Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Linki

Treść strony

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) założyła stworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Połowę z nich prowadzą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych oraz w połowie przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dwa nieodpłatne punkty pomocy prawnej prowadzone są przez:

1. radców prawnych: p. Aleksandrę Hryniewicz i p. Mariana Gołębiewskiego (na mocy porozumienia z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

w Nowym Dworze Gdański przy ul. Warszawskiej 28 B
(budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Numer telefonu  504 935 958

 

2. organizację pozarządową Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu (wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert do dnia 15 grudnia 2015 r.),

w Stegnie przy ul. Morskiej 11
(w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)

 

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00

numerem telefonu: 504 935 961

Pomocy prawnej udzielają wg harmonogramu:

Lp.

Dzień tygodnia

godziny

Imię i nazwisko osoby udzielającej porady prawnej

Wykształcenie

1.

poniedziałek

9.00 – 13.00

Jan Puchalski

adwokat

2

wtorek

9.00 – 13.00

Iwona Tyburska

radca prawny

3.

środa

9.00 – 13.00

Jan Puchalski

adwokat

4.

czwartek

9.00 – 13.00

Jan Puchalski

adwokat

5.

piątek

9.00 – 13.00

Agnieszka Pawlak

adwokat

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie) lub
 2. która posiada i przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny (załącznik nr 3, załącznik nr 4- dobrowolnie), lub
 3. która uzyskała i przedłoży zaświadczenie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
 4. która posiada i przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
 6. która ukończyła 65 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4 -dobrowolnie), lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty i złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności (załącznik nr 1, załącznik nr 4-dobrowolnie).

SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY DROGI S-7

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

WIGILIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM

Świąteczna atmosfera, radosne śpiewanie kolęd i smaczne potrawy towarzyszyły dzisiejszemu spotkaniu całej społeczności szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. W uroczystości udział wzięła Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, składając wszystkim gorące życzenia świąteczno – noworoczne.

ASERTYWNY SAMORZĄDOWIEC – INNOWACJA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ,,Asertywność, czyli sztuka mówienia nie”. Następnie pracowali metodą burzy mózgów pogłębiając swoją wiedzę na temat asertywności. W drugiej części warsztatów wszyscy udali się do pracowni gastronomicznej, gdzie pod kierunkiem nauczycieli zawodu i uczniów klasy gastronomicznej przygotowywali potrawy. Dodatkową atrakcją były projekcje filmów przygotowanych przez uczniów technikum informatycznego o kierunkach kształcenia oraz tajemnicach miasta.

W warsztatach uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Jacek Gross, Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski oraz Inspektor oświaty w Starostwie Powiatowym Agnieszka Glazer.

Spotkanie podsumowała Dyrektor Szkoły Wioletta Przyborowska.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i zostali zaproszeni na przyszłoroczne spotkanie.

Samorząd Uczniowski ZS2

 

SPOTKANIE WIGILIJNE ROLNIKÓW

W dniu 18 grudnia br. Starosta Zbigniew Ptak uczestniczył w zorganizowanym pierwszy raz spotkaniu wigilijnym rolników. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele Powiatowej Izby Rolniczej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim.

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Na zbliżające się święta składamy
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Jacek Gross
wraz z Radnymi
  Starosta Nowodworski
Zbigniew Ptak
z pracownikami Starostwa

 

JUBILEUSZ 70-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ POŁĄCZONY ZE SPOTKANIEM WIGILIJNYM

Dnia 18 grudnia br.  Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta  Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Lubomir Głowacki i Stanisław Juszczyk  wzięli udział w jubileuszu 70 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, połączonym ze spotkaniem wigilijnym Zarządu Oddziału  Powiatowego ZOSP RP. Podczas Gali nie zabrakło życzeń, prezentów, podziękowań oraz odznaczeń dla zasłużonych na rzecz współpracy z OSP Nowy Dwór Gdański.

 • Fot. Urząd Miejski
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Urząd Miejski

XIV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin:  30.12.2015 r. (środa, godz. 14:00)

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 – 2015 „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2017”.
  4.2 przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024.
  4.3 skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
  4.4 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
  4.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2032.
  4.6 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanych w roku 2015. (do odczytania)
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

AKCJA CHARYTATYWNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniach 14,15 grudnia 2015 roku uczennice klasy II Technikum Obsługi Turystycznej wraz z pedagogiem Wiolettą Odoom zbierały żywność, która została przekazana instytucjom i dzieciom rodzin mających trudną sytuację materialną.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 pragnie złożyć serdeczne podziękowania Dyrektorom sklepów: TESCO, Biedronka, Atol, Netto, Polo- Market za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki oraz duże podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy przekazali produkty na ten szczytny cel.

Organizatorzy

Wioletta Odoom

NOWY RADIOWÓZ JUŻ DZIŚ WYRUSZY W SWÓJ PIERWSZY PATROL

Nowodworscy policjanci mają nowy radiowóz. Kluczyki do Skody Yeti na ręce szefów mundurowych insp. Wacława Łokuciewskiego i mł. insp. Tomasza Pawlaka przekazali przedstawiciele samorządów: powiatu nowodworskiego oraz gmin Stegna i Nowy Dwór Gdański. Auto już dziś trafi do funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Stegnie.

Dziś w nowodworskiej jednostce policji odbyło się uroczyste przekazanie mundurowym nowego radiowozu – nowoczesnej, oznakowanej osobowo - terenowej Skody Yeti. Samochód został zakupiony ze środków przekazanych przez samorząd powiatu nowodworskiego, gmin: Stegny i Nowego Dworu Gdańskiego oraz własnych środków Policji. Kluczyki do policyjnego auta wraz z życzeniami pomyślnego użytkowania przekazali na ręce komendantów Wacława Łokuciewskiego i Tomasza Pawlaka przedstawiciele samorządów, dzięki wsparciu których możliwy był zakup auta. W uroczystości uczestniczyli Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, wicestarosta Barbara Ogrodowska, Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska i Zastępca Wójta Gminy Stegna Tomasz Gajewski. Przed pierwszą służbą na nowodworskich trasach radiowóz poświęcił kapelan nowodworskich policjantów ks. Antonii Mikielewicz.

Nowy radiowóz ma silnik benzynowy o mocy 150 koni mechanicznych i pojemności 1,4 litra. Napęd na cztery koła bez wątpienia ułatwi dojazd mundurowych nawet w trudno dostępne miejsca. Samochód wyposażony jest między innymi w klimatyzację, wspomaganie kierownicy, systemy bezpieczeństwa jazdy, ma też nowoczesne, oparte na technologii LED
oświetlenie.

W imieniu swoim i wszystkich nowodworskich mundurowych, komendant Wacław Łokuciewski podziękował za wsparcie samorządów i bardzo dobrą współpracę  na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

WIGILIA 2015 ZA NAMI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - WYŁONIONO ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu, od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. udzielać będzie nieodpłatnej pomocy prawnej w Stegnie. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wyłaniając tę organizację w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Nowodworski będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej pięć razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

W Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 (I piętro – budynku po Sądzie Rejonowym w Malborku) przyjmować będzie radca prawny – p. Aleksandra Hryniewicz (w zastępstwie radca prawny – p. Marian Gołębiewski), na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 października 2015 r. z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Natomiast drugi punkt – w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie) przez najbliższy rok, prowadzić będą osoby uprawnione działające w ramach Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu.

Starostwo

UPAMIĘTNIENIE TRAGICZNEJ ŚMIERCI ŻOŁNIERZY W CZASIE STANU WOJENNEGO

W dniu 13 grudnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski, Lubomir Głowacki, Stanisław Juszczyk  wzięli udział w uroczystości upamiętniającej tragicznie poległych czołgistów I Warszawskiego Pułku Czołgistów im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu, która odbyła się na moście nad rzeką Linawa. 

 • Fot. Kamila Ziętek – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Kamila Ziętek – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Kamila Ziętek – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Kamila Ziętek – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Kamila Ziętek – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Kamila Ziętek – Dziennik Bałtycki

SPOTKANIA WIGILIJNE

W dniu 10 grudnia br. odbyły się uroczyste spotkania wigilijne w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które funkcjonuje przy Stowarzyszeniu dla Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Marzęcinie oraz członków Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Gdańskim. W spotkaniach udział wzięła Wicestarosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska, która przekazała życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W uroczystości Polskiego Związku Niewidomych uczestniczył  także członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Stanisław Juszczyk.

M. Wereszczyńska

DEBATA NA TEMAT BARIER ROZWOJU ŻUŁAW

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego podsumował dyskusję podczas konferencji i debaty nt. Strategii Rozwoju Obszaru  Żuław Wiślanych wskazując na słabą aktywność naszego regionu w zakresie realizacji projektów sieciowych przyczyniających się realnie do rozwoju. Podał kilka przykładów działań w innych regionach województwa, które zainicjowały rozwój. Wymienił też niewykorzystane zasoby, które mogłoby być przedmiotem wspólnych działań.

Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski i inni samorządowcy przedstawili listę barier, istniejących niezależnie od lokalnych władz i mieszkańców, które blokują działania i aktywność.

Celem spotkania było ustalenie wspólnych  działań i sposobów ich realizacji mogących przyspieszyć rozwój powiatu i całych Żuław.

Uczestnikami spotkania w Żuławskim Parku Historycznym byli m.in. wyżsi urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego i innych urzędów i instytucji szczebla wojewódzkiego. Była to jedna z niewielu okazji spotkać się i porozmawiać z osobami , które na co dzień  podejmują ważne decyzje dotyczące całego województwa pomorskiego, w tym również Żuław Wiślanych.

WICEMOSTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W turnieju wzięło udział 6 najlepszych szkół województwa pomorskiego: I Liceum Ogólnokształcące w Rumii, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące  w Gdańsku, Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Uczniowie, którzy wystąpili w finale:

 1. Werner Michał
 2. Mularczyk Jakun
 3. Dyl Kacper
 4. Koller Piotr
 5. Popielarski Mateusz
 6. Gębacz Piotr
 7. Kiełczyński Patryk
 8. Bąkowski Krystian
 9. Zygarowski Michał
 10. Cecki Adrian

Gratulacje!!!

Zespół Szkól nr 1

XIII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) zwołuję XIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin:  17.12.2015 r. (czwartek)

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja nt. przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2015/2016.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego.
  5.2 rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
  5.3 skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Starostę.
  5.4 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
 6. Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 r.
  Procedura:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2016 r.
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu.
  3. odczytanie opinii zawierającej wnioski Stałych Komisji Rady.
  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji.
  5. dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie.
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016.
  6.1 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2032.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie „Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.” (do odczytania)
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

MAMMOBUS PO RAZ OSTATNI W TYM ROKU

Zapraszamy panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

 • Nowy Dwór Gdański – 14 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Drzymały 4
 • Stegna – 15 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Gdańska 7
 •  

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

 • 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 • 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

M. Wereszczyńska

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - PAŹDZIERNIK 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za październik 2015 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY METROSTAV

W dniu 27 listopada  br. Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Stanisław Juszczyk  oraz włodarze z terenu Powiatu Nowodworskiego Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski, Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz Wójt Gminy Ostaszewo Michał Chrząszcz spotkali się w sprawie budowy drogi ekspresowej S-7 z Panią Kingą Gerlach z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Gdańsku  oraz Panem Mariuszem Janczewskim przedstawicielem Firmy Metrostav, który pełni funkcję Kierownika budowy.

SPOTKANIE STAROSTY Z SENATOREM RP PANEM LESZKIEM CZAQRNOBAJ ORAZ BURMISTRZEM NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO PANEM JACKIEM MICHALSKIM

W dniu 24 listopada  br. Starosta Zbigniew Ptak spotkał się  z Senatorem RP Panem Leszkiem Czarnobaj oraz Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego Panem Jackiem Michalskim.

Tematem spotkania były istotne sprawy prorozwojowe, przygotowujące do debaty z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W dniu 19 listopada w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w którym uczestniczyli z ramienia powiatu Starosta Zbigniew Ptak, Sekretarz Joanna Bryk i Skarbnik Małgorzata Tkaczyk. Pracownicy socjalni oraz pracownicy pomocy społecznej otrzymali z rąk Starosty podziękowania za  swoją pracę i  zaangażowanie w rozwiązywaniu  problemów ludzi potrzebujących wsparcia.

M. Wereszczyńska

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE: "ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA"

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem instytucji ochrony zdrowia ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

 W programie spotkań m.in.:

 • wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne;
 • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 • wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • pozostałe możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w zakresie ochrony zdrowia;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 Termin i miejsce spotkań:

Spotkania organizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 2 grudnia  2015 r., w godz. 10:00-13:00, w następujących miejscach:

Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).

Gdańsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 (Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - budynek A3, sala 005).

Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3).

Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 listopada 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (GPI FE):

punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE):

gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie:

wejherowo.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku:

slupsk.pife@pomorskie.eu
tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach:

chojnice.pife@pomorskie.eu
tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku:

malbork.pife@pomorskie.eu
tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

 Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania

 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego, składamy Państwu wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasowy trud włożony w swoją pracę, codzienne zaangażowanie i życzliwość w rozwiązywaniu problemów ludzi potrzebujących wsparcia. Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, prywatnych oraz wytrwałości w przezwyciężaniu wszelkich trudów, motywacji do pracy i przyjaznych ludzi wokół siebie.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Jacek Gross 

Starosta Nowodworski

Zbigniew Ptak

"PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA" W ŻOK

Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza na spektakl „Przygody Koziołka Matołka” w wykonaniu Teatru Lalek Pleciuga ze Szczecina, który odbędzie się 20 listopada o godz. 17.00. Bilety do nabycia w cenie 10 zł.

Koziołek Matołek to jedna z najsympatyczniejszych i najzabawniejszych postaci polskiej literatury dla dzieci. Któż nie pamięta uroczego białego koziołka w czerwonych spodenkach, wędrującego po świecie? Któż nie miał choć raz ochoty przyłączyć się do Matołka i wspólnie z nim poszukać Pacanowa, w którym kozy kują?.

M. Wereszczyńska

LOKALNA GRUPA RYBACKA ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza przedstawicieli sektora rybackiego, społecznego oraz gospodarczego działających na obszarze LGR do udziału w drugim wywiadzie grupowym dotyczącym opracowania Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

"PROWINCJA" W ŻUŁAWSKIM PARKU HISTORYCZNYM

Zapraszamy 17 listopada 2015 roku o godz. 17.00 do Żuławskiego Parku Historycznego na spotkanie promocyjne 21 numeru Kwartalnika "Prowincja".  W numerze między innymi Andrzej Kasperek pisze o żuławskim serowarze Krzysztofie Jaworskim, Marcin Owsiński o pierwszych osadnikach na Żuławach, Ryszard Rząd o żuławskich mostach a także inne ciekawe artykuły.

M. Wereszczyńska

DNI HONOROWEGO DAWCY KRWI

Na ręce Jarosława Dywizjusza Prezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Gdańskim przekazano słowa podziękowania dla wszystkich krwiodawców za bezinteresowną życzliwość w niesieniu pomocy potrzebującym. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i nagrody dla zasłużonych krwiodawców, uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim aktywnie wspierających krwiodawstwo oraz nauczycielom. Jednym z wyróżnionych krwiodawców był pracownik Starostwa Przemysław Osuch, któremu dziękujemy za wspaniały dar jakim jest oddawana krew.

Wyróżnieni krwiodawcy:

 1. Jerzy Lipiński – oddał  61 litrów krwi,
 2. Robert Olenkiewicz – oddał 50 litrów krwi,
 3. Tomasz Włodkowski – oddał 48 litrów krwi,
 4. Krzysztof Strug – oddał 43 litry krwi,
 5. Krzysztof Ćwiek – oddał 32 litry krwi,
 6. Przemysław Osuch – oddał 23 litry krwi.

Wyróżnieni nauczyciele:

 1. Monika Gurak,
 2. Mieczysław Kochel.

Wyróżnieni uczniowie:

 1. Patrycja Romanowska,
 2. Wiktoria Krawczyk,  
 3. Damian Kobierzyński,
 4. Tomasz Baran.

Osoby chcące oddać krew będą miały taką możliwość 11 grudnia br. w mobilnym punkcie poboru krwi koło budynku Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Drzymały 4 w Nowym Dworze Gdańskim.

M. Wereszczyńska

WYRÓŻNIENIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RANKINGU IT- SZKOŁA

Po raz kolejny Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim otrzymał wyróżnienie   w rankingu szkół podwyższających kompetencje uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w zakresie  technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczniowie szkoły realizowali kursy w systemie distance learning na platformie edukacyjnej IT-SZKOŁA wspieranej przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Ciekawa i różnorodna tematyka kursów umożliwiła wzbogacenie metod prowadzonych przez  nauczycieli zajęć informatycznych. Dodatkową atrakcją dla uczniów i nauczycieli była możliwość skorzystania z oferty DREAM SPARK, dzięki czemu możliwe było pozyskanie pełnej wersji oprogramowania firmy Microsoft - systemów operacyjnych i programów użytkowych.

 
Zespół Szkół nr 2

XII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) zwołuję XII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin:  25.11.2015 r. (środa)

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
  4.2 uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe”.
  4.3 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2015 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie „Kontrola przygotowania wybranej jednostki oświatowej do nowego roku szkolnego – Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim”.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

ANKIETA DLA PACJENTÓW

Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w oparciu o wyniki anonimowej ankiety – to założenie programu monitorowania satysfakcji Pacjenta, który powstał z inicjatywy NFZ. Pierwszym etapem tego programu jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które rozpoczęło się 5 listopada br. i będzie trwać trzy tygodnie. Ankieta skierowana jest do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ w ciągu ostatnich 12 miesięcy i dostępna jest pod adresem http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824,  a także  w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

M. Wereszczyńska

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Dnia 11 listopada bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się   Mszą Świętą w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego, kolejno nastąpił  uroczysty  przemarsz ulicami Nowego Dworu Gdańskiego oraz  złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Poległych i pomordowanych za Wolną Ojczyznę” przy skwerze między ulicami Wejhera i Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim.  Powiat Nowodworski reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross,  Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Bojkowski oraz Radny Powiatu Roman Pawłowski. 

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
  Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy zaprasza do udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową w dwóch kategoriach:

 • dla uczniów klas  I-III gimnazjum,
 • kategoria Open - dla osób w wieku 12-18 lat, którzy nie są uczniami gimnazjum.

Szkoły zainteresowane konkursem zgłaszają swój udział do 17 listopada. Prace należy przesyłać do 27 listopada na podany adres organizatora:

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy, ul. A. Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica. Tel.(67) 286-80-92.

M. Wereszczyńska

TURNIEJ SAMORZĄDOWCÓW W PIŁCE NOŻNEJ ZA NAMI

7 listopada 2015 r. na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbył się  Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Przewodniczącego  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim , Pana Jacka Grossa, który trafił do drużyny Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej.

Tego dnia wielu sportowych wrażeń i emocji zapewniły drużyny : Powiatu Nowodworskiego, Gminy Stegna, Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Placówki Straży Granicznej z Krynicy Morskiej.

W wyniku zmagań, Puchar Przewodniczącego  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim , Pana Jacka Grossa zdobyła Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, a trzecie miejsce wywalczyła drużyna samorządowców z Gminy Stegna.

Najlepszym strzelcem został Rafał Tokarski z Gminy Stegna, zaś bramkarzem – Kamil Stępniakowski  ze Straży Granicznej w Krynicy Morskiej.

KOMUNIKAT PUP - OFERTA PRACY

UWAGA!!!

W związku z budową trasy S7  poszukiwane są osoby do pracy w charakterze wagowych i kreskowych.  Praca trzy – zmianowa w ruchu ciągłym na trasie Nowy Dwór Gdański – Koszwały.

Preferowane osoby z wykształceniem średnim, z bardzo dobrą znajomością obsługi komputera.

Chętne osoby mogą składać swoje CV w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim pokój nr 9.

Kontakt tel. 55 246 95 15 do 18.

TURNIEJ SZACHOWY

Zapraszamy szachistów z powiatu nowodworskiego do uczestnictwa  w turnieju szachowym o Puchar Żuław Nowodworskich.

Zapisy u Ryszarda Paciejewskiego, tel. 669 384809 do 12 listopada 2015 r.  lub przed turniejem.

Start 1. rundy w sobotę 14 listopada 2015 r. o godzinie 10.45.

Szczegóły w załączonym komunikacie organizacyjnym.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Narodowe Święto Niepodległości w Nowym Dworze Gdańskim

Zapraszamy do wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości! O drodze Polaków do niepodległości, formach obchodów święta niepodległości przed wybuchem drugiej wojny światowej, w czasie wojny i okupacji i po roku 1945 oraz przywróceniu święta w III RP opowie dr Dariusz Piasek. Zapraszamy o godz. 11:30 do Żuławskiego Parku Historycznego. Świętujmy razem, śpiewając oraz delektując się rogalikami świętomarcińskimi i żuławską zupą brukwiową na gęsinie.

więcej informacji>>

Turniej szachowy o Puchar Żuław

Zapraszamy mieszkańców powiatu nowodworskiego do udziału w turnieju szachowym, organizowanym 14 listopada 2015 r. (sobota) w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim o godzinie 10.30. Zgłoszenia wyłącznie telefonicznie do 12 listopada 2015 r. pod numerem  669 384 809.

więcej informacji>>

Lekcje regionalne w Żuławskim Parku Historycznym

Wrześniowy powrót dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli  zawsze oznacza dla nas spore ożywienie na polu edukacyjnym. Gościmy u nas grupy nowodworskie, żuławskie, ale również, coraz częściej, trójmiejskie.

Co przyciąga dzieci, młodzież i nauczycieli do Żuławskiego Parku Historycznego? Oczywiście nasza bogata oferta edukacyjna.

więcej informacji>>

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.
- Historia delty Wisły od powstania do czasów współczesnych.Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11:00 do 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

STAROSTA WRĘCZYŁ NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody Starosty Nowodworskiego odebrali:

Pani Katarzyna Reich- Stępniewska w kategorii „Inicjatywa” i Pan Maciej Grochowski w kategorii „Kreatywność”.

Nagrodę „Mistrz AgroLigi Województwa Pomorskiego” otrzymał Pan Kazimierz Śledź.

Wyróżnienia „Za Zasługi Dla Żuławskiego Rolnictwa” otrzymali: Pan Zdzisława Misiaszek i Pan Krzysztof Paruch.

M. Wereszczyńska

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - WRZESIEŃ 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za sierpień 2015 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ZAPRASZAMY NA HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW

7 listopada 2015 r. (najbliższa sobota) o godz. 11.00 na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Przewodniczącego  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim , Pana Jacka Grossa.

Sportowe zmagania samorządowców, których reprezentować będzie 6 drużyn: Powiat Nowodworski, Gmina Stegna, Miasto Nowy Dwór Gdański, Powiatowa Komenda Policji, Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Placówka Straży Granicznej z Krynicy Morskiej zainaugurują sezon halowy w Powiecie Nowodworskim.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. Gwarantujemy wiele emocji sportowych: sobota – 7 listopada 2015 r. godz. 11.00, hala Zespołu Szkół Nr 1.

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA - OBSZAR METROPOLITALNY

https://youtu.be/1ol2FvKJm10

WSPÓŁPRACA DLA PRZYSZŁOŚCI

Powiat Nowodworski intensywnie przygotowuje się do konferencji dotyczącej sposobów realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego, która odbędzie się w grudniu 2015 roku.

W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, 3 listopada 2015 r., odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące wyboru tematów i zagadnień ważnych dla rozwoju powiatu.

Szczególną uwagę zwrócono na problemy blokujące przedsiębiorczość i prorozwojowe działania samorządów, na rozwiązanie których władze lokalne nie mają bezpośredniego wpływu. Podkreślono w tym miejscu rolę ponadlokalnej infrastruktury, zwłaszcza drogowej (drogi wojewódzkie 501, 502). Przedstawiono szereg pomysłów odblokowujących potencjał powiatu nowodworskiego do przedyskutowania z władzami województwa pomorskiego i przedstawicielami innych instytucji i urzędów. W wielu sprawach konieczne jest przemyślane wspólne stanowisko, gdyż tylko wtedy można liczyć na jakikolwiek efekt lokalnych postulatów.

przygotował: Grzegorz Gola

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej określiła zadanie publiczne do realizacji przez organizację pozarządową, polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 3 listopada 2015 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowej
w ramach otwartego konkursu ofert w 2016 roku

działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 15 ust. 2 , ust. 2b i ust. 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 1255), oraz Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 października 2014 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”,

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej na rok 2016 do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Konkurs kulinarny - Odkrywamy smaki Żuław!

Zapraszamy mieszkańców powiatu nowodworskiego do kulinarnej zabawy! Wykonaj potrawę (ciasto, babeczki, mięso z dodatkiem owoców) lub przetwór owocowy (marynatę, sok, dżem, konfiturę, cydr, piwo, nalewkę...) z żuławskich owoców oraz przyjdź do Żuławskiego Parku Historycznego dnia 28 listopada 2015 r. o godz. 10:00 i zaprezentuj swoje dzieło.

więcej informacji>>

Jazz w Nowym Dworze Gdańskim

Zapraszamy na koncert Zaduszki Jazzowe, który odbędzie się dnia 8 listopada 2015 roku w kościele pw. Przemienienia Pańskiego o godzinie 19:00.

Tradycyjnie wystąpi nowodworski zespół Fila Band, zaś zaproszonym gościem Riverboat Ramblers. Jest to zespół z wieloletnim doświadczeniem, trzon repertuaru stanowią standardy muzyki swingowej. Zespół gra również dixiland, jazz nowoorleański, bossa nova.

Szukacie interesującej formy spędzenia listopadowego wieczoru? Już dziś zaplanujcie Zaduszki Jazzowe z Fila Band i Riverboat Ramblers

więcej informacji>>

KOMUNIKAT ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zasadach otwierania mostu na rzece Szkarpawie w m. Drewnica od 01.11.2015 r.

X SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) zwołuję X sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 30.10.2015 r. (piątek) godz. 9:00

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Stegna na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską (przy DPS „MORS”) w miejscowości Stegna.” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.”
  4.2 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostaszewo na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „ Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej poprzez remont drogi na ul. Słonecznej w Ostaszewie – Etap I.” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.”.
 5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami (informacja w posiadaniu radnych w materiałach na sesję zwołaną na dzień 04.11.2015 r.)
 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

XI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) zwołuję XI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin:  04.11.2015 r. (środa)

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2014/2015.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach
  5.1 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015”
  5.2 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2009 – 2015.”
  5.3 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2010 – 2015”.
  5.4 przyjęcia powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.
  5.5 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
  5.6 zmiany uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Junoszynie stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.
  5.7 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
  5.8 uchylenia Uchwały Nr IX/59/2015 Rady Powiatu z dnia 22 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu Nowodworskiego.
  5.9 uchylenia uchwały Nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe”.
  5.10 zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły.
  5.11 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie „Realizacja uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim za 2014 rok.” (do odczytania)
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o  złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego. (do odczytania)
 8. Informacja Starosty  Nowodworskiego o  złożonych oświadczeniach majątkowych. (do odczytania)
 9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

JUBILEUSZ HANNY FLOREK

Pani Hanna Florek mieszka w Wiercinach. Jest laureatką wielu nagród zarówno lokalnych samorządów i instytucji kultury ale także Ministra Kultury i Ministra Rolnictwa. Wydała dotychczas cztery tomiki poezji i płyty z pieśniami.

M. Wereszczyńska

KOMUNIKATY RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

SPOTKANIE Z MINISTREM ŚRODOWISKA

Drogi wodne, którymi można dopłynąć do Pętli Żuławskiej, odnawialne źródła energii włącznie z tematem lokalizacji farm wiatrakowych, ochrona bobrów na Żuławach w kontekście bezpieczeństwa powodziowego to główne tematy spotkania ministra środowiska Macieja H. Grabowskiego z przedstawicielami społeczeństwa powiatu nowodworskiego. Istotnym tematem były również sprawy zagospodarowania przestrzennego z uwagi na wdrażanie do polskiego prawa unijnej dyrektywy wodnej

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak  podziękował za wkład Ministerstwa w poprawę bezpieczeństwa Żuławiaków zwracając jednocześnie uwagę, jak wiele lokalnych problemów wciąż wymaga znalezienia pilnych rozwiązań na najwyższych szczeblach władzy.

przygotował: GG

SPOTKANIE W SPRAWIE MELIORACJI I STANU URZĄDZEŃ WODNYCH NA ŻUŁAWACH

Przybyłych gości przywitał Pan Andrzej Sobociński Przewodniczący Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Nowym Dworze Gdańskim.

Oprócz licznie przybyłych, zainteresowanych tematem spotkania rolników, uczestnikami spotkania byli m. in. senator RP Leszek Czarnobaj, Z-ca Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Andrzej Szejerka, Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Nowodworskiego.

Wśród poruszanych tematów było nawadnianie użytków rolnych, stan urządzeń melioracji wodnych podstawowych i ujęć do nawodnień. Zwrócono również uwagę na problem niszczenia wałów przez bobry.

Krystyna Damszel-Podsiadły

UMOWA UŻYCZENIA DRÓG PODPISANA

Na mocy przedmiotowej umowy wykonawcy drogi ekspresowej zobowiązali się do poszerzenia drogi Jazowa  - Wierciny na odcinku 995 metrów poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej  (od skrzyżowania z droga krajową nr 7 w kierunku miejscowości Wierciny) oraz do wykonania nakładki bitumicznej o grubości 3 – 5 cm na szerokości istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku dalszych 1682 metrów. Łącznie zostanie przebudowanych przeszło 2,5 km drogi z Jazowa w kierunku Wiercin.

Kolejną trasa jaka została przekazana to odcinek drogi Solnica – Rakowiska na odcinku 1500 metrów od skrzyżowania z drogą E – 7 w kierunku Rakowisk. Wykonana zostanie tam nakładka bitumiczna o grubości 7 – 10 cm na szerokości istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z mijankami i zjazdami oraz zatoki autobusowej wraz z miejscami postojowymi.

T. Rusinowicz  

SEMINARIUM DOBRYCH PRAKTYK PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 15 października br. Starosta Zbigniew Ptak, jako gospodarz powiatu powitał uczestników i dokonał otwarcia Seminarium Dobrych Praktyk Publicznych Służb Zatrudnienia, które odbyło się  w Kątach Rybackich, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.

Celem spotkania było upowszechnianie i wymiana doświadczeń wynikających z działań i przedsięwzięć realizowanych na rzecz rynku pracy przez urzędy pracy województwa pomorskiego, realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych.

Uczestnikami Seminarium byli przedstawiciele: publicznych służb zatrudnienia województwa pomorskiego, samorządu województwa pomorskiego, samorządu powiatowego i gminnego. 

Drugiego dnia Seminarium przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawili projekty, które będą realizowane w latach 2016- 2020 dotyczące:  budowy ścieżek rowerowych, „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9)",  budowy infrastruktury turystyki kajakowej „Kajakiem przez Pomorze" oraz budowy i rozbudowy portów, przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” oraz odbyła się wizyta studyjna w Domu Pomocy Społecznej MORS  w Stegnie.

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

KOMUNIKAT PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż posiada środki dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej:

 • W związku z realizacją projektu w ramach działania 1.1.1 PO WER 2014-2020 dla osób do 30 roku życia tzw. grupa NEET (osoby, które aktualnie nie uczą się i nie biorą udziału w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych (mogą być studenci studiów zaocznych). W przypadku korzystania ze szkoleń, aby zakwalifikować się do grupy NEET, musi upłynąć okres co najmniej 4 tygodni od daty zakończenia szkolenia.
 • W ramach Funduszu Pracy dla osób powyżej 30 roku życia w tym: osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż posiada środki na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

W ramach refundacji mogą zostać zatrudnione osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia w tym: osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji, bądź refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy trwa do wyczerpania limitu środków.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pok. nr 21 (dotacje) nr telefonu (55) 24 69 543 lub do pok. nr 22 (refundacje stanowiska pracy) nr telefonu (55) 24 69 546.

ZAPROSZENIE

Dyrektor
Zespołu Szkół nr 2
w  Nowym Dworze Gdańskim

serdecznie zaprasza
na konsultacje z Pracodawcami i Instytucjami Rynku Pracy,
które odbędą się dnia  22.10.2015r.  o godz.13 00
w  sali numer 11,w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Warszawskiej 54.

Tematem spotkania będzie Powiatowa Koncepcja Rozwoju
Szkolnictwa Zawodowego

 

Wioletta Przyborowska

DZIEŃ SENIORA

Z tej okazji Starosta Zbigniew Ptak złożył na ręce Pana Harrego Lau, Przewodniczącego  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Nowy Dworze Gdańskim,  życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionego radością, szacunkiem i miłością najbliższych oraz powodzenia w realizacji wszelkich planów. Podczas uroczystości zasłużonym dla Związku osobom wręczone zostały odznaczenia.

M. Wereszczyńska

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

Wicestarosta Barbara Ogrodowska złożyła na ręce Pana Jerzego Lubaczewskiego, Prezesa Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Gdańskim, życzenia szczęścia, samych radosnych dni, wytrwałości w pokonywaniu trudności oraz ludzkiej wyrozumiałości i życzliwości. Zarządowi Koła serdecznie podziękowała za zaangażowanie, dzięki któremu osoby chore mogą uczestniczyć w życiu społecznym.

M. Wereszczyńska

O METROPOLII GDAŃSK-SOPOT-GDYNIA W STAROSTWIE

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt. projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 oraz sposobów wdrażania jej zapisów zorganizowane przez stowarzyszenie OMG-G-S i Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 8 października 2015 r.

Prezes stowarzyszenia Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska roztoczył przed zebranymi wizję tworzonej metropolii która będzie przynosić korzyści dla siebie.

Przede wszystkim, mowa była o przyciąganiu inwestorów i nowych miejscach pracy oraz wspólnym panowaniu przestrzennym i inwestycjach. Wiele miejsca zajął temat podnoszenie jakości edukacji, uzyskania standardu wspólnego dla całego obszaru.

Powołując się na przykład obszaru metropolii Haga-Rotterdam wskazano na komplementarność obszarów wiejskich, w tym Żuław, i miejskich w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

W trakcie dyskusji nad dokumentami strategicznymi niektórzy jej uczestnicy wyrażali jednak swoje obawy wobec planowanych wariantów rozwoju.

KONSULTACJE NAD ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 118/2015 przedstawia Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok”. Na uwagi czekamy do dnia 31 października br.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Żuławskie sady przydomowe - szkolenie

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ochrony starych żuławskich sadów drzew owocowych. 16 października 2015 r. od 16.00 do 19.00 - teoria ochrony (choroby drzew, szkodniki, techniki zwalczania), 17 października 2015 r. od 10.00 - 14.00 praca w sadzie - rozpoznawanie szkodników i chorób drzew owocowych, konsultacje. Pierwszego dnia podczas szkolenia odbędzie się konkurs i degustacja wypieków oraz potraw z jabłek. Miejsce szkolenia: Mały Holender - dom podcieniowy w Żelichowie Cyganku. Zgłoszenia przyjmuje Dominik Sudoł tel. 692 342 510, e-mail: sudomik@gmail.com, udział w szkoleniu jest bezpłatny.

więcej informacji>>

 

Konkurs ekologiczny

Zapraszamy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie ekologicznym na prace plastyczne z materiałów recyklingowych. Temat i technika wykonania są dowolne, ważne abyście do stworzenia Waszych dzieł wykorzystali odpady - rzeczy zużyte, niepotrzebne, zepsute i dali im nowe życie. Termin zgłaszania prac trwa do 19 listopada 2015 r. Na najlepsze prace czekają ciekawe nagrody!

więcej informacji>>

I Kongres Żuławski - relacja

I Kongres Żuławski przeszedł do historii. Ale cóż to był za piękny dzień! Z rozmów w kuluarach wiemy, że nie tylko dla nas. Jeszcze na gorąco i zapewne nieobiektywnie, chcielibyśmy krótko podsumować wydarzenia z dnia 3 października 2015 roku.

więcej informacji>>

 

NAGRODY STAROSTY DLA NAJLEPSZYCH

Nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich pracowników oświaty za pełną poświęcenia pracę, cierpliwość i zrozumienie.   

Tegorocznymi laureatami Nagrody Starosty Nowodworskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostali:

 1. Izabela Narewska – dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. Wioletta Przyborowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  w Nowym Dworze Gdańskim
 3. Joanna Brucka – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1w Nowym Dworze Gdańskim;
 4. Iwona Świgoń – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
 5. Iwona Zaborowska – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim;
 6. Iwona Charko – logopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

A.Glazer

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Oświaty !

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom, pedagogom  i wychowawcom dzieci i młodzieży, wszystkim Tym, dla których przekazanie swojej wiedzy i mądrości jest powołaniem, składamy życzenia sukcesów w tej trudnej, ale zaszczytnej pracy, satysfakcji z osiągnięć ich uczniów oraz powodzenia w życiu osobistym.

Zarząd i Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

KOMUNIKATY RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

EVENT URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W środowe południe (7.10.2015 r.) przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbył się event Urzędu Marszałkowskiego dotyczący środków unijnych. Przedsięwzięcie patronatem medialnym objęło Radio Gdańsk oraz Gazeta Wyborcza. Powiat Nowodworski reprezentował Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska.

I KONGRES ŻUŁAWSKI

W dniu 03 października  br. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięli udział w I Kongresie Żuławskim, w ramach którego mieszkańcy oddali hołd żuławskim osadnikom  oraz świętowali 135-lecie nadania praw miastu Nowy Dwór Gdański.

Podczas kongresu odbyła się inscenizacja  przybycia pierwszych osadników na Żuławy oraz konferencja „Żuławiacy. Kim jesteśmy”.

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

DOŁĄCZ DO AKADEMII MULTIMEDIALNEJ

Grupa zajmować się będzie wszystkim elementami, które wchodzą w skład takiego dzieła czyli: scenariuszem, obsadą, scenografią, muzyką, udźwiękowieniem, światłem, projekcjami video, pracą z aktorem itd. Akademia jest otwarta dla wszystkich niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania, otwarta też na członków innych sekcji specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach. Jej głównym celem jest integrowanie różnych talentów, by stworzyć wspólne dzieło. Uczestnicy będą się także uczyć oglądając wielkie dzieła filmu, opery i teatru. Co ok. sześć tygodni planowane są spotkania integrujące poświęcone innym kulturom, włoskiej, hiszpańskiej, kubańskiej i innym.

Prowadzenie:

Krzysztof Kowalski - operator (Dekalog 89+, "Czarny czwartek", "Naznaczeni krajobrazem"), fotograf ("Układ zamknięty", fotosy), scenarzysta i reżyser filmowy ("Czarna skrzynka"), współpracuje przy filmach fabularnych, dokumentalnych, produkcjach edukacyjnych i reklamowych. Nowodworzanin zakochany w Żuławach. Reżyserował spektakl "Pierwszy. 65 lat w trzech aktach" oraz film dokumentalny "Pierwszy", które powstały z okazji jubileuszu Żuławskiego Ośrodka Kultury.

Tomasz Stroynowski - kompozytor, pianista, multiinstrumentalista, charyzmatyczny nauczyciel śpiewu i niestrudzony popularyzator muzyki.

M. Wereszczyńska

III POMORSKIE FORUM ROLNICZE

W dniu 28 września br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska uczestniczyła w III Pomorskim Forum Rolniczym z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Kazimierza Plocke, który omówił założenia PROW na lata 2014-2020. Podczas konferencji przedstawiono działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także wręczono odznaczenia za zasługi dla rolnictwa.  Z Powiatu Nowodworskiego odznaczony został Pan Wiesław Szymański, wieloletni pracownik Ośrodka Doradztwa  Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim.

INFORMACJA ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, że od dnia 01.10.2015 r. most zwodzony na rzece Szkarpawa w miejscowości Drewnica będzie otwierany dla wszystkich jednostek pływających na następujących zasadach:

 • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 - 14:00 na zgłoszenie,
 • w soboty, niedziele i święta - nieczynne (możliwość przepłynięcia po zgłoszeniu telefonicznym z 2-dniowym wyprzedzeniem).

Zgłoszenia należy dokonywać na numer telefonu 788-403-023.

XVI HUBERTUS W SZTUMSKIM POLU - RELACJA

W sobotę 26 września w stadninie koni w Sztumskim Polu odbył się XVI Hubertus – tradycyjne święto koniarzy i myśliwych kultywowane jest przez rodzinę Gossa nieprzerwanie od 1999 roku. Uroczyste obchody w tym roku miały szczególny akcent. Podczas odprawy jeźdźców przed gonitwą na placu maneżowym pojawiła się emerytowana już, lecz wciąż w doskonałej kondycji, klacz Iskra, od której pochodzi nazwa stadniny. Z okazji jubileuszu 25-lecia urodzin założycielka stada liczącego dzisiaj ponad 50 koni oprócz życzeń stu lat otrzymała również kosz pełen końskich przysmaków.

Po prezentacji jeźdźców oraz ich koni z Klubu ISKRA, jak również gości przybyłych z zaprzyjaźnionych stajni, uwaga zebranej publiczności skupiła się na miejscu, gdzie rozegrana została gonitwa. W tym roku przybrała formę poszukiwania starannie ukrytego lisa. Szczęściarzem okazała się  amazonka z warszawskiego klubu Końskie Zdrowie, na której to ramieniu w przyszłym roku zawiśnie lisia kita.

Następnym punktem programu było Współzawodnictwo w Skokach przez Przeszkody o Puchar Starosty Sztumskiego. Zmagania poprzedzone zostały specjalnym pokazem jazdy konnej w rytm muzyki, tzw. kadryl, przygotowany przez najmłodszych członków sekcji Klubu Jeździeckiego ISKRA, który z tytułu młodego wieku uczestników oraz perfekcyjności wykonanego układu – zrobił na publiczności największe wrażenie. Konkurs skokowy rozegrany został w trzech konkurencjach. W klasie mini LL na podium stanęły: 1. Marta Łazorczyk na koniu Orion, 2. Natalia Olszewska (Grant),  3. Joanna Borzykowska (Serenada). W klasie LL laureatami zostali: 1. Dominika Tokarek (Tario), 2. Jarosław Hoderny (Rokita), 3. Grażyna Suchecka (Justa). Najwięcej emocji towarzyszyło ostatniemu konkursowi – klasy L, gdzie do samego końca trwała zacięta walka. Ostatecznie najlepsza okazała się juniorka Klubu Jeździeckiego ISKRA – Daria Nowakowska na koniu Ataman, przed Martą Adamkiewicz (Panicz) oraz Moniką Wasik-Laskowską (Oliver Lake).

Po zmaganiach skokowych nadszedł czas na tradycyjną biesiadę hubertowską, na której oprócz wielu specjałów swojskiego jadła i tańców do późnych godzin dało się słyszeć także końskie pieśni oraz ułańskie żurawiejki. Gospodarze Iskry dziękowali za wsparcie oraz patronat Nadleśnictwu Kwidzyn oraz Starostwu Powiatowemu w Sztumie. Podczas całej imprezy dało się zauważyć duże zaangażowanie najmłodszych adeptów jeździectwa, których do Iskry przybywa coraz więcej w poszukiwaniu własnej przygody z koniem.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - SIERPIEŃ 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za sierpień 2015 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

LOKALNA GRUPA RYBACKA ZAPRASZA NA SPOTKANIE

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej- Rybacka Brać Mierzei zaprasza przedstawicieli sektora rybackiego oraz gospodarczego działających na obszarze LGR do udziału w wywiadzie grupowym, dotyczącym opracowania Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Rozwiązania wypracowane w trakcie spotkania pozwolą na określenie kluczowych kierunków rozwoju obszaru  Stowarzyszenia obejmującego gminy: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo

Spotkanie odbędzie się 14 października 2015 r. w godzinach 14.00-16.00 w Sali konferencyjnej budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Plac Wolności 1 w Nowym Dworze Gdańskim ( I piętro) obok biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei.

STRATEGIA OBSZARU METROPOLITALNEGO - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Paweł Adamowicz –  Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym na temat projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 oraz sposobów wdrażania jej zapisów, które odbędzie się 8 października 2015 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 15.00 w Sali Konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim (Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 23).

Zaproszenie w szczególności jest kierowane do organizacji pozarządowych,  liderów społecznych, partnerów gospodarczych, dyrektorów szkół wszystkich szczebli kształcenia, radnych powiatu i gmin z obszaru powiatu, władz samorządowych, urzędników samorządowych oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Strategia 2030 będzie wskazywała najważniejsze kierunki rozwoju naszej metropolii na kolejne lata. Stąd też potrzeba otwartej dyskusji i konsultacji zapisów dokumentu na terenie całego obszaru metropolitalnego.

REGIONALNY PPLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA ROK 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Regionalnym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2015.

DOŻYNKI GMINNO – POWIATOWE 2015

W sobotę 26 września 2015 w Ostaszewie odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe.  W programie nie zabrakło konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy czy stoisko, występów artystycznych i wspólnej zabawy. 

Dożynkowa Msza Święta celebrowana przez ks. Jacka Hac odbyła się w kościele św. Jana Chrzciciela już o godzinie 13:00. Tuż po niej przedstawiciele Powiatu Nowodworskiego, Gminy Ostaszewo, przedstawiciele sołectw, zaproszeni goście oraz mieszkańcy przeszli barwnym korowodem do parku przy kościele w Ostaszewie.

Na Dożynkach Gminno-Powiatowych zebranych gości powitał Starosta Nowodworski – Zbigniew Ptak, Wójt Gminy Ostaszewo – Michał Chrząszcz, Przewodniczący Rady Gminy Ostaszewo – Wojciech Wycichowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim – Jacek Gross oraz Ks. Andrzej Domoń Duszpasterz Rolników – Proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina z Nowej Cerkwi.

Starostami tegorocznych Dożynek była Pani Justyna Banaś i Pan Adam Janas.

Po powitaniu gości, ceremoniale dożynkowym i tradycyjnym przekazaniu chleba przyszła pora na część artystyczną. Program imprezy był niezwykle bogaty i właściwie każdy mógł znaleźć propozycję dla siebie. Na scenie kolejno prezentowały się: zespół Żuławianki z Ostaszewa,  dzieci z Zespołu Szkół z Ostaszewa, zespół Trzy Gitary oraz zespół FATMAN, który poprowadził zabawę ludową.

Wszyscy zgromadzeni wprost nie mogli oderwać oczu od tegorocznych wieńców. A zachwycać się było czym, bowiem do konkursu na najpiękniejszy wieniec zgłosiło się aż 15 sołectw. Techniki wykonania, kształty, dekoracje były w większości przypadków zgodne z tradycją, ale nie oznacza to jednak, że twórcy nie wykazali się inwencją twórczą – wręcz przeciwnie. W konkursie na najpiękniejszy wieniec zwyciężyło Sołectwo Ostaszewo, drugie miejsce przypadło Sołectwu Gozdawa, a trzecie Sołectwu Nowa Kościelnica. Natomiast Sołectwo Jeziernik zwyciężyło w konkursie na najciekawsze i najładniejsze stoisko dożynkowe. Z kolei drugie miejsce przypadło Sołectwu Piaskowiec, a trzecie Stowarzyszeniu Kulturalni ze Stegny.

W tym szczególnym dniu Pan Zbigniew Ptak wręczył Nagrody Starosty Nowodworskiego, wyróżnieni zostali:

 1. Firma Handlowa „KOMIS” Pan Roman Terczyński i Pan Zdzisław Musiał Sp. Jawna
  z Kątów Rybackich – Nagroda Starosty Nowodworskiego w kategorii „Cichy bohater”.
 2. Pan Henryk Urban ze Sztutowa – Nagroda Starosty Nowodworskiego w kategorii „Cichy bohater”.
 3. Pani Krystyna Chabska z Katów Rybackich – Nagroda Starosty Nowodworskiego
  w kategorii „Kreatywność”.

W późniejszym terminie Nagrody Starosty odbiorą: Pan Maciej Grochowski – w kategorii „Kreatywność”, Pani Katarzyna Reich – w kategorii „Inicjatywa”, Pan Janusz Domaszewski – w kategorii „Inicjatywa”.

Dożynki to przede wszystkim okazja do wyróżnienia Rolników. Wyróżnienia ZA ZASŁUGI DLA ŻUŁAWSKIEGO ROLNICTWA wręczał Starosta Nowodworski, Wójt Gminy Ostaszewo oraz Duszpasterz Rolników, a nagrody otrzymali:

 1. Zbigniew Rutkowski z Chorążówki,
 2. Zdzisław Misiaszek z Junoszyna,
 3. Bogusław Chojna z Rybiny,
 4. Krzysztof Paruch z Rybiny,
 5. Dariusz Banaszkiewicz z Łaszki,
 6. Henryk Siebert z Kobylej Kępy,
 7. Waldemar Mazur z Groszkowa,
 8. Piotr Róg z Groszkowa,
 9. Zenon Doliński z Groblicy,
 10. Paweł Irla z Groblicy,
 11. Ryszard Kunecki z Nowej Cerkwi,
 12. Rafał Krokosz z Nowej Kościelnicy,
 13. Marek Hetko z Nowej Cerkwi,
 14. Henryk Brzozowski z Kępek,
 15. Mirosław Ciąćka z Kmiecina,
 16. Ryszard Łabędzki z Marynowy,
 17. Andrzej Sobociński z Solnicy.

Specjalne wyróżnienie od włodarzy Powiatu Nowodworskiego i Gminy Ostaszewo było również dla Pana Kazimierza Śledzia rolnika z Rybiny, który w roku bieżącym uzyskał tytuł Mistrza Agroligii Województwa Pomorskiego. Pan Kazimierz Śledź za swoje osiągniecie został wyróżniony również przez Pomorską Izbę Rolniczą.

Dożynki Gminno – Powiatowe wsparli:

 1. Szop Sp. z o. o. w Nowym  Dworze  Gdańskim.
 2. Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Krynicy Morskiej.
 3. Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. w Stegnie.
 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe  Mariola i Janusz Szalczewscy – Kmiecin.
 5. ARES SERVICE w  Nowym Dworze  Gdańskim.
 6. Zakład  Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim.
 7. Bank Spółdzielczy w Sztumie.
 8. Bank Spółdzielczy w Stegnie.
 9. Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim.
 10. Bank BGŻ  BNP  PARIBAS  Oddział w Nowym Dworze Gdańskim.
 11.  Bio - Żuławy Sp. z o.  o.  w Nowym Dworze Gdańskim.
 12. ROLKOM  Wojtek  Schwoch & Mirosław  Bogun -  Kiezmark.
 13. PROCAM  Sp. z o. o. z Tczewa.
 14. „Agro- Pool – Prima” Sp. z o. o.  Kmiecin.
 15. Pani Danuta Koćko – Zakład Budowlany w Nowym Dworze Gdańskim.
 16. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe AGRO- PLUS z Piaskowca,  Sklep Ogrodniczy „ Wiosna” w Nowym Dworze Gdańskim.
 17. Przedsiębiorstwo Handlowo- Turystyczne „LEMAX- TOUR” Sp. z o. o. w Stegnie.
 18. Pani Danuta Hojarska z Lubieszewa.
 19. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Dworze Gdańskim.
 20. Teresa i Józef Rybiccy – Piekarnia Kończewice.

KONTYNUACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

Test miał charakter egzaminu zewnętrznego. Zadania opracowane zostały przez Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego mieszczące się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Odbył się on jednocześnie dla wszystkich kandydatów w województwie pomorskim ubiegających się o przyjęcie do programu. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 90 minut. Już wkrótce najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Nowodworskiego rozpoczną zajęcia edukacyjne w ramach programu "Zdolni z Pomorza". Kontynuacja tego programu finansowana będzie ze środków Powiatu Nowodworskiego. Zdolna młodzież pogłębi swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych- matematyka, fizyka i informatyka.

A. Glazer

GALA ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

W dniu 23 września br. podczas Gali Światowego Dnia Turystyki, która miała miejsce na Zamku w Malborku, Starosta Zbigniew Ptak otrzymał nagrodę Marszałka Województwa  Pomorskiego  w kategorii „Osobowość Roku”.

I KONGRES ŻUŁAWSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w części konferencyjnej do dnia 30 września 2015 roku. Kontakt: tel. 518263676 lub 552475733, e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

M. Wereszczyńska

SPOTKANIE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPAŃSTWOWYCH

W dniu 23 września br. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska wzięła udział w spotkaniu poświęconym sprawowaniu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Spotkanie odbyło się w Elblągu w siedzibie Nadleśnictwa i dotyczyło zagadnień związanych    z problemami sprawowania nadzoru, aktualizacji powierzchni oraz kwestii finansowych związanych z lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Pani Wicestarosta przekazała również Nadleśnictwu Elbląg urządzenie do cechowania drewna pozyskanego z lasów prywatnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

KONFERENCJE REGIONALNE „NOWELIZACJA USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH”

Zaplanowane Konferencje mają na celu omówienie oraz popularyzację wiedzy na temat nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych w środowiskach związanych z branżą budowlaną – producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, przedstawicieli organizacji budowlanych, a także pracowników nadzoru budowlanego.

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniu 22 września 2015 r. odbyła się IX sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

SPOTKANIE W SPRAWIE "ROZWOJU OFERTY TURYSTYKI WODNEJ W OBSZARZE PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ I ZATOKI GDAŃSKIEJ"

W dniu 18 września br. Starosta Zbigniew Ptak wziął udział w spotkaniu roboczym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, zorganizowanym w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym  Dworze Gdańskim.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.

Rozgrywki przeznaczone są dla szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych, Akademii Młodych Orłów oraz innych podmiotów np. stowarzyszeń i fundacji. Zespoły w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12 zgłaszać mogą nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie Turnieju www.zpodworkanastadion.pl. Zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają do 25 września. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają koszulkę piłkarską. Pierwsze mecze rozegrane zostaną już na przełomie września i października.

Już po raz trzeci zwycięzców Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecze finałowe XVI edycji rozegrane zostaną 2 maja bezpośrednio przed finałem Pucharu Polski. Dzięki udziałowi w Turnieju każde dziecko, które kocha piłkę nożną może dołączyć do elitarnego grona strzelców gola na Stadionie Narodowym w którym są m.in. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Mesut Özil, czy Arkadiusz Milik. Finał rywalizacji o Puchar Tymbarku jest jedną z trzech dróg do zagrania na murawie największego polskiego stadionu, obok gry w Reprezentacji Polski oraz występu w finale Pucharu Polski.

Zdobywcy Pucharu Tymbarku w kategoriach U-10 i U-12 wyjadą na mecz Reprezentacji Polski, by na żywo przeżyć niezapomniane emocje towarzyszące grze Biało-Czerwonych oraz wezmą udział w wyjątkowym spotkaniu z piłkarzami Reprezentacji.

Rywalizacja w kategorii U-8 swój Wielki Finał ma na poziomie wojewódzkim, a na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody, puchary, medale i stroje sportowe. Na każdym etapie Turnieju na trenerów i dzieci czekają piłkarskie upominki i jedyne w swoim rodzaju sportowe emocje.

Organizatorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym od dziewięciu lat firma Tymbark. Główne cele Turnieju to popularyzacja aktywności sportowej wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Ewa Szumowska – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN:

Adres e-mail:  ewa.szumowska@pzpn.pl, tel. 22  551 22 26, +48 501 770 043

Daniel Karaś – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia firmy Tymbark:

Adres e-mail: d.karas@maspex.com, tel. 33 870 84 55, +48 502 195 114

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 15.09.2015 roku pod przewodnictwem Zbigniewa Ptak– Starosty Nowodworskiego,  z udziałem Wójtów i Burmistrzów oraz przedstawicieli Lokalnych Organizacji Turystycznych odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działań służb, inspekcji i straży w czasie  sezonu turystycznego.

Kierownicy jednostek przedstawili członkom Komisji  swoje działania  w tym zakresie.

Na posiedzeniu Komisji omówiono wiele spraw istotnych dla bezpieczeństwa przebywających turystów w okresie wakacyjnym na terenie Mierzei Wiślanej, jak również mieszkańców tego regionu. Wnioski wypływające z dyskusji będą podstawą do  poprawy działania służb, inspekcji i straży  w przyszłym sezonie turystycznym.

Opracował: K. Głowacki

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy w dniach 20-27 września br. odbędą się następujące imprezy na rzece Wisła.

Wykaz imprez:

 1. Spływ kajakowy w dniu 20.09.2015 w godz. 11:00 - 15:00
  odcinek drogi wodnej Wisła -Odra km 12+200 - 0+000
  oraz rz. Wisła km 772+350- 775+300

  Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu w Bydgoszczy
   
 2. Regaty kajakowe pn. "Puchar Nadziei Olimpijskich w kajakarstwie klasycznym"
  w dniach:
  25.09.2015 r. w godz. 8:00 - 17:00
  26.09.2015 r. w godz. 8:00 - 18:00
  27.09.2015 r. w godz. 8:00 - 16:00
  odcinek drogi wodnej Wisła - Odra km 1+100 - 3+100
  Tor Regatowy Brdyujście

  Organizator: Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy

NARODOWE CZYTANIE "LALKI"

W sobotę 05 września br. po raz trzeci odbyło się Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. W roku 2015 wybrano „Lalkę”. Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział akcji zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stegnie.

DOŻYNKI GMINNO – POWIATOWE 2015

"SPICHLERZ POEZJI"

Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy” zaprosiło gości do starego spichlerza należącego do rodziny Hersztek (obok  Manufaktury Hersztek). Ze względu na główny temat wydarzenia jakim była żuławska poezja oraz z uwagi na miejsce w jakim odbywało się spotkanie, organizatorzy starali się utrzymać rustykalny wystrój spichlerza, nawiązując do klimatu żuławskiej wsi. By w drewnianych wnętrzach starego spichlerza panował lekki półmrok – przymknięto okiennice. Za siedziska posłużyły snopki słomy ułożone rzędami. Przy ścianach, które niedawno odsłoniły stare, przedwojenne napisy, właściciele ustawili słoiki z białymi różami, a na schodach doniczki z wrzosami. Przybyli goście wysłuchali żuławskiej poezji autorstwa Ryszardy Wójcik oraz Artura Miścickiego. Wiersze Ryszardy Wójcik to wynik jej wieloletniej pracy twórczej, jednakże zaprezentowano też najnowsze utwory. Natomiast Artur Miścicki przedstawił repertuar przygotowany specjalnie na to wydarzenie – pierwszy raz zmierzył się z tematyką żuławskiej poezji. Wiersze recytowała również Elżbieta Kloska, zakochana w twórczości Ryszardy Wójcik. W sposób wokalno-instrumentalny wydarzenie wspierał zespół „Przed Chwilą”. Spotkanie prowadziła Izabela Chojnacka – Skibicka. Na zakończenie uczestnicy mogli skosztować potraw i przekąsek przygotowanych przez sekcję kulinarną Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy” (Agnieszka Rańcia i Agnieszka Paściak). Ponadto zaprezentowano kafle wykonywane ręcznie w Manufakturze Hersztek  oraz prace fotograficzne członków stowarzyszenia.

W „Spichlerzu Poezji” zebrało się prawie 60 osób: nie tylko mieszkańców ale także sympatyków regionu przybyłych z kilku województw.

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”, Manufaktura Hersztek, Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Marynarki Wojennej RP w Ostaszewie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Ostaszewo „Nowa Gmina”.

Z żuławskimi pozdrowieniami

Marta Antonina Łobocka
Prezes Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy”

XVI HUBERTUS W SZTUMSKIM POLU

STAROPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI BIESIADNEJ

W drugą sobotę września (12 września br.) w Starym Polu, w czasie XXI Jesiennych Targów Ogrodniczo – Nasiennych odbył się Staropolski Przegląd Piosenki Biesiadnej „Śpiewaj razem z nami”. Udział w wydarzeniu wzięła Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski.

Głównym celem imprezy była prezentacja dorobku artystycznego regionu. Z terenu Powiatu Nowodworskiego udział wzięli: Hanna Florek z Wiercin, Duet Wokalny „Mierzeja ze Stegny”, zespół „Żuławianki” z Ostaszewa, zespół „Żuławskie Bursztynki” z Nowego Dworu Gdańskiego oraz zespół „Fale” ze Stegny. Artyści nagrodzeni zostali talonami, które wręczyła Wicestarosta Nowodworski.

Dodatkowym elementem Jesiennych Targów było Święto Mleka, organizowane przez OSM MALUTA w Nowym Dworze Gdańskim.

IX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję IX sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 22.09.2015 r. (wtorek) godz. 9.00.

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

4.1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2015 r.

4.2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskie za I półrocze 2015 r.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 raportu realizacji w latach 2013-2014 „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2016  z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020”.

5.2 zmiany planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku”.

5.3 uchwalenia „Regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe”.

5.4 ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Nowodworskiego.

5.5 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu Nowodworskiego.

5.6 wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

5.7 wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.

5.8 zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 lutego  2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

5.9 zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.

5.10 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

5.11 rozpatrzenia skargi na zachowanie Starosty Nowodworskiego.

5.12 rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

5.13 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

7. Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.  Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

 

SKŁADANIE KWIATÓW POD OBELISKIEM KU PAMIĘCI PIONIEROM ODBUDOWY ŻUŁAW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W niedzielę 06 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy złożyli kwiaty pod Obeliskiem Ku Pamięci Pionierom Odbudowy Żuław w Nowym Dworze Gdańskim.Powiat Nowodworski reprezentowała Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członek Zarządu Zbigniew Bojkowski.

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

W niedzielę 6 września na stadionie miejskim w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał st. bryg. Krzysztof Ostasz Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Gdańskim. Do zawodów zakwalifikowało się łącznie 12 drużyn OSP z terenu powiatu nowodworskiego, które rywalizowały ze sobą w trzech kategoriach. W kategorii MDP dziewcząt zwyciężyła drużyna z OSP Nowa Kościelnica (gm. Ostaszewo) z łączną sumą 937,51 pkt., natomiast w kategorii MDP chłopców drużyna z OSP Marynowy z sumą punktów 925,90. W grupie „A” – męskie drużyny pożarnicze bezkonkurencyjna okazała się drużyna z OSP Marynowy (gm. Nowy Dwór Gdański), która uzyskała 123 punkty. Ciekawostką jest fakt, że drużyny chłopców i mężczyzn z OSP Marynowy obroniły mistrzowski tytuł wywalczony w zawodach powiatowych w 2011 i 2013 roku.

mł. bryg. Tomasz Komoszyński, foto: mł. ogn. Piotr Ziętarski.

VIII JESIENNY BIEG GBURÓW

12 września (sobota) zapraszamy wszystkich mieszkańców na VIII Jesienny Bieg Gburów. Jednocześnie informujemy, że w godzinach 12.00 – 15.00 będzie znaczne ograniczenie ruchu na ulicach Nowego Dworu Gdańskiego. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na biegaczy.

RÓWNAĆ SZANSE 2015

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

INFORMACJA O RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LIPCU 2015 r.

Informacja o rynku pracy Województwa Pomorskiego w lipcu 2015 r.

KOMUNIKAT RZGW

Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OBCHODY 76 ROCZNICY PIERWSZEGO TRANSPORTU WIĘŹNIÓW DO OBOZU STUTTHOF

W środę 02 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół oraz kombatanci złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod Pomnikiem Walki I Męczeństwa w Sztutowie z okazji uroczystości 76. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu STUTTHOF. Powiat Nowodworski reprezentował Starosta Zbigniew Ptak oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Charliński.

MIANOWANI NAUCZYCIELE

W dniu 31 sierpnia 2015 roku z rąk Zbigniewa Ptak, Starosty Nowodworskiego 6 nauczycieli powiatowych placówek oświatowych odebrało akty mianowania i złożyło uroczyste ślubowanie. Do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, który odbył się w dniu 21 sierpnia 2015 roku przystąpiło sześciu nauczycieli: z Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Czas wakacji minął. Ponad 220 uczniów rozpoczęło naukę w klasach pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Nowodworski. W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 wzięli udział Pan Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski oraz Zbigniew Bojkowski, którzy reprezentowali Powiat podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 2 oraz Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, która reprezentowała Powiat podczas inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1.

UROCZYSTOŚĆ 76 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 1 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie szkół złożyli kwiaty z okazji uroczystości 76. Rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem „Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę” przy ul. Wejhera oraz pod tablicą przy Dworcu kolei wąskotorowej przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim. Powiat Nowodworski reprezentowali Starosta Zbigniew Ptak, Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Lubomir Głowacki oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Charliński.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że nastąpiła awaria dolnych wrót śluzy Michałowo na rzece Nogat. W związku z uruchomieniem lewego skrzydła wrót, śluza może przyjmować do śluzowania tylko mniejsze jednostki do szerokości 450 cm.

