Powiat Nowodworski

Treść Strony

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 28.10.2020 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję IX  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  28.10.2020 r. (środa) godz. 9.00 tryb zdalny

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: VIII z dnia 29.09.2020 r.
 3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
 4. Przedstawienie informacji nt. służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2019/2020 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.– przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
  6.2 zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. – przedstawia Pani Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu
  6.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2020 – 2032 - przedstawia Pani  Aleksandra Stryniewska, Skarbnik Powiatu
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Ciżmowski

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2020-10-15

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70