Powiat Nowodworski

Treść Strony

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
82-100 Nowy Dwór Gdański ul. Morska 1
tel. +48 55 247 57 01

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim   - lek. med. Henryk J. Pszczoliński

I. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim realizuje zadania    z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska,
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny radiacyjnej,
 4. higieny procesów nauczania i wychowania,
 5. higieny wypoczynku i rekreacji,
 6. zdrowotnymi żywności , żywienia i przedmiotów użytku,
 7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz
  pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Wszystkie działania prowadzone są w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

II. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawia przynajmniej raz w roku Radzie Powiatu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu.

III. Do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy między innymi:

 1. sprawowanie kontroli nad realizacją zadań wykonywanych przez Powiatową Stację, a określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i w przepisach odrębnych,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością merytoryczną, gospodarczą, finansową i  administracyjną Powiatowej Stacji,
 3. pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,
 4. reprezentowanie Powiatowej Stacji na zewnątrz,
 5. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie pracownikom upoważnień do ich rozpatrywania,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień,
 7. udzielanie upoważnień pracownikom do przeprowadzanie czynności kontrolnych i do nakładania mandatów karnych,
 8. udzielanie pełnomocnictw,
 9. wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 10. zawieranie porozumień z innymi jednostkami administracji publicznej,
 11. sporządzanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanego terenu,
 12. sprawowanie nadzoru nad opracowywanie planów zasadniczych przedsięwzięć oraz sprawozdań z ich realizacji,
 13. dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 14. sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 15. przestrzeganie przepisów z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych,
 16. sprawowanie nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.

IV. W przypadku nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego       zastępuje go upoważniony pracownik.


Podstawa prawna działania:
Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70