Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Architektury i Budownictwa

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdański
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

W skład wydziału wchodzą:

 1. Kierownik Wydziału - Marek Miszewski - pok. nr 4,   tel. wew. 161, email: m.miszewski@nowydworgdanski.pl
 2. Inspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Ewa Świgoń - sprawy z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański - pok. nr 8, tel. wew. 103, email: e.swigon@nowydworgdanski.pl
 3. Inspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Andrzej Szczotka - sprawy z Miasta Krynica Morska i Gminy Ostaszewo - pok. nr 8, tel. wew. 152, email: a.szczotka@nowydworgdanski.pl
 4. Podinspektor ds. realizacji obiektów budowlanych - Natalia Zaręba - sprawy z terenu Gminy Sztutowo, Gminy Stegna - pok. nr 8, tel. wew. 133,  email: n.zareba@nowydworgdanski.pl
  w zastępstwie Marcin Koszelak m.koszelak@nowydworgdanski.pl
 5.  Młodszy Referent ds. realizacji obiektów budowlanych - Dominika Rocławska - pok. nr 8, tel. wew. 133, email: d.roclawska@nowydworgdanski.pl

Zakres działania Wydziału Architektury i Budownictwa

Do zakresu działań Wydziału Architektury i Budownictwa, należy organizowanie zadań wynikających z kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, wynikających z ustawy Prawo budowlane (z wyjątkiem obiektów i robót, dla których organem pierwszej instancji jest wojewoda) w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a w szczególności:
  • przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę oraz wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach,
  • rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach,
  • rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych,
  • rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • prowadzenie postępowań związanych ze zmianą, uchylaniem i stwierdzaniem wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
  • rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości;
 2. rejestracja dzienników budowy;
 3. prowadzenie rejestrów wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 5. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń, opinii, w tym:
  • wydawanie zaświadczeń dotyczących obiektów budowlanych: o samodzielności lokalu mieszkalnego lub innego niż mieszkalny,
  • potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
  • potwierdzanie faktu lub stanu prawnego – na podstawie prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów, bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu organu administracji architektoniczno-budowlanej;
  • sporządzanie zaświadczeń z zakresu spraw prowadzonych przez wydział.
 6. opiniowanie lub uzgadnianie przez organy Powiatu – spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego województwa, planów miejscowych i studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach kompetencji Wydziału i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych, (ZRID);
 8. przygotowywanie dokumentacji oraz przekazywanie odwołań do organu II instancji;
 9. przekazywania informacji podatkowych organom podatkowym, właściwym w sprawach podatku od nieruchomości;
 10. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;
 11. prowadzenie innych spraw wynikających z właściwości organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji;
 12. archiwizowanie dokumentacji postępowań administracyjnych zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 13. realizowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu i przełożonych lub wynikających z przepisów prawa.

Pomocne strony

Wykaz pomocnych stron internetowych
Adres strony internetowej Funkcjonalność strony internetowej
https://www.gunb.gov.pl/strona/edb Elektroniczny Dziennik Budowy
http://stegna.e-mapa.net/ System informacji przestrzennej - Stegna
http://sztutowo.e-mapa.net/ System informacji przestrzennej - Sztutowo
http://mkrynicamorska.e-mapa.net/ System informacji przestrzennej - Krynica Morska
http://ostaszewo.e-mapa.net/ System informacji przestrzennej - Ostaszewo
https://nowydworgdanski.e-mapa.net/ System informacji przestrzennej - Nowy Dwór Gdański
https://isok.gov.pl/hydroportal.html System monitoringu ryzyka powodziowego
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/ Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń z projektem budowlanym w sprawach budowlanych
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ Aplikacja elektroniczna do składania wniosków w procesie budowlanym 
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4361-karta-i-strony-tytuowe-projektu-budowlanego-wzory-do-pobrania
Prawo budowlane po nowelizacji

 

AB DRUKI 2021

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70