Powiat Nowodworski

Treść Strony

INFORMACJA O OPŁACIE SKARBOWEJ

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) określiła sposób płatności i stawki opłaty skarbowej.

I tak:

 1. Opłacie skarbowej podlegają:
  • w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia, wydawane zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje).
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury bądź jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym
 2. Zniesiona została opłata skarbowa od podań, załączników, weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.
 3. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty zawarte są w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
 4. Nie płaci się już opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej lub blankietami wekslowymi.
 5. Obowiązek zapłaty następuje z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia. W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury- z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
 6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi i następuje na wniosek, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym jej dokonano.
 7. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej, a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 8. W sytuacji nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych czynności czy wydanych zaświadczeń i zezwoleń, a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zostaną poinformowane właściwe w sprawie organy podatkowe.


Od dnia 17 października 2011 r. opłata skarbowa pobierana jest przelewem na konto:

Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

26 8306 0003 0000 8006 2000 0010

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70