny potencjał dziecka.
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych i oświadczenie wypełnia i podpisuje rodzic lub prawny opiekun ucznia.
Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Terminy rekrutacji:

 • akcja informacyjna – do 12. 06. 2020 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – od 15. 06. 2020 r.
 • do 31 lipca 2020 r. – zgłoszenie uczniów poprzez złożenie dokumentacji w PPP.
 • od 03 sierpnia do 18 września 2020 r. – badania psychologiczne w PPP
 • do 22 września 2020 r. ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych.
 • 26 września 2020 r. przeprowadzenie Testu Uzdolnień Kierunkowych.
 • do 30 września 2020 r. sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych do projektu, list rezerwowych.

Osoba do kontaktu : opiekun pedagogiczno-metodyczny projektu, dyrektor PPP – Izabela Narewska 55 247 22 82. 

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski”.
 2. Regulamin rekrutacji.
 3. Lista wymaganych osiągnięć uzyskanych w olimpiadach i wojewódzkich konkursach przedmiotowych, uprawniających w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski
 4. Wniosek o zmianę LCNK.
 5. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
 6. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii – pdf.
 7. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii – Word.
 8. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski – pdf.
 9. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski– Word

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70