Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel.     +48 55 247 36 71
faks   +48 55 247 36 70
e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl
 

Przyjmowanie interesantów w godzinach pracy urzędu. 

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Kierownik Wydziału: Krystyna Damszel-Podsiadły, pokój nr 36,  tel. wew. 146
  2. Stanowisko ds. gospodarki wodnej, melioracji i rolnictwa:  Anna Terendy,  pokój  nr 36, tel. wew. 146
  3. Stanowisko ds. ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem: Katarzyna Dybiec, pokój nr 35, tel. wew. 167 

Zakres działania Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Wydział realizuje zadania organu administracji samorządowej i rządowej I instancji w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii. W szczególności zajmuje się udzielaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych,  wydawaniem decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, prowadzeniem zagadnień dotyczących melioracji określonych prawem wodnym, realizacją spraw w zakresie gospodarki odpadami, w tym wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie lub transport odpadów, przyjmowaniem informacji o ilości wytworzonych odpadów, prowadzeniem rejestru dot. odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń. Do obowiązków należy również wykonywanie oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska, w tym przygotowywanie raportów z jego wykonania oraz współuczestniczenie w opiniowaniu i informowaniu o realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego oraz gminnych harmonogramów zawartych w odpowiednich programach, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentacjach związanych z informacją o środowisku i jego ochroną znajdujących się w posiadaniu wydziału, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Wydział współuczestniczy w opiniowaniu lub uzgadnianiu spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego przynależnych organom Powiatu.

Informacje dot. spraw i wniosków znajdują się w zakładce Jak załatwić sprawę w Starostwie

Informacja dla społeczeństwa o Zrównoważonym Rozwoju i Stanie Środowiska Województwa Pomorskiego

www.infoeko.pomorskie.pl
 

DOTACJE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ

Osoby fizyczne i prawne mają możliwość otrzymania dotacji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Kwota dotacji celowej nie może jednak przekroczyć udziału własnego Wnioskodawcy i uzależniona jest od ilości posiadanych środków oraz ilości złożonych wniosków. Ideą dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej poprzez m.in. wyeliminowanie lub ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, propagowanie i wspomaganie rolnictwa ekologicznego, wspomaganie zabezpieczenia urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, ochronę przyrody w tym poprawę warunków biocenotycznych oraz edukację ekologiczną.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl