Powiat Nowodworski

Treść Strony

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tj. Dz. U z 2020, poz. 821 ze zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem.

 1. Rodzaj zadania i wysokość dotacji:
 2. Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego.
 3. Termin realizacji zadania od dnia 01.2022 r. do dnia 31.12.2025 r.
 4. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

w roku 2022 – 714.000,00 zł

w roku 2023 – 714.000,00 zł

w roku 2024 – 730.800,00 zł

w roku 2025 – 730.800,00 zł

Kwota dotacji może ulec zmianie w czasie realizacji umowy w związku ze zmianą ilości dzieci objętych opieką lub drastycznym wzrostem kosztów utrzymania dziecka
w placówce niezależnym od Zleceniobiorcy. Po stronie Zleceniobiorcy leży ciężar udowodnienia drastycznego wzrostu kosztów utrzymania dziecka w placówce.
W przypadku drastycznego wzrostu kosztów utrzymania dziecka w placówce środki finansowe mogą być zwiększone, jednak nie więcej niż o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

 1. Miejscem realizacji zadania jest obszar powiatu nowodworskiego.
 2. Cel zadania – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu nowodworskiego.

Podstawowy zakres zadania obejmuje:

 • zapewnienie dziecku opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb;
 • zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej,
  w szczególności przyjęcie dziecka w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki;
 • realizację planu pomocy dziecku;
 • zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego;
 • zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównania opóźnień rozwojowych
  i szkolnych, zaopatrzenie w podręczniki, pomoce o przybory szkolne;
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
 • pracę z rodziną dziecka;
 • organizowanie dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki
  w środowisku, grup usamodzielniających;
 • wyposażenie wychowanków w:
 1. odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb;
 2. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego;
 3. środki higieny osobistej;
 • wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków, zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka - do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych;
 • zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania wynikającej
  z obowiązujących przepisów.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania:

Zlecenie realizacji zadania w wyniku rozstrzygniętego konkursy nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania, zgodnie z poniższą procedura:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym dokonana zostanie przez komisję konkursową;
 • weryfikacja ofert pod względem merytorycznym – dokonana zostanie przez komisję konkursową;
 • podjęcie ostatecznej uchwały o wyborze oferty i udzieleniu dotacji nastąpi na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;
 • od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie;
 • kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej;
 • przyznając dotację Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może wskazać pozycje kosztorysu, które zostaną objęte dofinansowaniem;
 • wyniki konkursu ze wskazaniem podmiotu otrzymującego dotację, nazwy zadania, wysokości przyznanych środków publicznych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim;
 • szczegółowe warunki przyznawania dotacji na realizację zadania, sposób rozliczania udzielonej dotacji zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ust.
  1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Wzór umowy
  o powierzenie realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Umowa dopuszczać będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wskazanych w sekcji V-A oferty Wykonawcy do 0,8% wskazanej pozycji kosztu nie więcej jednak niż 5.000,00 zł w ramach danej pozycji kosztu. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w wielkościach wskazanych w zdaniu pierwszym nie wymagają podpisywania aneksu do umowy.

 

 • Termin i warunki realizacji zadań:
 1. Zadanie wynikające z konkursu zostanie zrealizowane w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie powiatu nowodworskiego jest zapewnienie im odpowiedniego standardu opieki
  i wychowania szczegółowo określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
  (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) i przeznaczenie otrzymanej dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w placówce.
 3. Miejscem realizacji zadania mogą być wyłącznie lokale lub budynki spełniające wymagania techniczne, przeciwpożarowe oraz sanitarne, zgodne z odpowiednimi przepisami, znajdujące się na obszarze powiatu nowodworskiego.
 4. Oferent zobowiązany jest do współpracy przy realizacji zadania w szczególności z:
  • Zarządem Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim;
  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim;
  • Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku;
  • ośrodkami pomocy społecznej;
  • sądem;
  • innymi podmiotami i instytucjami do zadań, których należy podejmowanie działań na rzecz dziecka i rodziny.
 5. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie stosownego zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego lub uzyskanie tego zezwolenia w terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu oraz złożenie właściwych załączników. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

 

