Powiat Nowodworski

Treść Strony

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu - Barbara Kamińska

pok. 17
tel.   55 247 36 68  w.136
e-mail: b.kaminska@nowydworgdanski.pl, skarbnik@nowydworgdanski.pl

Zastępca skarbnika powiatu - Iwona Stokowska

pok. 29
tel.   55 247 36 68  w.156
e-mail: i.stokowska@nowydworgdanski.pl

Do zadań Skarbnika Powiatu należą:

 1. zapewnienie prawidłowej realizacji polityki finansowej powiatu;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu, przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz zapewnienie bieżącej kontroli wykonania budżetu;
 4. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;
 5. nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu;
 6. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości finansowej;
 7. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 8. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla powiatu;
 9. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa;
 10. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań;
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Starosty.

Skarbnikowi Powiatu podlega:

 1. Wydział Finansowo – Księgowy,
 2. Wydział Obsługi Jednostek
 3. Samodzielne stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości,
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70