POMORSKA SZKOŁA LIDERÓW

Do wyboru proponowane są następujące szkolenia w różnych miastach województwa pomorskiego:

 • Aktywność online - COP Pruszcz Gdański
 • Nie da się. Nie, da się! - o jakości w partycypacji - COP Tczew
 • Współpraca z samorządem uczniowskim - Sopocka Szkoła Wyższa
 • Proces planowania projektów społecznych z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania - Sopocka Szkoła Wyższa
 • Sensacje XXI wieku – jak dbać o swoje bezpieczeństwo i prywatność w Internecie - Sopocka Szkoła Wyższa
 • Jak włączać mieszkańców w podejmowanie decyzji? Wybrane techniki partycypacji obywatelskiej - Malbork Welcome Center
 • Od facylitacji, w kapeluszach De Bono, do Debaty Oksfordzkiej. Wykorzystanie różnych form dyskusji w działalności organizacji pozarządowej. - Fundacja RC Gdańsk
 • Praktyczny wymiar emocji - Fundacja RC Gdańsk (szkolenie jednodniowe 5 września 2015)
 • Skuteczny Kodeks Etyczny w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Urząd Marszałkowski Gdańsk (szkolenie w dniach 3-4 września 2015 r.)

Uczestnikom i Uczestniczkom Pomorskiej Szkoły Liderów/ek zapewniane są nieodpłatnie:

 • profesjonalnych trenerów i trenerek pracujących pod nadzorem superwizorek szkoły STOP
 • ciekawe formy zajęć warsztatowych
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek kawowy i lunch
 • dyplomy poświadczające ich udział w szkoleniach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 sierpnia 2015 r. w postaci formularza google on-line –

http://goo.gl/forms/MDlWHwOalf

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

ZAPROSZENIE DO TWORZENIA "RYBACKIEJ" LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników oraz rybaków do współpracy przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020). Opracowanie strategii stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na jej realizację.

Stowarzyszenie zachęca do przedstawienia w terminie od 7 sierpnia 2015 r. do 24 sierpnia 2015 r. propozycji projektów do realizacji m.in. na terenie powiatu nowodworskiego. Fiszkę projektową można pobrać w Biurze Projektu (pl. Wolności 1 w Nowym Dworze Gdańskim).

Odbędzie się również cykl spotkań dotyczących strategii tworzonej. W trakcie konsultacji wypracowana będzie diagnoza i analiza SWOT obszaru realizacji strategii.

Terminy konsultacji w powiecie nowodworskim:

24 sierpnia 2105 r.
w Urzędzie Gminy Stegna przy ul. Gdańskiej 34 w godzinach 10.00–12.00;

w Urzędzie Gminy Sztutowo przy ul. Gdańskiej 55 w godzinach 12.30–14.30;

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 108 w godzinach 15.00–17.00;

25 sierpnia 2015 r.
w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie przy ul. Kościuszki 34 w godzinach 11.00–13.00;

w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym  Dworze Gdańskim przy ul. Kopernika 17, w godzinach 13.30–15.30.
 

przygotował Grzegorz Gola

TERENY INWESTYCYJNE W POWIECIE NOWODWORSKIM

Samorządowcy z terenu powiatu nowodworskiego, w tym Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, wzięli udział w dyskusji nad przygotowywaną ekspertyzą dotyczącą dostępności terenów inwestycyjnych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Ekspertyza przygotowywana na zlecenie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego ma za zadanie wskazanie preferencji, warunków i ograniczeń w zakresie planowania przestrzennego pod kątem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, którego przyjęcie jest przewidziane w przyszłym roku.

przygotował Grzegorz Gola

 

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że zamyka dla żeglugi szlak żeglowny na odcinku drogi wodnej Wisła - Odra od km 9+500 do 12+400 w celu przeprowadzenia zawodów pływackich "Woda Bydgoska" w dniu 15.08.2015 r. w godz. 12:00 do 18:00.

MAMMOBUS W POWIECIE NOWODWORSKIM

Zapraszamy Panie w dwóch grupach wiekowych  50- 69 lat oraz 40-49 i 70-75 lat, na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w:

 • Sztutowo – 11 sierpnia przy Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 55
 • Nowy Dwór Gdański – 13 i 14 sierpnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Drzymały 4

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

 • 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 • 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie : www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

M. Wereszczyńska

WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM

Powiat nowodworski posiada wciąż niewykorzystane zasoby i szanse. Ten potencjał to również kolej wąskotorowa i rzeka Tuga  – stwierdził Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk w rozmowie ze Starostą Nowodworskim Zbigniewem Ptakiem podczas pobytu na terenie powiatu nowodworskiego.  

Całodniowa wizyta to nie tylko rozmowy w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w obecności innych członków Zarządu Powiatu o kierunkach dalszej współpracy pomiędzy samorządami, ale również szereg krótkich konkretnych spotkań w terenie. Przejazd w towarzystwie turystów kolejką wąskotorową na trasie Junoszyno-Stegna i wpłynięcie Tugą do Tujska dały możliwość naocznego przekonania się o mniej znanych i słabiej dostrzeganych  walorach turystycznych naszego powiatu.  

Obserwacja obracania mostu obrotowego kolejki w Rybinie i pracy członków Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych była przyczyną dyskusji nt. możliwości wsparcia finansowego ratowania zabytkowych żuławskich mostów i tras kolejowych. Marszałek Struk odwiedził dwie przystanie na szlaku Pętli Żuławskiej – w Rybinie i Osłonce. Jako doświadczony wodniak był pod wrażeniem postępu w infrastrukturze jaki dokonał się w ostatnich latach na szlakach delty Wisły.
Przy okazji wizyty, krótkie rozmowy z Marszałkiem odbyli również włodarze odwiedzanych gmin – wójt Ewa Dąbska i burmistrz Jacek Michalski.

Po raz kolejny okazało się, że projekt programu Parku Kulturowego Rzeki Tugi jako multimodalnego korytarza transportowego ułatwiającego życie mieszkańcom powiatu i będącego trwałym, wysokiej jakości produktem turystycznym, może uzyskać coraz to większe poparcie i zdobyć nowych zwolenników.

Przygotował: Grzegorz Gola

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DOŻYNKACH

Starosta Nowodworski oraz Wójt Gminy Ostaszewo wspólnie przygotowują się do organizacji Dożynek Gminno – Powiatowych, które odbędą się 26 września 2015 r., w parku gminnym przy kościele w Ostaszewie. Zapraszamy także Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu. Dzięki Waszej inicjatywie, dożynki mogą stać się niepowtarzalną imprezą!

Od 1999 r. tradycją Samorządu Powiatowego jest organizowanie dożynek powiatowych – Święta Żuławskich Rolników.  Do współudziału w organizowaniu tej uroczystości zapraszamy co roku inną gminę lub miasto z terenu Powiatu Nowodworskiego. Tegoroczne Dożynki Gminno – Powiatowe odbędą się 26 września 2015 r., w parku gminnym przy kościele w Ostaszewie.

Nie tylko samorządy mogą promować swój region. Zapraszamy twórców ozdób, ceramiki, rzeźby, malarzy, artystów z ogólnie pojętego rękodzieła. Zapraszamy wszystkie chętne organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich  i instytucje do zaprezentowania swojego dorobku, pracy i twórczości. Zachęcamy również Państwa do przygotowania wieńców dożynkowych, jako tradycję i symbol Święta Plonów.

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w Dożynkach prosimy zgłaszać do 31 sierpnia 2015 r., na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 36 68 wew. 113, e-mail: powiat@nowydworgdanski.pl. Informacji w sprawie udziela Pani Karolina Iwaniak.

Natomiast odnośnie stoisk komercyjnych – handlowych zgłoszenia należy dokonywać do Pani Moniki Zadrożnej - Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie, tel. 55 246 41 61.

Organizatorzy ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą zastrzegają sobie prawo wyboru wystawców oraz rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych.

 

 

KOMUNIKAT

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w czasie sezonu nawigacyjnego most zwodzony w Sztutowie będzie otwierany dla białej floty w okresie od 20.07.2015 r. do 15.09.2015 r., w następujących godzinach: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800.

SPOTKANIE Z PANIĄ KRYSTYNĄ DOMINICZAK DYREKTOREM REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU

W dniu 23 lipca br. na zaproszenie Starosty Nowodworskiego Pana Zbigniewa Ptak odbyło się spotkanie z Panią Krystyną Dominiczak Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku. Ponadto udział w spotkaniu wziął Członek Zarządu Pan Zbigniew Bojkowski oraz Pani Jadwiga Bławat, Kierownik Referatu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym RDOS w Gdańsku.

PROGRAM STYPENDIALNY AGRAFKA

Fundacja Pokolenia z Tczewa po raz kolejny ogłasza nabór do Programu Stypendialnego: AGRAFKA, z którego skorzystać może młodzież z terenu Powiatu Tczewskiego i Nowodworskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

ŚWIĘTO POLICJI

W dniu 21 lipca br. Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak uczestniczył w uroczystej akademii związanej z obchodami Święta Policji zorganizowanej w Szkole Łacińskiej w Malborku.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w dniu 30 lipca 2015 r. śluza Przegalina Południowa czynna będzie od godz. 1100, w związku z przeglądem stacji transformatorowej i przerwą w dostawie energii elektrycznej.

DOPALACZE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.
Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami. 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

M. Wereszczyńska

FESTIWAL "MUZYKA POLSKA NA ŻUŁAWACH"

Już w lipcu II edycja Festiwalu „Muzyka polska na Żuławach". Ideą przewodnią Festiwalu jest prezentacja miejsc związanych z turystycznym szlakiem gotyckich kościołów na Żuławach w swoistym dialogu z muzyką polską. W dniach 17-22 lipca kameraliści pod dyrekcją Marka Mosia zagrają koncerty. Festiwal, tak jak w ubiegłym roku zagości w sześciu miejscowościach. Wszystkie koncerty odbędą się o godz. 19.00. Wstęp jest bezpłatny! Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest Elbląska Orkiestra Kameralna.

Terminy koncertów w ramach Festiwalu:

 • 17 lipca  Kościół p.w. św. Bartłomieja w Pasłęku
 • 18 lipca  Kościół  p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie
 • 19 lipca  Katedra p.w. św. Mikołaja w Elblągu
 • 20 lipca  Galeria Żuławska – dawny kościół ewangelicki  w Nowym Stawie
 • 21 lipca  Kościół p.w. św. Barbary w Starym Polu
 • 22 lipca  Kościół  p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jantarze

M. Wereszczyńska

XVII Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu

W dniach 11-12 lipca br. Starosta Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięli udział w XVII Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu.

KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu Uchwały, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: powiat@nowydworgdanski.pl, drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Konsultacje trwać będą do 31 sierpnia 2015 roku.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres: powiat@nowydworgdanski.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 55 247 36 68 wew. 113.

Do pobrania:

SPOTKANIE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

W środę 08 lipca 2015 roku z inicjatywy Starosty Nowodworskiego Pana Zbigniewa Ptak odbyło się spotkanie z Panem Maciejem Kawalczukiem Zastępcą Dyrektora ds. Sportu z Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Jacek Michalski Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego oraz Ewa Dąbska Wójt Gminy Stegna.

W czasie spotkania poruszone były tematy obecnej infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Nowodworskiego.

T. Rusinowicz

KURS KAJAKARSKI

Rzeki i kanały żuławskie czekają na turystów kajakowych.

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców  organizuje  wakacyjny Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka kajakowa uprawniający do sprawowania funkcji pełnić kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystyki kwalifikowanej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

W dniu 6 lipca 2015 roku Starosta Nowodworski, Zbigniew Ptak działając w imieniu Powiatu Nowodworskiego  podpisał list intencyjny  z Województwem Pomorskim, określający zasady współpracy projektu pn. „Zdolni z Pomorza”, planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego RPO WP 2014 -2020.

A. Glazer

POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W dniu 07 lipca  2015 roku odbyło II posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w którym udział wzięła Wicestarosta Barbara Ogrodowska. Podczas posiedzenia powołano nowego Członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w osobie Pana Andrzeja Sobocińskiego. Jednocześnie podziękowano za zaangażowanie i dotychczasową współpracę  Pani Wiesławie Krugły.

Tematyka Obrad Rady:

 • stan bezrobocia rejestrowanego w powiecie;
 • wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałanie bezrobociu;
 • zaopiniowanie zaproponowanych przesunięć limitu środków Funduszu Pracy;
 • wyrażenie opinii na temat wniosków dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

NAGRODA STAROSTY

Szymon Górski jest uczniem klasy III Gimnazjum Nr 1 w Nowy Dworze Gdańskim, uczestniczy w zajęciach z matematyki  od 2 lat. W konkursie Ligi Zadaniowej uczestniczył w tym roku po raz pierwszy i od razu zajął I miejsce w województwie. To wielki sukces i wyróżnienie dla Szymona, a także dla Powiatu Nowodworskiego.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Zdolni z Pomorza” realizowany jest na terenie Powiatu Nowodworskiego od 2012 roku. Przez pierwszy rok wszystkie działania finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego.

A. Glazer

NA DOBRY POCZĄTEK

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Do 10 września br. o dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie
i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów zostaną przeszkoleni w zakresie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym „Na dobry początek!” powinny złożyć wniosek do 10 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl. Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji pod względem kryteriów takich jak: nowatorskość, przydatność dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca
z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października br., a realizacja nagrodzonych
w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2016 roku. 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Gajek

Fundacja BGK

tel: 22 522 93 75

e-mail: agnieszka.gajek@fundacjabgk.pl

K. Iwaniak

 

III FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU NOWODWORSKIEGO

6 lipca br. z inicjatywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Starosty Nowodworskiego, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się III Forum Ekonomii Społecznej Powiatu Nowodworskiego.

W spotkaniu uczestniczyły podmioty zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej, tworzeniem spółdzielni socjalnych, rozwojem organizacji pozarządowych oraz wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem spotkania było omówienie dokumentu pn. Lokalny Model Ekonomii Społecznej Powiatu Nowodworskiego.

K. Iwaniak

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku uprzejmie informuje użytkowników przepraw przez pochylnie na Kanale Elbląskim o zasadach korzystania z pochylni w miejscach: Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec.

MARSZAŁEK SENATU U STAROSTY NOWODWORSKIEGO

W czwartkowe południe, tj. 2 lipca 2015 r. Starostę Nowodworskiego Zbigniewa Ptak odwiedził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz. W czasie spotkania poruszone były tematy obecnej sytuacji gospodarczej Powiatu, a także zaprezentowane atrakcje turystyczne naszego regionu.

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK - WAKACJE W LESIE I NAD WODĄ

Wakacje za pasem. Przedstawiamy więc kilka zasad, dzięki którym wspomnienia z urlopu w polskich lasach i nad wodą będą przyjemne, a przyroda bezpieczna.

INICJATYWA JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego, na zlecenie Zarządu Województwa Pomorskiego, realizuje Umowę Operacyjną „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim. Projekt ten ma na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych pomorskich Przedsiębiorców poprzez udostępnienie im preferencyjnych pożyczek i poręczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą.

OSTATNI DZWONEK

W dniu 26 czerwca 2015 roku uczniowie zakończyli kolejny rok szkolny 2014/2015. Podczas uroczystości najlepsi uczniowie powiatowych placówek oświatowych otrzymali nagrody, wyróżnienia, dyplomy i jak co roku stypendia Starosty Nowodworskiego. W roku bieżącym 29 uczniów otrzymało stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

WYSOKIE WYNIKI W GIMNAZJUM SPORTOWYM

Już po raz czwarty absolwenci Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim zdawali egzamin gimnazjalny. Sportowcy mogą się pochwalić nie tylko wysokimi wynikami sportowymi, ale także bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych, które kształtują się powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. To wynik ciężkiej pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Gratulujemy.

MAMMOBUS W POWIECIE NOWODWORSKIM

Zapraszamy Panie w dwóch grupach wiekowych  50- 69 lat oraz 40-49 i 70-75 lat, na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w:

 • Stegna – 8 lipca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Gdańska 7
 • Krynica Morska – 15 lipca na parkingu przy Ośrodku Zdrowia, ul. Górników 15

Zapraszamy również na spotkanie  informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi połączone z nauką samobadania piersi, które odbędą się 1 lipca w godzinach 10:00, 11:30 oraz 13:30 w sali narad Urzędu Miasta Krynica Morska

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

 • 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Otrzymywany wynik badania przesiewowego to ocenione przez dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją – czy w piersiach występują nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki czy też nie. W razie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania. więcej Informacji o badaniach na stronie www.mammo.pl

 • 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W zakresie realizowanego Projektu i zwiększenia dostępności do badań, zapewniamy paniom nie kwalifikującym się jeszcze / już do Programu finansowanego przez NFZ,  bezpłatną mammografię. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

M. Wereszczyńska

CHARYTATYWNA AUKCJA

Akcja Dawcom w Darze i Ochotnicza Straż Pożarna w Krynicy Morskiej zapraszają do udziału w charytatywnej aukcji pamiątkowego podkoszulka OSP.

Dochód z aukcji trafi na konto Fundacji Drużyna Szpiku działającej na rzecz osób chorych na nowotwory krwi. Zwycięzca aukcji będzie mógł wybrać sobie jeden z trzech zaproponowanych  wzorów nadruku.

Aukcja trwa do 2.07.2015 (godz. 6.50) pod adresem

http://charytatywni.allegro.pl/podkoszulek-osp-krynica-morska-i1962401

Kupując ten oryginalny podkoszulek, można zabawnie wzbogacić swoją garderobę, wspierając równocześnie Drużynę Szpiku.

Kuba Terakowski - twórca i koordynator Akcji Dawcom w Darze tel. 603 305 401
e.mail: dawcomwdarze@gmail.com , www.dawcomwdarze.pl

POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW

W dniu 23 czerwca 2015 roku Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjął uchwały o powierzeniu obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim Pani Wioletcie Przyborowskiej i dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej Pani Joannie Dudek.

Postępowanie konkursowe na  dyrektorów obu placówek odbyło się w dniu 15 maja 2015 roku. Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki konkursów uchwałą Nr 63/2015 i Nr 64/2015 z dnia 21 maja 2015 roku. Powierzenie obowiązków dyrektora obejmuje okres 5 lat szkolnych.

A. Glazer

ABSOLUTORIUM ZOSTAŁO UDZIELONE

Czerwcowa sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim poświęcona była przygotowaniu służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2015 oraz procedurze absolutoryjnej.

Rada powiatu i obecni zapoznani zostali ze stanem przygotowań poszczególnych służb do sezonu letniego. Wątpliwość dotyczyła przygotowania w zakresie ratownictwa medycznego. Radni przeanalizowali dokumenty, w tym projekty uchwał. Część porządku obrad poświęcono Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024. Po merytorycznej dyskusji, decyzją rady projekt został zdjęty z porządku obrad i powróci do analizy na jednym z kolejnych posiedzeń. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. Dokonała zmiany w składach komisji. Pan Ireneusz Stolarz wyraził akces w pracy Komisji Oświaty i Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu. Akces został przyjęty. Ponadto zmieniono uchwałę budżetową na 2015 r. Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było udzielenie absolutorium za 2014 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jednogłośnie podjęła uchwały w sprawach: zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2014 r. i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

Sporządziła D. Fila

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 20 czerwca  br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska  oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Lubomir Głowacki  wzięli udział w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na stadionie LKS Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim.

Uroczystość zorganizowana była dla rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających i miała charakter pikniku rodzinnego.

UTRUDNIENIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 7

W związku z blokadą drogi krajowej nr 7 w miejscowości Kiezmark występują utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia potrwają do godz. 18.00

Inspektor K. Głowacki

I MIEJSCE W KONKURSIE LIGI ZADANIOWEJ

Szymon Górski jest uczniem klasy III Gimnazjum Nr 1 w Nowy Dworze Gdańskim, uczestniczy w zajęciach z matematyki  od 2 lat. W konkursie Ligi Zadaniowej uczestniczył w tym roku po raz pierwszy i od razu zajął I miejsce w województwie. To wielki sukces i wyróżnienie dla Szymona a także dla Powiatu Nowodworskiego.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Zdolni z pomorza” realizowany jest na terenie Powiatu Nowodworskiego od 2012 roku. Przez pierwszy rok wszystkie działania finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu, jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych.

W każdym z powiatów Województwa Pomorskiego powstały Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego. w Powiecie Nowodworskim takie centrum działa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Centra tworzą sieć międzyszkolnych ośrodków wspierających uczniów uzdolnionych, tak, by każde dziecko na Pomorzu zidentyfikowane jako zdolne otrzymało odpowiednie wsparcie.

Od roku szkolnego 2013/2014 projekt finansowany jest ze środków własnych Powiatu Nowodworskiego. W ramach podejmowanych działań Powiat zapewnia:

 • zajęcia pozalekcyjne, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
 • opiekę psychologa dla uczniów i rodziców.

Ponadto w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim dla dzieci będą organizowane:

 • spotkania akademickie na pomorskich uczelniach wyższych,
 • obozy naukowe,
 • indywidualna opieka mentorów dla uczniów wybitnych,
 • konkursy.

A. Glazer

ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkań m.in. omówienie:

 • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  • programów współpracy ponadnarodowej,
 • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 1 lipca 2015 r., w godz. 10:00 - 13:00,  w następujących miejscach:

 • Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy
  ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).
 • Gdynia - w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy
  Al. Zwycięstwa 96/98 (budynek nr IV, Sala F002).
 • Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy
  ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).
 • Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).
 • Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy
  ul. Wysokiej 3/16.
 • Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy
  ul. Żeromskiego 11.

Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2015 r.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 29 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne:

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

K. Iwaniak

XVII MISTRZOSTWA ŚWIATA W POŁAWIANIU BURSZTYNU

Gmina Stegna zaprasza do udziału w eliminacjach i w finale Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze, który odbędzie się 11-12 lipca 2015 r.

III MIEJSCE W TURNIEJU COCA COLA CUP

Po wygraniu etapów gminnych, powiatowych oraz półfinału wojewódzkiego ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego, drużyna Gimnazjum Sportowego dzielnie walczyła w finale wojewódzkim w Gdańsku W wyniku losowania grup   Gimnazjum Sportowe trafiło na Szkołę Mistrzostwa Sportowego z Redy, Zespół Szkół nr 21 z Chojnic oraz Szkoły Sportowej z Bytowa. W pierwszym meczu reprezentanci Powiatu Nowodworskiego wygrali wysoko z Zespołem Szkół nr  1 z Redy 6-0, następnie ulegli 4-3 z zawodnikom z Gimnazjum nr 1 z Chojnic. Aby zająć pierwsze miejsce w grupie musieli zwyciężyć z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego z Bytowa. Nasi zawodnicy wytrzymali presję meczu zwyciężając pewnie 5-1.

W fazie pucharowej, w pierwszej rundzie spotkali się z  ZKiW ze Stężycy. Po bardzo zaciętym meczu zwyciężyli 3-2. Ulegli drużynie Gimnazjum nr 29 z Gdańska, późniejszym zwycięzcom całego turnieju. W małym finale, jak często określa się mecze o trzecie miejsce, ponownie chłopcy nie pozostawili złudzeń drużynie przeciwnika, zwyciężając  5-0  z ZSSO z Gdyni.

Zajmując III miejsce w tym prestiżowym dla szkół, trenerów i samych piłkarzy turnieju zawodnicy pokazali wielkie predyspozycje do uprawiania piłki nożnej ale i włożyli w ten sukces wiele pracy podczas dodatkowych zajęć treningowych w swoim czasie wolnym.

Zespół Szkół Nr 1

                                  

NOWE BOISKO DO BEACH SOCCERA

18 czerwca br. w Sztutowie przy ul. Obozowej odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska do beach soccera. Nowy obiekt powstał w wyniku inicjatywy społecznej grupy pasjonatów dyscypliny sportowej zwanej beach soccer. Uroczystego otwarcia boiska, w tym przecięcia wstęgi dokonali: Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski, Stanisław Kochanowski Wójt Gminy Sztutowo, Henryk Kuczma Prezes Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej.  

SIEĆ WSPÓŁPRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH

Tematyka spotkania obejmowała  poniższe zagadnienia:

 1. Organizacja i funkcjonowanie zespołu samokształceniowego w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów, wystąpienie Pani Krystyny Żelich- Tarczyńskiej- koordynator Pomorskiej Sieci Dyrektorów Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
 2. Doświadczenia i badania dotyczące doradztwa edukacyjno- zawodowego z perspektywy Centrum Edukacji Nauczycieli, wystąpienie Pani Beaty Stolz - specjalisty ds. szkolnictwa zawodowego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
 3. Współpraca szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z instytucjami rynku pracy w zakresie doradztwa zawodowego, wystąpienie Pani Gabrieli Figacz - kierownika kształcenia praktycznego, doradcy zawodowego w Zespole Szkół  Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
 4. Usługi i oferta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku z Filią w Nowym Dworze Gdańskim, wystąpienie Pani Moniki Zając- nauczyciela-bibliotekarza Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze Gdańskim.
 5. Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wystąpienie Pani Wioletty Przyborowskiej- dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.
 6. Informacja na temat przebiegu i struktury egzaminu czeladniczego- wystąpienie Pani Ireny Gronalewskiej- kierownika biura Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim.

Celem działania sieci współpracy i samokształcenia doradców  zawodowych Powiatu Nowodworskiego będzie przede wszystkim dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, analizą dobrych praktyk i tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci. Członkowie sieci będą mogli pozyskiwać metodyczne i merytoryczne wsparcie zewnętrznych ekspertów, zapraszanych na kolejne spotkania zespołu samokształceniowego doradców zawodowych.

G. Figacz

DNI OTWARTE ŻUŁAWSKICH ZABYTKÓW 2015

Zapraszamy serdecznie na tegoroczne święto zabytków i atrakcji Żuław w dniach 20 i 21 czerwca sobota / niedziela. Dzięki uprzejmości prywatnych właścicieli, samorządów i stowarzyszeń możemy odwiedzić wyjątkowe miejsca i posłuchać ciekawych historii. W programie udostępnienia zabytków znalazły się m.in. domy podcieniowe, kościoły i wiatrak, można posłuchać wykładów i spotkać się z kustoszami muzeów. Szczególnym wydarzeniem jest przejazd naszą kolejką wąskotorową.

Szczegółowych informacji udziela:

Żuławski Park Historyczny, ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
tel./fax +48 55 2475733, e-mail: biuro@klubnowodworski.pl Marek Opitz,
tel.  +48 503005625,

Organizator Dni Otwartych Żuławskich Zabytków 2015:
Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny

M. Wereszczyńska

EGZAMINY ZAWODOWE

W Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim trwa sesja egzaminacyjna potwierdzająca  kwalifikacje zawodowe. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Etap teoretyczny w nowej formule młodzież zdaje w wersji elektronicznej.   Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla egzaminów praktycznych w  następujących zawodów: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik mechanik, technik obsługi  turystycznej. Sesja egzaminacyjna potrwa do 23 czerwca 2015r.  

Zespół Szkół Nr 2

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że zamyka dla żeglugi szlak żeglowny na odcinku rzeki Nogat w miejscowości Malbork (na odcinku Ośrodek Sportów Wodnych – kładka dla pieszych) w związku z organizacją imprezy sportowej o nazwie Powiatowe Dni Sportu – Wyścig Smoczych Łodzi, w dniach: 23 i 24.016.2015 r., w godz. 800 – 1400.

VIII sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję VIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 24.06.2015 r. (środa) godz. 9.00.

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

NAGRODA PREZESA HONOROWEGO PROT

Nagroda Prezesa Honorowego PROT jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym corocznie za zasługi dla promocji turystyki w Województwie Pomorskim. Plebiscyt organizowany jest przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną,  a Nagrody wręczane będą podczas uroczystości Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki,w sierpniu br. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody.

Nagrody mogą być przyznane osobom  fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym, organizacjom pozarządowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, względnie realizacją swoich zadań, wybitnie przyczyniły się do rozwoju turystyki w Województwie Pomorskim.

Nagrody przyznawane będą w kategoriach:

 • Kulinarne odkrycie roku;
 • Miejsce z klimatem;
 • Turystyka w mediach;
 • Subregionalny marketing terytorialny,

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe, organizacje pozarządowe działające w zakresie turystyki
w województwie pomorskim.

Zgłaszanie kandydatur do nagrody dokonuje się pisemnie, na podstawie wniosku. Wnioski należy składać na adres e-mail: it@prot.gda.pl, z dopiskiem: „Nagroda Prezesa Honorowego PROT – ŚDT”.  Termin składania wniosków upływa 30 czerwca.

K. Iwaniak

WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC

Celem spotkania była integracja europejska, wymiana doświadczeń kulinarnych i kulturowych, nawiązanie nowych przyjaźni. Wspólne gotowanie odbyło się w klasopracowni kuchennej i restauracyjnej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Wsparcia  przy przyrządzaniu potraw udzieliły nauczycielki   przedmiotów gastronomicznych, uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku kucharz.

Zespół Szkół Nr 2

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o lokalnych utrudnieniach na Kanale Elbląskim, stanowiącym szlak żeglowny Miłomłyn – Jezioro Drużno. Głębokość w nurcie miejscowo może nie przekraczać 1,0 m. Sytuacja spowodowana jest niskim stanem wód z uwagi na brak opadów.

ODDAJ GŁOS!!!

Mamy czas tylko do 14 czerwca
 

„Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka”
Możesz mieć swój udział w powstaniu placu zabaw
dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim.

Placówka bierze udział w programie Aviva „To dla mnie ważne”, który pomaga zrealizować zgłoszone do programu inicjatywy.

SOSW oraz Stowarzyszenie „IKAR”, działające przy placówce, zgłosiły w programie 2 inicjatywy, na które można oddawać głosy:

 1. „Zmysły- drzwi do świata”
  http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,411,zmysly-drzwi-do-swiata.html
 2. „Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka”
  http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,663,zabawa-jest-najlepsza-szkola-zycia-dla-dziecka.html

W przypadku inicjatywy „Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka” można nie tylko oddać głos, ale przybliżyć nas do realizacji projektu poprzez drobne dotacje (już od 5 zł). Dzięki temu jeśli nawet nie otrzymamy wsparcia przyznawanego na podstawie zebranej liczby głosów, jest szansa na realizację inicjatywy z otrzymanych dotacji (przeznaczonych wyłącznie na budowę placu zabaw).

Liczymy na Państwa aktywność w głosowaniu i dotowanie naszej inicjatywy symbolicznym „piątakiem”.  :)

GRANTY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje, które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Wnioski konkursowe przyjmowane są elektronicznie. Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy w formacie Word oraz przesłać jego skan na adres bezpiecznie@psgaz.pl. Szablon formularza w formacie Word dostępny jest na stronie www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam.
 • wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy online.

Wniosek zgłoszeniowy online nie zapisuje kopii roboczych. W pierwszym kroku proszę uzupełnić dane w szablonie Word, a następnie wprowadzić wszystkie dane do formularza online.

Do udziału w konkursie wymagana jest akceptacja regulaminu oraz zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych (na końcu wniosku online).

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2015 r.

K. Iwaniak

STYPENDIA DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki zawiązał partnerstwo z siecią Biedronka, dzięki czemu uruchomiony został program stypendialny dla młodych, zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Jest to jeden z niewielu programów tego typu w Polsce.

Tenisistka stołowa Natalia Partyka na co dzień pokonuje bariery i rywalizuje, również z pełnosprawnymi sportowcami, osiągając liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Stąd jej pomysł, aby zwrócić uwagę na osoby, które z różnych powodów napotykają na swojej drodze bariery uniemożliwiające im kontynuowanie kariery zawodowej i poszerzyć ofertę pomocy dla nich. Natalia Partyka - trzykrotna mistrzyni paraolimpijska z Aten, Pekinu i Londynu, dwukrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski  w tenisie stołowym - przy współpracy z Fundacją Dobra Sieć w 2013 r. utworzyła fundusz stypendialny. Teraz dzięki partnerstwu z siecią Biedronka zostaną przyznane pierwsze stypendia dla zdolnych sportowców, mających trudności z rozwojem kariery.

O wsparcie mogą ubiegać się sportowcy w wieku od 16 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe. Stypendia w wysokości do 1500 zł miesięcznie będą wypłacane od września 2015 r.  do czerwca 2016 r. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1-minutową prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 30 czerwca 2015 r. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

Kontakt:

Małgorzata Stradomska-Kalinka
e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl
tel: 22 825 70 22
www.fundusznataliipartyki.pl

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy instrument finansowy pn. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju lub uruchomiania działalności gospodarczej przez kobiety wykonujące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą.

Obecnie Fundusz ma charakter pilotażowy tj. pożyczki mogą być udzielane na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych tylko na obszarze wybranych powiatów. Fundusz został uruchomiony jedynie w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych wśród bezrobotnych ogółem.

Głównym celem Funduszu jest wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet oraz poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez zachęcenie kobiet do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl lub pod numerem telefonu (022) 432-86-40.

K. Iwaniak

WARSZTATY SZKOLENIOWE NT. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim zorganizował warsztaty szkoleniowe dla gminnych jednostek samorządu terytorialnego z powiatu nowodworskiego. Ich celem było m.in. zaprezentowanie zagadnień związanych z ustawą o efektywności energetycznej, przedstawienie instrumentów wspomagających realizację ustawy oraz możliwości finansowania dokumentów energetycznych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu nowodworskiego  oraz organizatorzy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i tut. Starostwa Powiatowego.

K. Damszel-Podsiadły

FESTYN NAUKOWO ZAWODOWY NA WARSZAWSKIEJ

30 maja 2015r. na boisku szkolnym „Orlik” i terenie Zespołu Szkół nr 2 zorganizowaliśmy „Festyn naukowo- zawodowy”. Do organizacji włączyli się wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Celem festynu było zaangażowanie uczestników i organizatorów we wspólne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego, będące ważnym czynnikiem integrującym społeczność lokalną  oraz promowanie szkoły i kształcenia zawodowego poprzez sport, rozrywkę i wypoczynek.

Wśród uczestników festynu byli także goście: Pani Wicestarosta Barbara Ogrodowska, członkowie Zarządu Powiatu- dr Zbigniew Bojkowski oraz Stanisław Juszczyk. W festynie uczestniczyły także dzieci wraz z rodzicami ze Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnospawnych "Nadzieja i Pomoc" wraz z Panią Izabelą Narewską dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Wśród licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów znalazły się m.in.: gry i zabawy dla dzieci, konkursy zawodowe, strażackie i specjalistyczne z nagrodami, loterie. Nasi uczniowie przygotowali dla uczestników festynu przepyszne potrawy z grilla, ciasta, soki własnej roboty, tradycyjny smalec i chleb na zakwasie pieczony w szkolnej pracowni. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stanowisko promocyjne dotyczące typów szkół    i kierunków kształcenia w Zespole Szkół nr 2. Uczniowie klasy turystycznej przedstawili swoje wspomnienia z podróży programowych szkolnych i praktyk zawodowych.

Zespół Szkół nr 2

RADNI DEBATOWALI O ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOWODZIOWYM I PRZECIWPOŻAROWYM POWIATU NOWODWORSKIEGO

W dniu 27 maja 2015 r. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas sesji Pan Janusz Charliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim odznaczony został Krzyżem „Pro Mari Nostro”. Krzyż „Pro Mari Nostro” jest drugim – po „Pierścieniu Hallera” - honorowym odznaczeniem przyznawanym przez Ligę Morską i Rzeczną. Głównym omawianym tematem sesji było zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe Powiatu. Zaproszeni goście – przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdański, Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej o/ Nowy Dwór Gdański oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim szeroko omówili zagadnienia dotyczące zabezpieczenia naszego regionu przed powodzią. Rada Powiatu rozpatrzyła także informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przyjęto bez uwag sprawozdanie roczne z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2014, jak też informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok ubiegły. Ponadto Rada Powiatu: analizowała sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014, wyraziła zgodę na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego, określiła przystanki komunikacyjne na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest powiat oraz określiła warunki i zasady korzystania z nich. Radni rozpatrzyli dwie skargi na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, dokonali też zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości, że zamyka dla żeglugi szlak żeglowny na odcinku rzeki Nogat od km 14+500 do km 38+600, w dniach 30-31.05.2015 r., w celu przeprowadzenia spinningowych zawodów wędkarskich z cyklu Grand Prix Polski.

DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Dnia 27 maja obchodzony jest Dzień Pracownika Samorządowego.

Z tej okazji wszystkim samorządowcom,
a w szczególności pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, 
a także pracownikom podległych jednostek organizacyjnych
składamy serdeczne życzenia pomyślności,
wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć,
satysfakcji z wykonywanej pracy
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową pracę na rzecz naszego Powiatu.

Starosta Nowodworski

Zbigniew Ptak
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Jacek Gross  

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości, że z dniem 30 maja 2015 r. wznawia żeglugę na Kanale Elbląskim, od pochylni Całuny do pochylni Buczyniec. Pochylnie: Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec czynne będą we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 900 do 1800

VICE MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Dalsze miejsca zajęły drużyny z Pruszcza Gd., Lęborka, Czarnego i Dąbrówki Tczewskiej.
Wyniki Mistrzostw Województwa Pomorskiego w piłce nożnej chłopców Gimnazjada 2015:
Gim. Sport. - Gim. Lębork 4:1
Gim. Sport - Gim. Czarne 1:0
Finał - Gim. Sport - SMS Gdańsk 0:2

Zespół Szkół Nr 1

POLSKA PIĘKNIEJE

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło VIII edycję Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” to prestiżowy konkurs, w którym nagradzane są najlepsze przedsięwzięcia z zakresu turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 1300 projektodawców.

Tegoroczna edycja konkursu będzie okazją do podsumowania kończącej się perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Wyróżnione i nagrodzone projekty są przykładami dobrze zainwestowanych funduszy europejskich.

Nagrody przyznawane są w siedmiu kategoriach:

 • Rewitalizacja - wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji,
 • Obiekt turystyczny - np. muzeum, hotel, zamek, pałac, zajazd, centrum kongresowe, skansen, obiekt sakralny itp.,
 • Turystyka mobilna i wirtualna - usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet, np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.,
 • Turystyka aktywna - np. ścieżka rowerowa, szlak wodny, szlak turystyczny, obiekt sportowo-rekreacyjny,
 • Kultura i sztuka - instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym,
 • Miejsce przyjazne rodzinie - np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej,
 • Edukacja - np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne.

Laureaci otrzymają statuetkę „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablicę pamiątkową oraz dyplom, a także zindywidualizowane pakiety promocyjne. Wszystkie projekty nominowane do nagrody zostaną zaprezentowane w okolicznościowym albumie oraz znajdą się w przewodniku turystycznym „Śladem Funduszy Europejskich”. Najlepsze projekty poznamy podczas uroczystej konferencji organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, Zjazd 2/4, 60-653 Poznań, tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103, 104) tel. kom: 605 517 004, 605 517 009, e-mail: konkurs@smartlink.pl

Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zapraszamy do udziału!

FESTYN NA WARSZAWSKIEJ

XIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ O PUCHAR PREZYDENTA GDAŃSKA

Na 20 zawodników startujących w kategorii wiekowej do lat 16, Konrad zajął II miejsce z wynikiem 80kg/105kg. Niebawem, bo już 22 maja 2015 roku weźmie udział w Międzynarodowy Turniej o Bursztynową Sztangę w Kaliningradzie. Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów. Zawodnik trenuje pod okiem Pana Lecha Mojsiewicza.

Zespół Szkół Nr 1

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o zamknięciu dla żeglugi szlaku żeglownego na odcinku rzeki Nogat od km 18+050 (Ośrodek Sportów Wodnych) do km 19+200 (kładka dla pieszych) w związku z organizacją imprez przez Malborski Klub Sportowy „Nogat”.

GIMNAZJUM SPORTOWE W FINALE WOJEWÓDZKIM

Drużyna Gimnazjum Sportowego o awans do wielkiego finału rywalizowała z uczniami z Mikołajek Pomorskich, Gardei oraz Malborka. Pierwsze dwa mecze okazały się niezbyt trudne i przyniosły  wysoką wygarną: 7:1 z Mikołajkami Pomorskimi oraz 7:1 z Gardeją. O awansie do finału wojewódzkiego decydował ostatni mecz z Malborkiem. Walka sportowa była bardzo wyrównana ale to reprezentanci Powiatu Nowodworskiego  zachowali  więcej sił i determinacji, strzelając 2 bramki i wygrywając 2:0.  Radość z sukcesu jest ogromna, po raz trzeci z rzędu Gimnazjum Sportowe okazało się lepsze od Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Malborku i będzie rywalizować z najlepszymi w województwie. Finał odbędzie się 20 maja 2015 roku w Czarnym.

Zespół Szkół Nr 1

30-LECIE PARKU KRAJOBRAZOWEGO „MIERZEJA WIŚLANA”

EKONOMIA SPOŁECZNA

18 maja 2015 w Starostwie Powiatowym w Nowym  Dworze Gdańskim odbyło się II FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU NOWODWORSKIEGO. W spotkaniu tym uczestniczyła Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego Pani Barbara Ogrodowska.

Celem organizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej cyklu spotkań jest wspólne stworzenie dokumentu strategicznego wspierającego rozwój ekonomii społecznej.

Podczas poniedziałkowego spotkania zaprezentowany został materiał przygotowany w konsultacji z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej z obszaru naszego powiatu. Wspólnie zostały przeanalizowane mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla lokalnego rozwoju ekonomii społecznej.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli OWES oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu, uczestniczyła przedstawicielka spółdzielni socjalnej „Pozytywka” Anna Gruba, która zaprezentowała „dobre praktyki”  jakie można zaobserwować w działalności spółdzielni.

Dla przypomnienia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” działa na terenie powiatu nowodworskiego, wspierając grupy inicjatywne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, osoby indywidualne oraz jednostki samorządowe. W strukturze oferowanego wsparcia szczególnie ważna jest jego kompleksowość oraz indywidualne podejście. Działający na terenie animator towarzyszy grupom inicjatywnym w procesie od powstania pomysłu do jego realizacji, dbając o zapewnienie w trakcie specjalistycznego wsparcia, np. doradcy biznesowego, mentora, coucha, skierowania na szkolenie lub uczestnictwo w wizycie studyjnej.  Kolejną osobą pracującą w środowisku lokalnym jest edukator. Spotykając się z samorządami oraz instytucjami działa na rzecz stworzenia dobrych warunków dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w powiecie.

Kontakty do animatora i edukatora znajdują się na stronie:  http://dobrarobota.org

T. Rusinowicz

EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 2015

W otwartych do późnych godzin nocnych muzeach, galeriach, lokalnych centrach kultury czekają atrakcje na co dzień niedostępne dla zwiedzających: zbiory, premierowe pokazy, wernisaże, happeningi, spotkania z twórcami i naukowcami. Na ulicach miast zagoszczą inscenizacje i rekonstrukcje historyczne.

