Powiat Nowodworski

Treść Strony

Informacja
o zasadach i trybie postępowania w zakresie usuwania pojazdów
z dróg Powiatu Nowodworskiego oraz holowania pojazdów
na parking strzeżony w 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowodworskiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r., w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 143, poz. 846).

 1. Podmiotem wyznaczonym przez Starostę Nowodworskiego do usuwania i holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego, jest Robert Daniel Beranek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBMAR Robert Beranek, z siedzibą w Orłowie, ul. Żuławska 44B, 82-100 Nowy Dwór Gdański. tel. 781 937 704, fax: (55) 272 31 10, adres mailowy: robmar111@wp.pl .
 2. Usunięcie pojazdu z drogi rozpoczyna się z chwilą wydania firmie ROBMAR pisemnej „Dyspozycji usunięcia pojazdu”, przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu.
 3. Podmiot wydający Dyspozycję ma obowiązek o tym fakcie w formie pisemnej poinformować Policję, właściciela pojazdu oraz osobę dysponującą pojazdem w chwili jego usunięcia.
 4. Usunięty pojazd zostaje umieszczony na parkingu strzeżonym pod adresem: ROBMAR Robert Beranek, z siedzibą w Orłowo, ul. Żuławska 44B, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 5. Po upływie 14 dni i nieodebrania pojazdu przez właściciela, usunięty pojazd zostaje odholowany na strzeżony plac postojowy Zarządu Dróg Powiatowych zlokalizowany w Nowym Dworze Gdańskim ul. Tczewska 2.
 6. Podstawą odbioru pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest:
  1) zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał Dyspozycję usunięcia pojazdu, po spełnieniu warunków wymaganych dla zwrotu dowodu rejestracyjnego, oraz
  2) uiszczenie opłat z tytułu holowania oraz przechowywania pojazdu od dnia wydania Dyspozycji, do dnia odbioru pojazdu włącznie. Opłat należy dokonać u uprawnionego właściciela parkingu.
 7. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub osoba wskazana w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym), lub wskazana w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zatrzymane pozwolenie czasowe.
 8. Usunięty pojazd może zostać odebrany w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
 9. Przy rozliczeniach na rok 2018, obowiązuje cennik opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXVII/232/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu:

Stawki opłat za usunięcie pojazdu.

 1. Rower lub motorower - 113,00 zł
 2. Motocykl - 223,00 zł
 3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 486,00 zł
 4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. - 606,00 zł
 5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. - 857,00 zł
 6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. - 1 263,00 zł
 7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1 537,00 zł

Stawki opłat za przechowywanie pojazdu (opłata za dobę).

 1. Rower lub motorower - 20,00 zł
 2. Motocykl - 27,00 zł
 3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 40,00 zł
 4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 35,t do 7,5 t. - 52,00 zł
 5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. - 75,00 zł
 6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. - 136,00 zł
 7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 200,00 zł

Stawki opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 1. Rower lub motorower - 70,00 zł
 2. Motocykl - 150,00 zł
 3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 330,00 zł
 4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. - 480,00 zł
 5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t. - 590,00 zł
 6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. - 630,00 zł
 7. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 770,00 zł

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach dotyczących usuniętych pojazdów w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim:
Roman Gaza, pok. nr 17, tel. (55) 247 36 68 wew. 150,
adres mailowy: przetargi@nowydworgdanski.pl

Ważne
Jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel pojazdu lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w ciągu 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta ma obowiązek wystąpienia do właściwego Sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz
Powiatu.
Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem wartości i sprzedażą lub utylizacją pojazdu powstałe od momentu wydania Dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania, ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu
w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby nim dysponującej na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia tych kosztów.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70