Powiat Nowodworski

Treść Strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) założyła stworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Połowę z nich prowadzą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych oraz w połowie przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dwa nieodpłatne punkty pomocy prawnej prowadzone są przez:

1. radców prawnych: p. Aleksandrę Hryniewicz i p. Mariana Gołębiewskiego (na mocy porozumienia z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

w Nowym Dworze Gdański przy ul. Warszawskiej 28 B
(budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Numer telefonu  504 935 958

 

2. organizację pozarządową Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu (wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert do dnia 15 grudnia 2015 r.),

w Stegnie przy ul. Morskiej 11
(w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)

 

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00

numerem telefonu: 504 935 961

Pomocy prawnej udzielają wg harmonogramu:

Lp.

Dzień tygodnia

godziny

Imię i nazwisko osoby udzielającej porady prawnej

Wykształcenie

1.

poniedziałek

9.00 – 13.00

Jan Puchalski

adwokat

2

wtorek

9.00 – 13.00

Iwona Tyburska

radca prawny

3.

środa

9.00 – 13.00

Jan Puchalski

adwokat

4.

czwartek

9.00 – 13.00

Jan Puchalski

adwokat

5.

piątek

9.00 – 13.00

Agnieszka Pawlak

adwokat

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie) lub
  2. która posiada i przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny (załącznik nr 3, załącznik nr 4- dobrowolnie), lub
  3. która uzyskała i przedłoży zaświadczenie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
  4. która posiada i przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
  5. która nie ukończyła 26 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
  6. która ukończyła 65 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4 -dobrowolnie), lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty i złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności (załącznik nr 1, załącznik nr 4-dobrowolnie).

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70