Instytucje kultury w Województwie Pomorskim biorące udział w Nocy Muzeów:

Gdańsk

Gdynia

Sopot

Bytów

 • Muzeum Zachodnio- Kaszubskie w Zamku

Chojnice

 • Muzeum Historyczno- Etnograficzne

Dzierzgoń

Gniew

Hel

Kartuzy

Kościerzyna

Kwidzyn

Lębork

Malbork

Owidz

Pelpin

Pruszcz Gdański

Słupsk

Tczew

Ustka

 • Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej

Wdzydze Kiszewskie

Wejherowo

W Nowym Dworze Gdańskim Noc Muzeów odbędzie się 23 maja br.

M. Wereszczyńska

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO
ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

VII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję VII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 27.05.2015 r. (środa) godz. 9.00

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

  5.1 Rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  5.2 Rozpatrzenia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2014.

  5.3 Rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2014.

  5.4 Przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014.

  5.5 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

  5.6 Określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.

  5.7  Rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.(z 26.03.2015 r.)

  5.8 Rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim (z 20.04.2015 r.)

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie „Realizacja skarg i wniosków mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2014 r. (do odczytania)
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9.  Sprawy różne.
 10.  Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
      Janusz Charliński

OBCHODY DNIA STRAŻAKA

Wicestarosta Barbara Ogrodowska uczestniczyła w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Strażaka  zorganizowanych w dniu 13 maja  br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas uroczystej akademii zaproszeni goście przekazali słowa uznania za trudną i pełną poświecenia służbę  na rzecz bezpieczeństwa, ratowania życia i zdrowia ludzkiego podczas akcji ratowniczo  – gaśniczych oraz złożyli życzenia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z okazji ich święta.

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

ŻUŁAWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

14 maja br. w Żuławskim Parku Historycznym odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia z Partnerami Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Powiat Nowodworski reprezentował Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska.

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy 17 żuławskimi samorządami, tworzącymi Żuławski Obszar Funkcjonalny:

 1. Gmina Nowy Dwór Gdański
 2. Gmina Cedry Wielkie
 3. Gmina Nowy Staw
 4. Miasto Krynica Morska
 5. Gmina Ostaszewo
 6. Gmina Stegna
 7. Gmina Sztutowo
 8. Powiat Nowodworski
 9. Gmina Pszczółki
 10. Gmina Pruszcz Gdański
 11. Gmina Suchy Dąb
 12. Powiat Gdański
 13. Gmina Lichnowy
 14. Gmina Malbork
 15. Gmina Miłoradz
 16. Gmina Stare Pole
 17. Powiat Malborski

 Na mocy Porozumienia samorządy postanawiają wspólnie przygotować listę przedsięwzięć zgodnych z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, które następnie będą realizowane w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (ZPT) istotnych dla żuławskiego obszaru funkcjonalnego.

Porozumienie podpisywane było przy udziale Partnerów instytucjonalnych, którymi są:

 • Lokalna Grupa Działania  Spichlerz Żuławski z siedzibą w Malborku
 • Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
 • Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
 • Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei z siedzibą w Jantarze
 • Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
 • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Gdańsku
 • Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku
 • Stowarzyszenie Gdański Klub Morski ,,CEDRUS” z siedzibą w Błotniku
 • Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski
  z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
 • Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu z siedzibą w Nowym Stawie
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą
  w Gdańsku

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości godziny pracy administrowanych śluz i pochylni w 2015 roku.

DZIAŁAJ LOKALNIE 2015

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? DZIAŁAJ LOKALNIE jest dla Ciebie! Jest to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia z Tczewa.

Konkurs dotacyjny skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatów tczewskiego i nowodworskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków od 17 kwietnia do 31 maja 2015

Aby złożyć wniosek do konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE, należy zarejestrować się na stronie: system.dzialajlokalnie.pl i wypełnić formularz on-line.

Masz pytania dotyczące konkursu? Istnieją kwestie, które sprawią Ci problem. Chcesz rozwiać wątpliwości związane, np. z wnioskowaniem lub realizacją projektów? Przyjdź na spotkanie informacyjne. Najbliższe spotkania:

 • 12.05.2015 r. (wtorek) STEGNA godz. 16:00 Gminny Ośrodek Kultury, przy ul. Gdańskiej 60;
 • 14.05.2015 r. (czwartek) KRYNICA MORSKA godz. 15:30 Miejska Biblioteka Publiczna, przy ul. Gdańskiej 108;
 • 19.05.2015 r.  (wtorek) STEGNA godz. 16:00 Gminny Ośrodek Kultury, przy ul. Gdańskiej 60;
 • 20.05.3025 r. (środa) NOWY DWÓR GDAŃSKI godz. 17:00 Żuławski Ośrodek Kultury, przy ul. Sikorskiego 21.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
Tel. 58 352 45 46 Tel. kom. 791 939 395
e-mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl

SZTANDAR DLA OSP W LUBIESZEWIE

Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru w imieniu całej społeczności strażackiej zwraca się z prośbą do instytucji, firm oraz ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe inicjatywy ufundowania Sztandaru dla OSP w Lubieszewie.

W bieżącym roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieszewie obchodzić będzie Jubileusz
z okazji 65-lecia swojego istnienia. Ten doniosły fakt, stał się inspiracją dla społeczności strażackiej do podjęcia kolejnego kroku - pozyskania nowego sztandaru, który jako szczególny znak nie tylko jednoczy kolejne pokolenia strażaków, ale zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania Jednostki. Uroczyste wręczenie Sztandaru odbędzie się
16 maja 2015 r. i rozpocznie się o godz. 1200 Mszą Świętą w Kościele św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie. Dalsze uroczystości zaplanowane są na boisku w Lubieszewie, gdzie nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Fundusze na ten szczytny cel można wpłacać na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, nr 37 2030 0045 1110 0000 0388 9430, tytułem „Na sztandar dla OSP
w Lubieszewie”.

OBCHODY 70. ROCZNICY WYZWOLENIA KL STUTTHOF I ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

W sobotę 09 maja  bieżącego roku  przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół oraz kombatanci złożyli kwiaty,  zapalili znicze pod Pomnikiem Walki I Męczeństwa w Sztutowie z okazji uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia KL STUTTHOF i zakończenia II wojny światowej. Powiat Nowodworski reprezentowali Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski oraz Stanisław Juszczyk.

 • Fot. Edyta Kozakiewicz – Telewizja „Żuławy i Mierzeja”
 • Fot. Edyta Kozakiewicz – Telewizja „Żuławy i Mierzeja”
 • Fot. Edyta Kozakiewicz – Telewizja „Żuławy i Mierzeja”
 • Fot. Tomasz Chudzyński – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Tomasz Chudzyński – Dziennik Bałtycki

SPRAWDZENIE SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI

W dniu 12.05.2015r w godzinach 6.00-19.00 nastąpi sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza. Ww. godzinach nastąpi włączenie syren alarmowych.

 • dźwięk modulowany przez 3 minuty oznaczać będzie zagrożenie z powietrza,
 • dźwięk ciągły przez 3 minuty po pierwszym dźwięku oznaczać będzie odwołanie alarmu.  

Opracował: inspektor K. Głowacki

SPOTKANIE W SPRAWIE KOLEI WĄSKOTOROWEJ

W dniu 07 maja 2015 r. na w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie dotyczące kolei wąskotorowej. W spotkaniu uczestniczyli Radni Powiatu Nowodworskiego i przedstawiciele Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Rozmawiano nt przyszłości kolei wąskotorowej i kolejnego okresu finansowanie ze środków zewnętrznych.

D. Fila

UROCZYSTOŚĆ 70. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

W piątek 8 maja bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie  szkół  złożyli kwiaty z okazji uroczystości 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem „Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę”  przy ul. Wejhera oraz pod Pomnikiem przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim. Powiat Nowodworski reprezentowała Wicestarosta Barbara Ogrodowska.

KONKURS – ZOSTAŃ PRZYJACIELEM BAŁTYKU

Zadanie konkursowe polega na zidentyfikowaniu w środowisku lokalnym zagrożenia/problemu mającego lub mogącego mieć wpływ na zachowanie walorów i zasobów Bałtyku (np. dzikie wysypiska niedaleko zbiorników wodnych, zanieczyszczone rzeki, brak nasadzeń, mała ilość drzew, brak oczyszczalni ścieków, nadużywanie detergentów) i zaproponowanie rozwiązania. W tym celu uczestnicy Konkursu będą musieli wybrać się w teren i zebrać stosowne informacje, potwierdzające istnienie zagrożenia/problemu (zdjęcia, ankiety). Następnie, zadaniem uczestników będzie wypracowanie propozycji rozwiązania problemu i przedstawienie całego zadania w formie prezentacji multimedialnej.

Więcej informacji na temat tegorocznej kampanii znajdziecie tu:

www.naszaziemia.pl

www.facebook.com/naszaziemia

KONFERENCJA NA TEMAT AUTYZMU - PODSUMOWANIE AKCJI

Udział w niej wzięli rodzice dzieci z autyzmem, nauczyciele oraz osoby, którym temat autyzmu jest bliski. Uczestnicy  mieli okazję zobaczyć film „Autyzm – miłość ponad wszystko”, który  na przykładach kilku rodzin, pokazuje, że każdy przypadek autyzmu jest inny i każde dziecko wymaga innej terapii.

Konferencja oraz sztuka „Imiona autyzmu”, która zaprezentowana została także w tym dniu
w Żuławskim Ośrodku Kultury stanowią podsumowanie akcji „Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski”.

M. Wereszczyńska

IMIONA AUTYZMU

OBCHODY 224 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uroczystości poprzedziła msza święta w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim, po której nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Powiatu Nowodworskiego pod pomnik „W hołdzie poległym i pomordowanym za wolną i niepodległą Ojczyznę” przy ul. Wejhera, gdzie dobył się apel oraz złożenie kwiatów. Powiat Nowodworski reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Gross oraz Członkowie Zarządu Pan Zbigniew Bojkowski i Pan Stanisław Juszczyk.

MATURALNY MARATON

Dziś pierwszy dzień zmagań absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ponad 120 abiturientów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim przystąpiło do obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Egzamin trwał 170 minut został przeprowadzony na poziomie podstawowym. Maturalny maraton zakończy się 22 maja.

TURNIEJ WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniach 18 i 19 kwietnia 2015 roku, w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbył się VII Turniej Wiedzy Technicznej z rysunku technicznego. W rywalizacji uczestniczyło 34 uczniów z 17 drużyn szkół zawodowych z całego województwa pomorskiego. Patronat nad przedsięwzięciem objął Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej i Starosta Nowodworski.

KWIETNIOWA SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Pan Ireneusz Stolarz złożył ślubowanie i tym samym dopełnił obowiązku przed objęciem mandatu radnego. Uzupełnienie składu Rady Powiatu nastąpiło z przyczyny zrzeczenia się mandatu radnego przez Pana Tomasza Szczepańskiego.

SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

Dnia 17 kwietnia 2015 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie odbyły się wojewódzkie eliminacje do etapu centralnego konkursu w kategorii kucharz, pod hasłem: „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”. Paulina Czyż i Karolina Chojnacka, uczennice Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim zajęły I miejsce i będą reprezentowały nasz powiat na zawodach ogólnopolskich.

STYPENDIA STAROSTY DLA MATURZYSTÓW

W dniu 24 kwietnia 2015 roku absolwenci klas maturalnych Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Przed nimi jeszcze egzaminy maturalne. Najlepsi uczniowie osiągający wyróżniające wyniki w nauce otrzymali z rąk Wicestarosty Nowodworskiego, Barbary Ogrodowskiej stypendia pieniężne.

DNI OTWARTE DLA GIMNAZJALISTÓW W POWIATOWYCH PLACÓWKACH

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na DNI OTWARTE Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Nowym Dworze Gdańskim, które odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia 2015 roku. Głównym punktem spotkania będzie prezentacja ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

SZKOLENIE DOTYCZĄCE "ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

W dniu 23 kwietnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska   wzięła udział w  szkoleniu dla włodarzy z terenu Powiatu Nowodworskiego w zakresie zmiany ustawy  o transporcie drogowym pt. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu  terytorialnego”.

Szkolenie poprowadził Zdzisław Szczerbaciuk – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.

WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC

22 kwietnia 2015 r. na zaproszenie Starosty Nowodworskiego, Zbigniewa Ptak i Przewodniczącego Rady Powiatu, Jacka Grossa nasz powiat wizytowali przedstawiciele Powiatu Meklemburgii – Niemcy. Wizyta miała charakter studyjny. Celem spotkania włodarzy obu regionów był temat przyszłej współpracy.

Goście w czasie wizyty odwiedzili Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim, stację pomp w Chłodniewie, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich oraz latarnię morską w Krynicy Morskiej. Mieli także okazję spotkać się z włodarzami miast i gmin z terenu Powiatu Nowodworskiego.

VI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję VI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 29.04.2015 r. (środa) godz. 9.00.                            

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.     

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1  Przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Powiatu Nowodworskiego”.
  5.2 Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
  5.3 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
  5.4 Trybu zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  5.5 Zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8.  Sprawy różne.
 9.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Jacek Gross

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Podobnie jak w roku ubiegłym w konkursie mogli występować soliści, duety oraz zespoły. Do udziału zgłosiło się 18 uczestników z siedmiu szkół: z Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, Gimnazjum im. Marynarki Wojennej RP w Ostaszewie, Gimnazjum w Stegnie, Gimnazjum w Tujsku, Gimnazjum w Marzęcinie oraz Gimnazjum Sportowego w Nowym Dworze Gdańskim. Jury miało do podjęcia niezmiernie trudną decyzję, ponieważ poziom uczestników był bardzo wysoki.

Klasyfikacja końcowa konkursu:

Szkoła Podstawowa

I miejsce - Alina Kłosińska  (Szkoła Podstawowa w Sztutowie)

Gimnazjum

I miejsce - Klaudia Naszka   (Gimnazjum w Marzęcinie)
II miejsce - Weronika Ligęza (Gimnazjum w Marzęcinie)
                  Eliza Nojmiler   (Gimnazjum im. Na Bursztynowy Szlaku w Mikoszewie)
III miejsce - Marta Szylin  (Gimnazjum w Sztutowie)

Jury przyznało również 3 wyróżnienia :

Bartosz Cieśla ( Gimnazjum w Stegnie)
Julia Frelik i Natalia Tokarska  (Gimnazjum Sportowe  w Nowym Dworze Gdańskim)
Milena Balicka  (Gimnazjum w Mikoszewie).

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością.  Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok.

Zespół Szkół Nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia  – w związku z realizacją projektu „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki.

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ DROGI EKSPRESOWEJ S-7

Dnia 20.03.2015 r. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z Panem Robertem Marszałkiem – dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Przedmiotem spotkania było omówienie spraw związanych z planowaną realizacją budowy trasy S-7.

Dyrektor GDDKiA odnosząc się do pytań członków Zarządu Powiatu oświadczył:

1. Projekt budowy drogi ekspresowej S7 przewiduje dwa zadania realizacji inwestycji. Zadanie I na odcinku Koszwały - Nowy Dwór Gdański i zadanie II na odcinku Nowy Dwór Gdański- Kazimierzowo. Obydwa odcinki będą realizowane równocześnie. GDDKiA posiada decyzje Wojewody Pomorskiego zezwalające na realizację obydwu zadań. Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to sierpień 2015 r. Wejście wykonawcy na plac budowy zaplanowano na przełom sierpnia i września 2015 r. Czas realizacji inwestycji określono na 36 miesięcy. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2018 r. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji opiewa na 3 miliardy zł z czego 10 % stanowią odszkodowania za zajęte grunty i zabudowania.

2. Z ramienia GDDKiA koordynatorem budowy odcinka od Koszwał do Nowego Dworu będzie Kinga Gierlach a odcinka od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa - Jarosław Sobolewski.

3. Aktualnie wykonywane są operaty szacunkowe określające wysokość odszkodowania za zajęte pod budowę grunty i zabudowania oraz zawierane są ugody z właścicielami co do wysokości odszkodowania. Ta forma bardzo upraszcza i przyspiesza wypłatę odszkodowań. GDDKiA posiada środki na odszkodowania i może je wypłacać natychmiast po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody Pomorskiego zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda nieruchomość Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to wysokość odszkodowania zostanie powiększona o 5%. W celu uzyskania uprawnienia do powiększenia odszkodowania należy niezwłocznie (w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia od Wojewody) przesłać do GDDKiA Oddział w Gdańsku oświadczenie o wydaniu nieruchomości. Wydawana nieruchomość powinna być opróżniona ze wszystkich rzeczy, które nie są z nią na stałe związane.

5. Właściciele mieszkań przeznaczonych do wysiedlenia mają prawo uzyskania dodatkowej kwoty
w wysokości 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wyjaśnień udziela Wydział Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku pod nr telefonu (58) 511- 24 -58.

6. Sprawa dojazdu do placu budowy została ujęta w specyfikacji przetargowej, która zobowiązuje wykonawcę do zawarcia odpowiednich porozumień z lokalnymi samorządami będącymi właścicielami istniejących dróg mogących stanowić dojazd do terenu budowy.

SPOTKANIE W SPRAWIE S-7

Uprzejmie informujemy, iż spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku oraz przedstawicielami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie budowy drogi S-7 odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w Jazowej.

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego był poprzedzony zmaganiami w dwóch etapach: szkolnym i rejonowym. Dominik wykazał się dużą wiedzą  z zakresu literatury oraz nauki o języku. Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego, wymagało realizacji zadania z zakresu  odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury, a także tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Ogólnopolski   Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, z których wyłoniono 2 uczniów do II etapu. Adrian Karpiński i Aleksandra Krawczyk w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zmagali się  z pytaniami dotyczącymi dziejów Polski z okresu panowania Kazimierza Wielkiego. W II etapie rozgrywanym w 4 miastach: Bochni, Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, uczestniczyli uczniowie z ponad 50 szkół z całego kraju. Do ścisłego finału zostało zakwalifikowanych 18 uczestników, wśród nich  Aleksandra Krawczyk.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

REMONT MOSTU DROGOWEGO W RYBINIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informuje, iż podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem mostu zwodzonego na rzece Szkarpawa, w miejscowości Rybina. Zasadnicze roboty budowlane, które spowodują zamknięcie mostu dla ruchu samochodowego i żeglugowego będą prowadzone w okresie od 18 do 26 maja br.

2 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim przyłączyło się do akcji organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim „Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski” i w dniu dzisiejszym z tej okazji pracownicy Starostwa dołączyli do ubioru niebieskie wstążeczki.

2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest szerzenie wiedzy o tej chorobie oraz zwrócenie uwagi społeczeństw całego świata na dyskryminacje i niezrozumienie z jakim spotykają się osoby dotknięte autyzmem. Symbolem Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu jest kolor niebieski.

M. Wereszczyńska

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Mieszkańcom Powiatu Nowodworskiego
pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,
wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu i nadziei na lepszą przyszłość,
w imieniu władz samorządowych Powiatu życzą

 

Starosta Nowodworski
Zbigniew Ptak
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Jacek Gross
 

W KWIETNIU MIEJ NIEBIESKIE SERCE – DLA AUTYZMU

2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest szerzenie wiedzy o tej chorobie oraz zwrócenie uwagi społeczeństw całego świata na dyskryminację i niezrozumienie z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem.

Wszyscy, którzy chcą się przyłączyć do akcji powinny wypełnić deklarację udziału  i  wypełnioną przesłać drogą email, faksem (nr 55 247 23 21) lub pocztą tradycyjną na adres: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ, UL. WARSZAWSKA 52, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI.

Szczegółowy program akcji zamieszczony zostanie wkrótce na stronie: www.soswndg.pl

Symbolem Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu jest kolor niebieski. 02 kwietnia zapal      w swoim domu niebieską lampkę, ubierz coś niebieskiego lub po prostu spraw by twoje myśli były w tym kolorze. Zrób to dla autyzmu…

KONKURSY NA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Ireny Sendlerowewj w Nowym Dworze Gdańskim.

2 KWIETNIA - "ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO"

2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jego celem jest szerzenie wiedzy o tej chorobie oraz zwrócenie uwagi społeczeństw całego świata na dyskryminacje i niezrozumienie z jakim spotykają się osoby dotknięte autyzmem. Symbolem Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu jest kolor niebieski. Dlatego zachęcamy do włączenia się do udziału w akcji: „Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski”.

2  kwietnia zapal w swoim domu niebieską lampkę, ubierz coś niebieskiego.

Wszyscy, którzy chcą się przyłączyć do akcji powinny wypełnić deklaracje udziału i przesłać do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański (drogą email, faksem 55-247-23-21, pocztą).
Szczegółowy program akcji  zamieszczony zostanie  na stronie  www.soswndg.pl.

Załącznik- deklaracja udziału.

M. Wereszczyńska

WARSZTATY WIELKANOCNE W ŻUŁAWSKIM PARKU HISTORYCZNYM

Zapraszamy całe rodziny, rodziców z dziećmi, wnuków z dziadkami i sąsiadów do wspólnego tworzenia pisanek, palm, kartek, stroików wielkanocnych.  W sobotę  28 marca 2015r. od godziny 13:00 szklana galeria Żuławskiego Parku Historycznego zamieni się w pracownię świątecznego rękodzieła. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny zabrać ze sobą artykuły i materiały przydatne do stworzenia  pisanek oraz wszelkiego rodzaju ozdób na Wielkanocny stół.

M. Wereszczyńska

MARCOWA SESJA

Kolejna sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim była poświęcona głównie sprawom bieżącym.

KONWENT STAROSTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 23 marca 2015 roku Starosta Zbigniew Ptak wziął udział kolejnym Konwencie Starostów Województwa Pomorskiego, który odbył się Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym Faktoria w Pruszczu Gdańskim.

