Powiat Nowodworski

Treść Strony

Zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji 21 maja 2012 r. - 5 czerwca 2012 r.

Miejsce składania wniosków: powiat nowodworski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 3 Maja 6,
82-100 Nowy Dwór Gdański,
tel.: 55/247-22-82
poradniandg@interia.pl

 1. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów kl. I-III (rok szkolny 2011/12) oraz uczniowie klasy I szkół ponadgimnazjalnych (rok szkolny 2011/12) z powiatów: chojnickiego, gdańskiego, kościerskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, sztumskiego, tczewskiego, miasta Gdyni, miasta Sopotu.
 2. Udział w projekcie weźmie około 1% populacji uczniów odpowiednio gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
 3. Ucznia do projektu zgłasza nauczyciel (lub pedagog/psycholog) przekazując wniosek i arkusz nominacji do powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz ze zgodą rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w projekcie w przypadku ucznia niepełnoletniego.
 4. Uczniów należy zgłaszać do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczeń mieszka poza granicami województwa pomorskiego, ale uczęszcza do umiejscowionej w nim szkoły. W takim przypadku uczeń zgłaszany jest do poradni na terenie powiatu, w którym znajduje się szkoła. W wypadku zakwalifikowania ucznia do projektu, będzie on objęty wsparciem w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, które zlokalizowane jest w powiecie, w którym mieści się szkoła, do kórej uczęszcza uczeń.
 5. Do projektu ucznia może również zgłosić rodzic lub inna osoba pełnoletnia, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki (z lat 2010/11, 2011/12)* są włączani do systemu w pierwszej kolejności bez potrzeby udziału w teście uzdolnień kierunkowych. Dodatkowo zostaną oni poddani badaniom diagnostycznym.
 7. Każdy uczeń zgłoszony do projektu przechodzi badania diagnostyczne w poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w ust. 6, test uzdolnień kierunkowych.
 8. Wyniki testu uzdolnień kierunkowych oraz wyniki badań przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowią ostateczne kryterium przyjęcia uczniów uzdolnionych do projektu w poszczególnych powiatach.
 9. Po zakończeniu procesu diagnozowania uczniów (na początku roku szkolnego 2012/2013) każdy powiat odrębnie tworzy i ogłasza listę uczniów przyjętych do udziału w systemie oraz listę uczniów zidentyfikowanych do szczególnego wsparcia przez szkoły macierzyste (w tym listę rezerwową uczniów do udziału w projekcie).
 10. W ramach projektu uczeń zostaje objęty wsparciem w zakresie jednego przedmiotu.
 11. W przypadku rezygnacji ucznia z udziału w projekcie jego miejsce zajmuje uczeń z listy rezerwowej.
 12. Obowiązuje zasada „otwartych drzwi”, tzn. istnieje możliwość włączenia ucznia uzdolnionego do systemu w szczególnej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania, uzyskanie tytułu laureata Olimpiady, Ligi Zadaniowej organizowanej w ramach systemu).
 13. W przypadku zgłoszenia ucznia do projektu po upływie terminu rekrutacji zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.
 14. Uczeń zakwalifikowany do projektu zobowiązany będzie do podpisania i złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Lista olimpiad i wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki i informatyki z lat 2010/11, 2011/12 są włączani do projektu Zdolni z Pomorza w pierwszej kolejności bez potrzeby udziału w teście uzdolnień kierunkowych.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad z lat 2010/11, 2011/12:

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad z lat 2010/11, 2011/12:

 • Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
 • Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów

Laureaci z lat 2010/11, 2011/12 z następujących wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

 • Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów gimnazjum
 • Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów gimnazjum
 • Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów gimnazjum

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70