Powiat Nowodworski

Treść Strony

  • -

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż.”

 

W ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi  379 050,00 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi  399 000,00 zł.

Okres  realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od  2017-09-01 do 2018-12-31.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim. Projekt będzie realizowany przez Powiat Nowodworski w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański. Realizatorem wszystkich działań objętych budżetem projektu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Partner w projekcie będzie prowadził działania wspierające w postaci m.in. działalności informacyjnej dla potencjalnych odbiorców projektu.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 14 osób, natomiast 20 osób osiągnie rezultat bezpośredni tzn.: w ciągu 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie. Projektem łącznie zostanie objętych 31 osób z grup docelowych. Wymienione osoby będą uczestniczyć w poszczególnych zadaniach w projekcie z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji. tj. zostaną objęci wsparciem w postaci: staży – dla 9 osób; bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – dla 3 osób; refundacji na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy – dla 3 osób; szkoleń indywidualnych – dla 12 osób; prac interwencyjnych – dla 4 osób.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70