Tematyka Konwentu:

 1. Wybór przedstawiciela do udziału w Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014 – 2020.
 2. Wybór przedstawiciela do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku.
 3. Informacja o bieżącej działalności Związku Powiatów Polskich.
 4.  Wykorzystanie środków unijnych w aktywizacji osób bezrobotnych – wystąpienie Pana Tadeusza Adamejtis Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 5. Stan realizacji przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształcenie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” – występnie Pana Adama Krawiec Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 6. Informacja nt. remontów dróg i inwestycji drogowych w województwie pomorskim – wystąpienie Pana Roberta Marszałek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

UROCZYSTOŚĆ 65-LECIA ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W dniu 21 marca 2015 roku Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Jacek Gross oraz  Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak wzięli udział uroczystości obchodów 65-lecia Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

SPOTKANIE Z PANEM ROBERTEM MARSZAŁEK DYREKTOREM GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W GDAŃSKU W SPRAWIE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S-7

W dniu 20 marca  br. Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Stanisław Juszczyk oraz Radny Powiatu  Andrzej Sobociński  spotkali się z Panem Robertem Marszałek Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Gdańsku  w sprawie budowy drogi ekspresowej S-7.

XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 40 uczniów z 9 gimnazjów Powiatu Nowodworskiego. Młodzież biorąca udział musiała wykazać się wiedzą z zakresu ochrony środowiska na poziomie szkoły gimnazjalnej, a także zaczerpniętą z miesięcznika „Przyroda Polska” i broszur oraz folderów wydanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”.

Laureatami XI Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej zostali:

I miejsce 45/59 pkt

Natalia Modrzewska z Gimnazjum w Mikoszewie, uczennica Pani Agnieszki Sokołowskiej

II miejsce 44/59 pkt

Katarzyna Owsińska z Gimnazjum w Sztutowie, uczennica Pan Jana Wilkanowskiego

III miejsce 41/59 pkt ex aequo

 • Szymon Górski z Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, uczeń Pani Mirosławy Kochańskiej
 • Robert Zawadzki z Gimnazjum w Krynicy Morskiej, uczeń Pani Alicji Zielińskiej
 • Miłosz Ziomek z Gimnazjum w Tujsku, uczeń Pani Małgorzaty Krajewskiej

Czas oczekiwania na wyniki wypełnili swoją prelekcją Pani Jolanta Bulak i Pan Sebastian Nowakowski z Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

Uczestnicy Konkursu i ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek oraz  otrzymali upominki. Laureaci natomiast z rąk Pani Barbary Ogrodowskiej Wicestarosty Nowodworskiego otrzymali nagrody w postaci aparatu fotograficznego, tabletu i urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto dla szkół, które zgłosiły udział, zakupiona została roczna prenumerata miesięcznika „Przyroda Polska”.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję Konkursu.

ROŚ

PODPISANIE POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA ŻUŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

W dniu 20 marca  br. Starosta Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska podpisali w Żuławskim Parku Historycznym Porozumienie 17 przedstawicieli  żuławskich samorządów, deklarujących stworzenie listy wspólnych przedsięwzięć do realizacji zintegrowanych porozumień terytorialnych w ramach żuławskiego obszaru funkcjonalnego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Senator Leszek Czarnobaj. 

X POMORSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZNIE TERYTORIALNYM

W województwie pomorskim konkurs odbywa się już po raz dziesiąty.  Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności młodych ludzi w ich lokalnym środowisku oraz pogłębienie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Organizatorzy  konkursu mają nadzieję, iż wzbogaci on wiedzę młodych ludzi niezbędną do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz ukształtowaniu postaw obywatelskich.

W wyniku eliminacji do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Krystian Falk – uczeń LO w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. Maciej Sokalski – uczeń LO w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. Hubert Smentek – uczeń LO w  Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

Wyłonieni laureaci będą reprezentować nasz Powiat na szczeblu wojewódzkim w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Życzymy powodzenia!!!!!

A. Glazer

DZIEŃ „LICZBY π” W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

W ramach różnorodnych działań w tym dniu uczniowie przygotowali gazetki informacyjne o sławnych matematykach i naukowcach, ciekawostkach matematycznych oraz szczególnych liczbach, które zaprezentowano na wystawie w budynku szkoły. W czasie przerw uczniowie mogli skorzystać z wielu atrakcji. Odbyła się prezentacja eksperymentów matematycznych i fizycznych przygotowanych przez uczniów technikum.

Po południu  odbył się pokaz filmu „Piękny umysł” opowiadający historię matematyka, który pomimo ciężkiej choroby poświęcił całe swoje życie na odkrycie nowej teorii matematycznej.

W godzinach od 18.00 do 21.00 odbył się „Maraton Matematyczny”. Uczniowie rozwiązywali zagadki oraz rebusy matematyczne, brali udział w quizie matematycznym, rywalizowali w grach dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzymał kartę maratończyka i miał zmierzyć się z pięcioma umiejętnościami. Maraton cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja podczas przedsięwzięcia.

 

Zespół Szkół Nr 2

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 13.03.2015 roku z udziałem Zbigniewa Ptak – Starosty Nowodworskiego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Kierownicy służb, inspekcji i straży podsumowali działania swoich jednostek w roku ubiegłym.

Było to pierwsze posiedzenie Komisji w nowym składzie wybranym na lata 2015 – 2018.

Opracował: K. Głowacki

MARATON MATEMATYCZNY

Konkursy, wykłady i warsztaty trwały od rana do wieczora. Podczas, gdy zgromadzeni w sali Żuławskiego Parku Historycznego licealiści, tocząc debatę oksfordzką, próbowali rozstrzygnąć, czy „Bez matematyki da się żyć,” gimnazjaliści brali udział w matematyczno-sportowej Olimpiadzie Matletycznej, sprawdzając swoje umiejętności matematyczne i sportowe. Równolegle miał miejsce wykład „ciekawostki matematyczne” oraz konkurs recytatorski „Matematyka a poezja”. Ukoronowaniem zmagań konkursowych gimnazjalistów był pokaz mody matematycznej. Następnie na sali gimnastycznej odbyły się zawody matematyczno-sportowe dla uczniów szkoły podstawowej oraz konkursy indywidualne i pokazy filmów o tematyce matematycznej. Dla chętnych zorganizowano warsztaty origami.

Po południu odbyła się druga część Maratonu Matematycznego, zorganizowana we współpracy z Powiatowym Centrum Nauczania Kreatywnego, na którą zaproszono uczestników programu Zdolni z Pomorza. Młodzież miała okazję wysłuchać wykładów oraz uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli matematyki oraz psychologa.

Zespół Szkół Nr 1

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach społecznych projektów dokumentów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) dla obszarów dorzeczy, prowadzonego zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Wodnej.

www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta

V SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję V sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 25.03.2015 r. (środa) godz. 9.00.                           

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.;
  4.2 wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji Przyznawania Nagród Starosty Nowodworskiego;
  4.3 wystąpienia Powiatu Nowodworskiego ze Związku Powiatów Polskich;
  4.4 zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo – Społecznej na 2015 r.;
  4.5 zmiany uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;
  4.6 zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.;
  4.7 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030;
  4.8 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
 5. Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli (rok 2014).
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8.  Sprawy różne.
 9.  Zakończenie obrad.

ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Dnia 12.03.2015 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Nowodworskiego. Do kwalifikacji łącznie wezwano 290 osób, z czego stawiły się 203 osoby i 2 ochotników.

Kwalifikacja wojskowa była przeprowadzona na terenie Powiatu Nowodworskiego w okresie od 02.03.2015 r. do 12.03.2015 r. Do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku wezwano łącznie 290 osób, z czego stawiło się 205 osób (201mężczyzn i 4 kobiety, w tym 2 ochotniczki). Rozliczenie wstawiennictwa przedstawiają poniższe tabele:

 
MĘŻCZYŻNI

Wezwano do kwalifikacji Stawiło się do kwalifikacji  Kat. A Kat. B Kat. D Kat. E
Rocznik podstawowy Roczniki starsze Rocznik podst. Roczniki starsze Rocznik podst. Roczniki starsze Rocznik podst. Roczniki starsze Rocznik podst. Roczniki starsze Rocznik podst. Roczniki starsze
230 58 193 8 176 7 6 1 5 0 6 0

 
KOBIETY

Wezwano
do kwalifikacji
Stawiło się
do kwalifikacji
      Kat. A           Kat. B            Kat. D            Kat. E     
2 4 4 0 0 0

Opracowała: Alicja Biernat

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

W dniu 12 marca  br. Starosta Zbigniew Ptak uczestniczył w konferencji inaugurującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  która odbyła się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.

Na konferencji przedstawiono  założenia rozwoju województwa pomorskiego w kontekście realizacji RPO na lata 2014 – 2020 oraz systemu wdrażania funduszy europejskich  w Polsce w nowej perspektywie finansowej. 

MARATON MATEMATYCZNY

Ustanowienie roku 2015 rokiem matematyki związane jest z realizacją wielu zadań skierowanych do dzieci i młodzieży, których mottem przewodnim jest królowa nauk. Za sobą mamy już wiele przedsięwzięć m. in. konkursy powiatowe z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów szkół gimnazjalnych. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim trwają badania dzieci 5 i 6 letnich mające na celu ocenę gotowości dziecka do nauki matematyki. Badania określą słabe i mocne strony dziecka oraz jego stronę emocjonalną.

Zachęcamy wszystkie szkoły do aktywnego włączenia się w działania poświęcone popularyzacji matematyki i odwiedzania strony internetowej http://rokmatematyki.pomorskie.eu/ 

A. Glazer

"SPOJRZENIE NA EDUKACJĘ REGIONALNĄ"

W spotkaniu  wzięli udział  przedstawiciele władz naszego województwa, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, regionaliści z uczelni pomorskich oraz  reprezentanci poszczególnych regionów kulturowych Pomorza (Kaszuby, Kociewie, Powiśle, Ziemia Słupska, Lęborska  i Bytowska).

W trakcie wystąpienia Pan Łukasz Kępski opowiedział o specyfice historycznej naszego regionu, budowaniu tożsamości oraz najnowszych pomysłach związanych z edukacją regionalną w Delcie Wisły. Wśród nich nie mogło zabraknąć oczywiście projektów „Duchy Nowego Dworu Gdańskiego, czyli spacer po nieistniejącym krajobrazie kulturowym miasta” oraz „Nowy Dwór Gdański - tajemnice miasta”, których realizatorami byli uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Historyk opowiedział również o nowym projekcie Klubu Nowodworskiego „Żuławy. Lubię to!”.

Konferencja w Gdańsku pokazała jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania     w środowisku nauczycielskim.

Zespół Szkól Nr 2

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH

Dnia 6 marca 2015r. dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z najlepszą średnią za pierwszy semestr szkolny, wraz ze stypendystką Prezesa Rady Ministrów Małgorzatą  Loryś,  wzięło udział w wycieczce do Gdańska. Takie kulturalno-edukacjne wyjazdy nagradzające uczniów za naukę to już tradycja szkoły.

Tym razem młodzież miała okazję obejrzenia  w Muzeum Narodowym  w Gdańsku Tryptyku Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, który obok Damy z Łasiczką Leonarda da Vinci jest zaliczany do najcenniejszych w polskich zbiorach dzieł malarstwa zachodnioeuropejskiego. Następnie grupa odwiedziła kino, gdzie obejrzała film biograficzny w reżyserii Clint Eastwood „ Snajper”, przedstawiający historią kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a (Bradley Cooper). Uczniowie mieli także okazję zwiedzenia Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wśród uczestników wycieczki  byli przedstawiciele Technikum Żywienia, Obsługi Turystycznej, Mechanicznego, Informatycznego, oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach : sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz kucharz.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 2

INFORMACJA

INFORMACJA
W dniu 07.03.2015 r. (sobota)
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim
w godz. 9.00 do 13.00
Punkt Obsługi Podatników -
Urzędu Skarbowego w Malborku
będzie pełnił dyżur w zakresie
przyjmowania zeznań podatkowych za 2014 r.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

W dniu 8 marca życzenia szczęścia, pomyślności, słońca i radości
na każdy dzień, wszystkiego co najpiękniejsze w życiu, wiecznej młodości
oraz wielkiej miłości.

Dla wszystkich kobiet z Powiatu Nowodworskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Jacek Gross

Starosta Nowodworski

Zbigniew Ptak

 

SPOTKANIE STAROSTY Z PROF. LUCYNĄ NYKA - DZIEKANEM KATEDRY ARCHITEKTURY MORSKIEJ I PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

W dniu 06 marca  br. Starosta Zbigniew Ptak spotkał się  z prof.  Lucyną Nyka – Dziekanem Katedry Architektury Morskiej i Przemysłowej Politechniki Gdańskiej.

Tematem spotkania były następujące zagadnienia:

 • projekt koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do budynku Starostwa i otoczenia;
 • koncepcja zagospodarowania terenów po kolejowych;
 • koncepcja odtworzenia drogi wodnej do Nowego Dworu Gdańskiego, połączona z rewitalizacją mostów. 

CHEMIA I FIZYKA

Zwycięzcami etapów powiatowych zostali:

w dziedzinie fizyki

 • Jakub Pietrzak (Mikoszewo)
 • Michał Łach (Stegna)
 • Krzysztof Molenda (Mikoszewo)

w dziedzinie chemii

 • Rafał Kłos (Mikoszewo)
 • Katarzyna Owsińska (Sztutowo)
 • Wiktoria Łaczyńska (Sztutowo)

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Zespół Szkół Nr 1

PODR ZAPRASZA NA SEMINARIUM

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do udziału w seminarium: „Poferment nawozem dla rolnictwa”, które odbędzie się 5 marca w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

PRZEMILCZANE TEMATY

Prowadząca:

mgr Bernadeta Jabłońska – pedagog, socjoterapeuta, specjalista terapii psychoseksualnej (certyfikat PTZS Warszawa), terapeuta rodzinny, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany instruktor metody komunikacji M. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy", wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wykłady na Studiach Podyplomowych), zaprzysiężona biegła sądowa z zakresu przestępstw seksualnych Sądu Okręgowego w Olsztynie, wieloletni nauczyciel-konsultant w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, aktualnie dyrektor Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów placówek oświatowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie oraz wszystkich zainteresowanych problemem przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę dotyczącą przemocy seksualnej wobec dzieci.

 • poznali klasyfikację formy krzywdzenia i nadużyć seksualnych,
 • nabyli umiejętności identyfikowania małoletnich pokrzywdzonych molestowaniem seksualnym i handlem ludźmi (prostytucja nieletnich) oraz sposoby zapobiegania
 • poznali procedury postępowania w sytuacjach krzywdzenia dziecka,
 • będą potrafili określić konsekwencje dla rozwoju dziecka - ofiary przemocy,
 • nabyli umiejętność prowadzenia rozmowy wspierającej z dzieckiem oraz umiejętność określania  form pomocy dziecku i rodzinie.

A. Glazer

ROK MATEMATYKI

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych odbył się w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Zwycięzcami konkursu zostali:

Michał Łach, Gimnazjum w Stegnie – I miejsce

Marta Hrycyna, Gimnazjum w Mikoszewie – II miejsce

Rafał Kłos, Gimnazjum w Mikoszewie – III miejsce

Ponadto wyłonieni zostali laureaci konkursu:

Aleksandra Frąckiewicz, Gimnazjum Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim

Szymon Jackowski, Gimnazjum w Stegnie

Zuzanna Kargol, Gimnazjum w Ostaszewie

Igor Kownacki, Gimnazjum Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim

Paulina Kozak, Gimnazjum w Stegnie

Monika Marko, Gimnazjum w Stegnie

Antonina Szczerba, Gimnazjum w Ostaszewie

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim rozpoczęły się badania dzieci 5 i 6 letnich mające na celu ocenę gotowości dziecka do nauki matematyki. Badania określą słabe i mocne strony dziecka oraz jego stronę emocjonalną. Działania mają charakter przesiewowy co oznacza, iż bezpośrednio po badaniu rodzic/opiekun prawny otrzymuje informację zwrotną. Dzieci, które uzyskują słabe wyniki zostają kierowane do diagnozy pogłębionej. Na badania zgłosiło się ogółem 56 dzieci. W dniu 25 lutego 2015 r. przebadano 15 dzieci. Pozostałe będą diagnozowane wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego bezpośrednio z rodzicem/opiekunem prawnym.

Rok Matematyki w województwie pomorskim powinien znacząco przyczynić się do popularyzacji matematyki oraz stanowić inspirację do lepszego poznawania tej dziedziny, zarówno na poziomie edukacji szkolnej, akademickiej, jak i działalności naukowej. Pozytywne spojrzenie na matematykę ma też przełożyć się na lepsze kształcenie.

Głównym punktem obchodów roku matematyki na Pomorzu będzie Pomorska Noc Matematyki organizowana w każdym powiecie, która odbędzie się z 13 na 14 marca 2015r. -  dzień liczby π.

A. Glazer

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015

W dniu 02 marca  br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oficjalnie dokonała otwarcia kwalifikacji wojskowej dla  osób z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Do wykonania tego zadania zabezpieczone zostały pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały 4.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od 2 do 12 marca  2015 roku dla mężczyzn urodzonych w 1996 roku i starszych. Do kwalifikacji i stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską zostało wezwanych 288 mężczyzn.

Fot. Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

RADA POWIATU W PEŁNYM SKŁADZIE

Skład Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim został uzupełniony. Pan Jan Drozd na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku, zastąpił Panią Ewę Dąbską, wybraną na Wójta Gminy Stegna. Na sesji w dniu 25 lutego br. złożył wymagane prawem ślubowanie i tym samym stał się Radnym Powiatu Nowodworskiego.

V TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

26 lutego br. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu odbył się „V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle”. Impreza miała charakter eliminacji powiatowych do udziału w ,,Wojewódzkim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich”.

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. przyjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

MAMMOBUS W POWIECIE NOWODWORSKIM

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi!

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Od dnia 2 marca 2015 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Powiatu Nowodworskiego. Do wykonania tego zadania zabezpieczone zostały pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały 4.

UWAGA! NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ!

Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. „metodą na wnuczka”. Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

W dniu 23 lutego br. Starosta Zbigniew Ptak wziął udział w wyborczym Walnym Zebraniu Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które odbyło się Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

IV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 25.02.2015 r. (środa) godz. 9.00.

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

PODR ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

KOMUNIKAT

Terenowy Punkt Paszportowy
w Malborku
uprzejmie informuje, iż
w dniach 16 - 20 MARCA 2015 roku
będzie nieczynny. 

Z wszelkimi sprawami należy kierować się
do Gdańska, Tczewa lub Starogardu Gdańskiego.

SPOTKANIE STAROSTY Z WŁODARZAMI Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO

W dniu 12 lutego  br. Starosta Zbigniew Ptak spotkał się z Burmistrzami i Wójtami z terenu Powiatu Nowodworskiego. Celem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy samorządami Powiatu Nowodworskiego oraz analiza aktualnych i nowych perspektyw programowych.

RÓWNOŚĆ SZANS W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniu pt:  „Równość szans w organizacji pozarządowej”.  

Szkolenie odbędzie się w dniu  18 lutego 2015 roku, od 9:00 do 16:00.

Szkolenie jest 1-dniowe i odbędzie się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych; Aleja Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk – Wrzeszcz.

Osoba prowadząca: Anna Urbańczyk.

Szkolenie jest bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org. Pozostałe informacje na stronie internetowej www.fundacjarc.org.pl. , tel. 58 344 40 39.

Liczba miejsc jest ograniczona. Terminy przyjmowania zgłoszeń zostały podane w formularzu.

RÓWNAĆ SZANSE 2015

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi. 

Udział w Programie „Równać Szanse 2015” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2016 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.

K. Iwaniak

95 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

W dniu 10 lutego 2015 roku Starosta Zbigniew Ptak wziął udział w uroczystościach 95 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, które odbyły się w Pucku.

DEBATA ROLNA 2015

W dniu 09 lutego br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział w Debacie Rolnej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Kazimierzem Plocke. Tematem debaty była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej oraz środki Unii Europejskiej na rozwój Polskiej Wsi w latach 2014 – 2020.

NAGRODA STAROSTY NOWODWORSKIEGO 2015

Nagrodę Starosty mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, działające na terenie Powiatu Nowodworskiego i poza nim.  Nagroda przyznawana jest na podstawie Uchwały Nr 290/2013  Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 lutego 2013 roku w celu wyróżnienia osób i instytucji, które  w sposób szczególny przyczyniają się do promocji i rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

 1. „Inicjatywa” - Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia, a także rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. „Kreatywność” – Nagroda  w tej kategorii przyznawana jest za zaangażowanie w przedsięwzięcia przyczyniające się do popularyzacji, rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego a także działań w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa,
 3. „Cichy bohater” – Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za pomoc udzieloną bezinteresownie innym ludziom.

W kategorii „Cichy bohater” przyznaje się jedną Nagrodę w pozostałych kategoriach do dwóch Nagród. Nagroda Starosty Nowodworskiego ma postać pamiątkowego medalu wykonanego z mosiądzu oraz bursztynu. Jest przyznawana od 2005 roku. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2015 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Zachęcamy serdecznie do zgłaszania nominacji.

M. Wereszczyńska

DOTACJE NA ZABYTKI 2015

Zarząd Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim

 Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na  prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r  poz. 266 z dnia 23 stycznia  2014 r.)

 zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji w  2015 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 Miejsce i termin składania wniosków:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, sekretariat. Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego, z tym, że wnioski złożone po 30 sierpnia danego roku będą rozpatrywane w roku następnym po roku złożenia wniosku.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podstawę udzielenia dotacji stanowi wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, złożony przez uprawniony podmiot lub osobę fizyczną, wg wzoru  określonego w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2013 r. Wniosek wraz z dokumentami powinien zostać dostarczony w zamkniętej kopercie. Na kopercie  powinien zostać umieszczony zapis „dotacja na zabytki”.
 2. Informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się  na stronie internetowej powiatu www.nowydworgdanski.pl.
 3. Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione  nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 5. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

M. Wereszczyńska

IV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t,j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 25.02.2015 r. (środa) godz. 9.00.