 1. Termin składania ofert:
 2. Kompletne oferty należy składać w nieprzezroczystych, zaklejonych, opisanych
  i opieczętowanych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert – prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków
  z terenu powiatu nowodworskiego”
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 roku do godziny 13.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwór Gdański osobiście lub droga pocztową na ww. adres (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data
  i godzina wpływu dokumentów do urzędu).
 3. Oferty złożone lub nadesłane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. Oferta i załączniki:
 2. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według określonego wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot uprawniony, który spełni łącznie następujące wymagania:
 • złoży (prześle) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 roku do godziny 13.00 – prawidłowo i czytelnie wypełnioną ofertę;
 • prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 • posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 • dysponuje kadrą zdolną do realizacji zadania;
 • posiada prawo do dysponowania nieruchomością, w której będzie realizowane zadanie.
 1. Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:
 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowego działania;
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających realizację zadania;
 • informacje o planowanej wysokości środków finansowych własnych albo pozyskiwanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 • informację o planowanym wkładzie rzeczowym i osobowym oferenta;
 • szczegółową informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
 • inne wymagane informacje i dokumentacje określone w ustawie z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)

 

 1. Obowiązkowymi załącznikami do oferty są:
 • statut oferenta;
 • aktualny odpis z właściwego Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • oświadczenie oferenta o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją
  o ewentualnych zajęciach,
 • akt własności, umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem), w której będzie realizowane zadanie. Prawo do dysponowania nieruchomością winno obejmować cały okres realizacji zadania;
 • aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego wykonawczego) do składania ofert, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy –
  w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej;
 • oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub w innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niż wskazana w wypisie z rejestru lub innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych;
 • sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2020r., ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej (w przypadku oferenta działającego krócej sprawozdanie za okres działalności do momentu ogłoszenia konkursu);
 • koncepcję funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej, jej regulamin organizacyjny lub projekt regulaminu;
 • wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych, form zatrudnienia i liczby godzin pracy, rodzaju stanowisk, w tym wolontariuszy oraz specjalistów współpracujących
  z placówka;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę prowadzącą placówkę (dyrektora) wymogów art. 97 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • pisemne oświadczenie oferenta o wykorzystaniu środków finansowych dotacji wyłącznie na realizację zadania;
 • harmonogram realizacji zadania publicznego w rozbiciu na poszczególne lata realizacji zadania;
 • przewidywana kalkulacja kosztów w rozbiciu na poszczególne lata realizacji zadania;
 • zezwolenie Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo –wychowawczej typu socjalizacyjnego o ile oferent posiada takie zezwolenie lub oświadczenie o zobowiązaniu do dostarczenia tego zezwolenia w terminie 60 dni od rozstrzygnięcia konkursu w przypadku wygrania konkursu przez oferenta;
 • załączniki dodatkowe do oferty:
 • pisemne rekomendacje dotyczące dotychczasowej działalności, referencje podmiotu, w tym ewentualnie wystawione przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
 2. Oferta winna być napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez uprawnionych przedstawicieli oferenta. Poszczególne strony oferty i załączniki winny być numerowane i parafowane, a dokonane poprawki lub korekty błędów również muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferta winna stanowić zwartą całość.

 

 1. Termin, tryb i kryteria przy wyborze oferty:
 2. Otwarcie ofert i podanie nazw oferentów, którzy przystąpili do konkursu nastąpi
  w dniu 09.2021 r. o godz. 10:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  w Nowym Dworze Gdańskim.
 3. Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową, która przedstawi do dnia 10.2021 r. Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim opinię o złożonych ofertach.
 4. Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
 5. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa uwzględnia:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 • planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
 1. W celu dokonania oceny możliwości realizacji zadania Komisja Konkursowa może dokonać wizji lokalnej nieruchomości (budynku, lokalu), w której będzie realizowane zadanie.
 2. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie przedłożony Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostaną zlecone zadania podejmuje Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do dnia 10.2021 r.
 4. Decyzja Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zgodna z wzorem umowy, o powierzenie realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Nowym Dworze Gdańskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 • Dotacja Powiatu na realizację podobnego zadania wynosiła:

Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim:

 • w roku 2020 – dotacja na 1 dziecko – 3.800,00 zł miesięcznie;
 • w roku 2021 – (w trakcie realizacji) dotacja na 1 dziecko - 4.000,00 zł miesięcznie.

 

Załączniki do ogłoszenia

 • Wzór umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1,

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Warszawskiej 28A, tel.: 55 246 81 75 , 55 246 82 05

 

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70