Powiat Nowodworski

Treść Strony

 • -

Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – 08. Konwersja

Działanie – 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Nazwa operacji: Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański

Cel główny projektu: Stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, polegającego na projektowaniu i wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązanie go międzynarodowym szlakiem rowerowym.

Cele szczegółowe projektu:

 1. ożywienie kulturalno – turystyczne województwa;
 2. promocja bogatej historii Pomorza;
 3. rozwój przedsiębiorczości, spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką;
 4. promocja turystyki rowerowej w Polsce na arenie międzynarodowej;
 5. ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym;
 6. poprawa wizerunku województwa pomorskiego;
 7. propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia;
 8. zwiększenie dostępności do oferty turystycznej oraz kulturowej województwa pomorskiego;
 9. wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne;
 10. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez łatwiejszy dostęp do atrakcji turystycznych oraz wzrost turystyki regionu związanego ze wzrostem gospodarczym;
 11. wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca aktywnego wypoczynku;
 12. poprawę atrakcyjności przestrzennej terenu bezpośrednio objętego projektem jako obszaru do wypoczynku i rozrywki;
 13. podniesienie konkurencyjności obszaru jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej związanej z turystyką aktywną, jak i korzystania z usług oraz lokalnego handlu i gastronomii;
 14. poprawę wizerunku obszarów świadczących oferty z zakresu turystyki aktywnej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie;
 15. uaktywnienie optymalizacji struktury gospodarczej z osiągnięciem wzrostu usług turystycznych, gastronomii, handlu typowego oraz usług wyższego rzędu;
 16. aktywizację zawodową i społeczną osób objętych pomocą społeczną przez nowe możliwości zarobku wynikające z rozwoju turystyki;
 17. aktywizacja sportowa;
 18. promocja zdrowego trybu życia powiązanego z aktywnością ruchową.

Planowane efekty:

 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 850 odwiedzin/rok.
 2. Długość utworzonych szlaków turystycznych – 80,51 km.

Wartość projektu ogółem: 15 760 634,20 zł

Wydatki kwalifikowalne: 15 713 362,78 zł

Dofinansowanie z UE: 9 848 952,14 zł

Wartość projektu dla Powiatu Nowodworskiego:
Wartość projektu ogółem: 3 376 907,06 zł
Wydatki kwalifikowalne: 3 329 733,06 zł
Dofinansowanie: 2 121 039,95 zł

W ramach projektu Powiat Nowodworski wykona następujący zakres.:

 1. Przebudowa drogi 2324G na odcinku od przejazdu kolejki wąskotorowej do skrzyżowania z drogą 2330G – 1,8 km;
 2. Przebudowa drogi 2324G na odcinku od mostu w Stegience do skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 – 0,95 km.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański (lider projektu), Gminą Lichnowy, Gminą Ostaszewo i Gminą Stegna.

Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9. Trasa docelowa będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70