Powiat Nowodworski

Treść Strony

SEKRETARZ POWIATU

Magda Woźniak

pok. 18
tel. 55 247 36 68, wew. 137
e-mail: sekretarz@nowydworgdanski.pl  m.wozniak@nowydworgdanski.pl

 

 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa, tworzy warunki jego działania oraz ustala organizację pracy Starostwa.
 2. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
 3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. czuwanie nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw obywatelii wykonywaniem zadań w Starostwie;
  2. koordynowanie i nadzorowanie przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady  projektów uchwał i innych materiałów przygotowywanych przez Zarząd i powiatowe jednostki organizacyjne;
  3. opracowywanie projektu zmian regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy oraz statutu powiatu;
  4. czuwanie nad właściwą organizacją pracy i koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa;
  5. zapewnienie właściwej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym dotyczącym zadań Powiatu;
  6. zarządzanie Biuletynem Informacji Publicznej i stroną internetową Starostwa;
  7. koordynacja i nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznej z wyłączeniem problematyki budżetowej oraz współdziałanie z podmiotami kontroli państwowej;
  8. nadzorowanie właściwego stosowania przepisów prawa;
  9. koordynowanie i nadzorowanie oceny pracy pracowników samorządowych;
  10. nadzorowanie procesu informatyzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową Starostwa;
  11. koordynowanie spraw związanych z wyborami;
  12. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
  13. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;
  14. monitorowanie i koordynowanie systemem kontroli zarządczej w Starostwie.

Sekretarzowi Powiatu podlega:

 1. Wydział Organizacji i Promocji
 2. Wydział Strategii i Rozwoju
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70