Powiat Nowodworski

Treść Strony

ZEZWOLENIE NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z ZAGRANICY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1473 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r., Nr 249 poz. 1866), -Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6  grudnia  2001r.  w  sprawie  wykazu  chorób  zakaźnych,  w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 152 poz.1742z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy oraz akt zgonu lub inny dokument potwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku  dołącza  się  dokument  urzędowy  stwierdzający  wykluczenie  jako  przyczyny  zgonu  choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3austawy.

Opłaty:

  • zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

  • po uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Sekretariat Starostwa Powiatowego w Nowym Dowrze Gdańskim - pokój 20

Tryb odwoławczy:

  • od wydanej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70