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 Przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r.
  5.2 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2015r.
  5.3 Zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2015r.
  5.4 Zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2014r.
  5.5 w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
  5.5 Przyjęcia sprawozdania Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r.
  5.6 Wydelegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  5.7 Wysokości opłaty za usuwanie i parkowane pojazdu.
  5.8 Określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  5.9 Wydelegowania przedstawiciela Powiatu Nowodworskiego do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Rybacka – „Rybacka Brać Mierzei”.
  5.10 Wydelegowania dwóch przedstawicieli Powiatu Nowodworskiego do reprezentowania Powiatu Nowodworskiego w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 6. Sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z działalności w roku 2014. (do doczytania)
  6.1 Komisja Oświaty.
  6.2 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
  6.3 Komisji Samorządowo – Społecznej
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

 

DZIEŃ MATEMATYKI W POWIECIE NOWODWORSKIM

 Rok Matematyki w województwie pomorskim powinien znacząco przyczynić się do popularyzacji matematyki oraz stanowić inspirację do lepszego poznawania tej dziedziny, zarówno na poziomie edukacji szkolnej, akademickiej, jak i działalności naukowej. Pozytywne spojrzenie na matematykę ma też przełożyć się na lepsze kształcenie.

Inauguracja Roku matematyki na Pomorzu odbyła się w 21 stycznia 2015r. na Uniwersytecie Gdańskim, który jest pomysłodawcą inicjatywy. Do projektu przyłączyły się Politechnika Gdańska i Akademia Pomorska w Słupsku.  Przez cały bieżący rok, w związku z akcją, zorganizowanych ma zostać wiele wydarzeń popularyzujących matematykę i zwalczających negatywne stereotypy z nią związane. Przygotowano m.in. konkursy, teleturnieje, mecze matematyczne, wykłady, warsztaty i spotkania dla uczniów szkół na wszystkich poziomach edukacji.  Głównym punktem obchodów roku matematyki na Pomorzu będzie Pomorska Noc Matematyki, która odbędzie się z 13 na 14 marca 2015r. -  dzień liczby π.

PPP

NOWA ANKIETA

Szanowni Państwo, w trosce o podnoszenie jakości pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  przedstawiamy nową ankietę badania poziomu zadowolenia z naszej obsługi.  Dokonane oceny i spostrzeżenia, zostaną poddane wnikliwej analizie i  posłużą do podjęcia działań zgodnych z Państwa oczekiwaniami, w tym poprawy jakości obsługi w naszym urzędzie. Ankieta jest anonimowa. Prosimy o jej wypełnianie (znajduje się po lewej stronie, link ANKIETA).

KONWENT STAROSTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 02 lutego 2015 roku Starosta Zbigniew Ptak wziął udział Konwencie Starostów Województwa Pomorskiego, który odbył się w Kaszubskiej Oazie Zdrowia „Wichrowe Wzgórza” w Chmielnie

Tematyka Konwentu:

 1. Współpraca organizacji pozarządowych w jednostkami samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.
 2. Wybór Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego.
 3. Wybór przedstawiciela Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego do Związku Powiatów Polskich.

ŻYDOWSKIE MOTYWY

W trakcie tegorocznych pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego zobaczyć mogli filmy, które wyświetlone zostały w ramach 10 edycji Festiwalu w kwietniu ubiegłego roku w warszawskim kinie Muranów. W Sali Dwukolumnowej  ŻPH wyświetlonych zostało 8 produkcji, w tym głośny film Mumina Shakirova „Holokaust - klej do tapet?”. 

Podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku, filmy podzielone zostały na dwa bloki tematyczne. 29 stycznia 2015r. widzowie obejrzeli filmy w bloku „Holokaust - historia, pamięć i świadkowie”. Natomiast 30 stycznia 2015r. hasłem przewodnim była „Współczesna tożsamość żydowska - pomiędzy tradycją, a nowoczesnością”. Oprócz filmów nie zabrakło również innych atrakcji. Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 po raz kolejny przygotowali charakterystyczne potrawy kuchni żydowskiej.

Zespół Szkół Nr 2

NOWELIZACJA USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), wśród zmienionych ustaw jest ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników.

KONFERENCJA "PRZEMILCZANE TEMATY"

KONFERENCJA
Przemilczane tematy

„Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży –
jak rozpoznawać i zapobiegać oraz rozmawiać z dzieckiem krzywdzonym?"

26 luty 2015

Dlaczego taki temat???

Co czwarta kobieta i co siódmy mężczyzna byli w dzieciństwie molestowani seksualnie!!!!

Małoletnie ofiary przemocy seksualnej nie mogą być same.

Chcemy zwrócić większą uwagę na problem molestowania seksualnego dzieci i młodzieży.

Krzywdzone dzieci sygnalizują problem. Jeśli zaobserwowaliśmy coś niepokojącego, skontaktujmy się z lekarzem, psychologiem, obserwujmy też dziecko i jego otoczenie.

Organizator konferencji:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej,
ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 23 21,
e-mail: sekretariat@soswndg.pl, www.soswndg.pl

Współorganizatorzy:

Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

Partnerzy:

Organizator wystąpił z wnioskami o objęcie patronatem do:

Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Nowodworskiego, Burmistrza Miasta Nowy Dwór Gdański, Dziennika Bałtyckiego.

Miejsce i termin:

Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Kopernika 17, 26 luty 2015, godz. 9.00 – 15.00

(Zgłoszenia do 20.02.2015. Liczba miejsc ograniczona)

Prowadząca:

mgr Bernadeta Jabłońska – pedagog, socjoterapeuta, specjalista terapii psychoseksualnej (certyfikat PTZS Warszawa), terapeuta rodzinny, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany instruktor metody komunikacji M. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy", wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wykłady na Studiach Podyplomowych), zaprzysiężona biegła sądowa z zakresu przestępstw seksualnych Sądu Okręgowego w Olsztynie, wieloletni nauczyciel-konsultant w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, aktualnie dyrektor Ośrodka Konsultacyjno – Edukacyjnego i Wsparcia Rodziny w Olsztynie, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy.

Uczestnicy:

Konferencja skierowana jest do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów placówek oświatowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie oraz wszystkich zainteresowanych problemem przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Cele konferencji:

Konferencja wyposaży uczestników w podstawową wiedzę dotyczącą przemocy seksualnej wobec dzieci. Uczestnicy konferencji:

 • poznają klasyfikację formy krzywdzenia i nadużyć seksualnych,
 • nabędą umiejętności identyfikowania małoletnich pokrzywdzonych molestowaniem seksualnym i handlem ludźmi (prostytucja nieletnich) oraz sposoby zapobiegania
 • poznają procedury postępowania w sytuacjach krzywdzenia dziecka,
 • będą potrafili określić konsekwencje dla rozwoju dziecka - ofiary przemocy,
 • nabędą  umiejętność prowadzenia rozmowy wspierającej z dzieckiem oraz umiejętność określania  form pomocy dziecku i rodzinie.

W załączeniu:

 • Karta zgłoszeniowa
 • Plakat informacyjny
 • Program konferencji

ZABAWA CHOINKOWA W RAMACH AKCJI "MIKOŁAJ I JA"

W dniu 24 stycznia br. odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin zastępczych. Przybycie Mikołaja poprzedziły liczne gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Dużym powodzeniem cieszyły się tańce dzieci ze  swoimi opiekunami oraz zabawa z Elfem i Bałwankiem. Spośród dzieci wybrani zostali Król i Królowa balu. Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom upominki i obiecał, że powróci za rok!

Zabawa, która została zorganizowana przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim była również doskonałą okazją do integracji środowiska zastępczego – dzieci i opiekunów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, Pani Joannie Bryk - Sekretarzowi Powiatu oraz Panu Jarosławowi Dywizjusz - Prezesowi OSP w Nowym Dworze Gdańskim.

O świetniej zabawie niech świadczą zdjęcia…

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE!

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2015 R.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2015.

PIERWSZE POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W dniu 20 stycznia 2015 roku odbyło I posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w którym udział wzięli Starosta Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska. Powiatowa Rada Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty, zastąpi dotychczasową Powiatową Radę Zatrudnienia.

Do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy Starosta powołał:

1. Przedstawiciela Jednostki Samorządu Terytorialnego :

1)  Jacka Michalskiego  -  Miasto Nowy Dwór Gdański

2. Przedstawicieli terenowych struktur każdej reprezentowanej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych :

1) Wiesławę Kasperek   - „ Pracodawcy Pomorza”
2) Piotra Łukasiuka   -  Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
3) Wojciecha Wiśniewskiego  - Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

3. Przedstawiciela społeczno –zawodowych organizacji rolników, w tym związków  zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

1) Wiesławę Krugły  - Pomorska Izba Rolnicza

4. Przedstawicieli organizacji związkowych :

1) Halinę  Kulik - Forum Związków Zawodowych
2) Lubomira Andrzeja Głowackiego   - NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Podczas posiedzenia Powiatowa Rada Rynku Pracy wybrała Przewodniczącego, którym został Jacek Michalski oraz Wiceprzewodniczącego  Piotra Łukasiuk. Ponadto zaopiniowała propozycje podziału limitu przyznanego algorytmem na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2015 roku, a także zaakceptowała Programy specjalny realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy  skierowany do osób  w  wieku od 30 do 50 roku życia.

SPOTKANIE NT. WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W dniu 19 stycznia br. Starosta Zbigniew Ptak wziął udział w spotkaniu nt. wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007 – 2013 w powiatach Żuław i Dolnego Powiśla na tle innych samorządów oraz perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020 i możliwości jej wykorzystania w  planowanych inwestycjach  samorządowych

POMORSKA IZBA ROLNICZA ZAPRASZA NA ZIMOWISKA

Pomorska Izba Rolnicza organizuje zimowiska w Karpaczu i Wiśle.
Więcej informacji w załączonych plikach.

VI EDYCJA KONKURSU "ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU"

W dniu 15 stycznia 2015 roku Starosta Zbigniew Ptak wziął udział w nagraniu spotu reklamowego VI edycji Konkursu „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. Nagranie odbyło się na Zamku w Gniewie.

Spot  emitowany będzie na przełomie stycznia do ok. 15 maja br. w TVP Gdańsk w ilości  ok. 100-stu 30 sekundowych emisji celem promocji  Konkursu "Odkrywamy Talenty na Pomorzu", którego Finał Wojewódzki odbędzie się w  maju 2015 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku.

KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

13.01.2015 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego obyło się spotkanie robocze w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kajakiem przez Pomorze”, organizowane przez wykonawcę Analizy Wykonalności firmę DS. Consulting Sp. z o.o. oraz Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W spotkaniu tym był reprezentowany Powiat Nowodworski.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki działań projektowych, konsultacji społecznych oraz dalszych analiz szlaków wodnych.

Do końca stycznia br. ma być gotowa ostateczna wersja analizy wykonalności przedsięwzięcia, natomiast do końca kwietnia mają być wyłonieni liderzy poszczególnych partnerstw. Partnerstwo, do którego należy Powiat Nowodworski skupia następujące samorządy: Gmina Stegna, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Nowy Staw, Miłoradz, Malbork, Stare Pole, Powiat Sztumski oraz Powiat Nowodworski.

Tomasz Rusinowicz

ŚWIĘTY MIKOŁAJ I JA

UWAGA, UWAGA, UWAGA, UWAGA,

Planujemy Mikołajkową zabawę dla dzieci z rodzin zastępczych.
Ofiarujcie swoje dobre serce aby każde dziecko znalazło
w Mikołajowym worku coś dla siebie.
Może to być zabawka, słodycze, artykuły papiernicze albo coś,
co jest Wam zbędne a innym dzieciom sprawi radość!

Na podarunki oczekujemy do dnia 20 stycznia 2015 r.
(w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 28a w Nowym Dworze Gdańskim).

Każdy z nas może zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja

ho, ho, ho…!!!

SPOTKANIE NA TEMAT OBSZARU FUNKCJONALNEGO ŻUŁAWY

W piątek 09 stycznia 2015 roku z inicjatywy Starosty Nowodworskiego Pana Zbigniewa Ptak w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie edukacyjno – informacyjne dotyczące obszarów funkcjonalnych.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego dr Adam Mikołajczyk z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Krzysztof Wojcieszyk, włodarze wszystkich samorządów naszego powiatu, Zarząd Powiatu oraz Radni Powiatu Nowodworskiego.

Tematem spotkania było utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Żuławy oraz jego funkcjonowania w kontekście obecnej perspektywy finansowanie unijnego na lata 2014 – 2020 oraz jego dalszego działania po roku 2020.

Obszar Funkcjonalny to zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi, jednolitymi celami rozwoju.

T. Rusinowicz

SPOTKANIE DOTYCZĄCE TRAS ROWEROWYCH R-9 i R – 10

08.01.2015 w Departamencie Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przebiegu tras rowerowych R – 9 oraz R – 10. Powiat Nowodworski reprezentowała Wicestarosta Barbara Ogrodowska

Przedmiotowe ścieżki są przedsięwzięciem strategicznym w przyszłym okresie programowania unijnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe.”.

Samorządy nadmorskie borykają się z problemem przebiegu trasy przez teren leśny, co wymaga dodatkowych ustaleń z Lasami Państwowymi. Również Gmina Ostaszewo zmieniła przebieg swojej trasy. Bez zmian jest propozycja przedstawiona przez samorząd Powiatu oraz samorząd Gminy Nowy Dwór Gdański.

T. Rusinowicz

KONFERENCJA OPINIUJĄCA OBSZARY FUNKCJONALNE

W dniu 08 stycznia 2015 roku Starosta Zbigniew Ptak uczestniczył w Konferencji opiniującej propozycje i wnioski dotyczące określenia Obszarów Funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, które odbyło się w Sali Okrągłej Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. W dalszej części konferencji prezentowany był Planu Zagospodarowania Województwa Pomorskiego w kontekście napływających wniosków z lokalnych samorządów przez pracowników Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakuba Pietruszewskiego – Zastępcy Dyrektora oraz Anny Łoziak.

Prezentowany był również wniosek Powiatu Nowodworskiego dotyczące utworzenia obszaru funkcjonalnego Żuławy oraz Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego.

Drugą prezentację przedstawił dr Adam Mikołajczyk i dotyczyła ona idei podejścia terytorialnego w polityce rozwoju kraju.

W dalszej części spotkania dyskutowano i zadawano pytania dotyczące w/w treści.

T. Rusinowicz

METROPOLITALNE SPOTKANIE NOWOROCZNE

W dniu 09 stycznia 2015 roku Starosta Zbigniew Ptak wziął udział w IV Metropolitalnym Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

KONFERENCJA OPINIUJĄCA OBSZARY FUNKCJONALNE

W dniu 08 stycznia 2015 roku Starosta Zbigniew Ptak uczestniczył w Konferencji opiniującej propozycje i wnioski dotyczące określenia Obszarów Funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, które odbyło się w Sali Okrągłej Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

KONKURS GRANTOWY – Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM

ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz obniżeniem stanów wód poniżej stanu ostrzegawczego rzek na terenie powiatu nowodworskiego i Zalewu Wiślanego - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo

 ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował: K. Głowacki

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował; K. Głowacki

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 31.12.2014 roku z udziałem Zbigniewa Ptaka– Starosty Nowodworskiego odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku.

Głównymi tematami posiedzenia było przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg oraz aktualna sytuacja w służbie zdrowia w związku z zamknięciem  na terenie Powiatu Nowodworskiego od 01 stycznia 2015 większości POZ.

Andrzej Suszek – Dyr. ZDP przedstawił  zamierzenia w  zakresie zimowego utrzymania dróg.

Członkowie Komisji  zapoznali się również z informacją P. Elżbiety Kościńskiej – Kier. Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim    na temat sytuacji w służbie zdrowia jaka powstanie po 1stycznia 2015r. po niepodpisaniu przez niektóre POZ na terenie Powiatu Nowodworskiego umów z NFZ. Podjęto decyzję o poinformowaniu społeczeństwa o gabinetach lekarskich, które będą czynne i przyjmować pacjentów.

Komisja przyjęła również plan pracy na rok 2015.

Opracował: K. Głowacki

KOMUNIKAT STAROSTY NOWODWORSKIEGO

W związku z utrudnieniami w dostępie do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Nowodworskiego od 1 stycznia 2015 roku, informuję, że pacjenci nieczynnych gabinetów mogą uzyskać w godzinach od 8.00 do 18.00 podstawową pomoc lekarską izbie przyjęć Szpitala im. Dr. Jadwigi Obodzińskiej – Król w Nowym Dworze Gdańskim i Malborku oraz pomoc medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim.

Gabinety, które podpisały kontrakty na 2015 rok z NFZ w Powiecie Nowodworskim:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz Domowy” Krynica Morska,
 • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej  „Twój Lekarz” ul. Warszawska 17 Nowy Dwór Gdański,
 • Przychodnia Przyszpitalna - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku, Szpital w Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12.

 

Starosta Nowodworski
Zbigniew Ptak

BUDZET NA ROK 2015 UCHWALONY

W terminie do końca grudnia Rada Powiatu powinna uchwalić budżet na rok kolejny. Wypełniając nałożony obowiązek w dniu 29 grudnia 2014 r. zwołana została tzw. sesja budżetowa. Rada Powiatu przeanalizowała projekt przedstawiony przez Zarząd Powiatu (IV kadencji), przedyskutowała zgłoszone przez Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wnioski. W głosowaniu, większością głosów podjęła uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2015 r. Na sesji podjęto również uchwały w sprawach: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do podejmowania czynności związanych z podróżami służbowym Przewodniczącego Rady Powiatu. Odmówiono zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy dla mieszkańców wsi: Chełmek – Osada, Stegienka – Osada i Jantar – Leśniczówka, ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. Zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. Podjęto sprawy finansowe:

ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z dokonanych kontroli w zakresie „Kontrola przygotowania wybranej placówki oświatowej do nowego roku szkolnego 2014/2015” oraz w zakresie stanu dróg powiatowych. Ponadto przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanych w roku 2014.

D. Fila

INFORMACJA

Dnia 31 grudnia 2014 roku (środa)
kasa starostwa powiatowego będzie czynna do godziny 11.00,

natomiast wpłaty opłaty skarbowej będzie można dokonać w kasie urzędu do godziny 10.00

Za utrudnienia przepraszamy

SUKCES UCZNIÓW Z WARSZAWSKIEJ

Czym był kapłon? Jak jadało się na dworach Branieckich, Potockich, czy Czartoryskich w XVIII wieku? Co było w modzie na stole Augusta II Mocnego? Jeżeli nie znają Państwo odpowiedzi na te pytania zapraszamy do zapoznania się z blogiem uczniów klasy II SK z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, który właśnie zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Smaki Baroku” organizowanym przez Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Karolina Brzezińska, Patrycja Fortas, Edyta Wójtowicz i Adrian Szumielewicz przez kilka ostatnich miesięcy poszukiwali, opisywali i gotowali potrawy, które w epoce baroku cieszyły się ogromną popularnością na dworach szlacheckich w Polsce i Rzeszy Niemieckiej. Wyniki ich pracy można śledzić na blogu Niekiepski Barok ( http://niekiepskibarok.wordpress.com). Wśród potraw, które przygotowali i opatrzyli swoim komentarzem uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim znalazły się m.in. Heidnische Kuchen, Łosoś po Królewsku, czy też XVIII wieczna Tarta Cytrynowa. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali od strony gastronomicznej p. Gabriela Kuszner - Drobik, zaś od strony historyczno - informatycznej p. Łukasz Kępski.

W nagrodę uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odwiedzi p. Maciej Nowicki, „kucharz królewski”, który wspólnie z prof. Jarosławem Dumanowskim odkrywa dla Muzeum w Wilanowie smak staropolskiej kuchni. Zorganizuje on dla zwycięskiej grupy warsztaty kulinarne poświęcone kuchni barokowej. Ponadto uczniowie otrzymają nagrody książkowe, a ich blog zostanie opublikowany na stronie Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Uczniowie zdobyli również dla Zespołu Szkół nr 2 pierwsze punkty w Szkolnej Lidze Historycznej, której organizatorem jest miesięcznik „Mówią wieki”

O sukcesie uczniów z Warszawskiej można przeczytać na stronie Muzeum w Wilanowie: http://www.wilanow-palac.pl/smaki_baroku_konkurs.html

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

22 grudnia 2014 młodzież z 11 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej „Płomienie” przyniosła do Starostwa Powiatowego „Betlejemskie Światełko Pokoju”.  Z rąk młodzieży światełko odebrali Starosta Nowodworski, Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska.

„Betlejemskie  Światełko Pokoju” jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Ogień ten, tak samo jak znicz olimpijski, nie może zgasnąć. To symboliczne światło zapalane jest w Betlejem i przekazywane na całym świecie.

Wszystkich pragnących otrzymać światełko zapraszamy na stronę www.swiatlo.zhp.pl, gdzie harcerze tworzą Mapę Światła z danymi regionalnych przekazań. Można również przyjść z lampionem do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim i skorzystać z płomienia światełka przekazanego przez harcerzy.

PTS

KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU REMONTU ŚLUZY GDAŃSKA GŁOWA

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, iż został zakończony remont śluzy Gdańska Głowa na rzece Szkarpawie. Śluza Gdańska Głowa będzie czynna dla żeglugi od dnia 22 grudnia 2014 roku do wystąpienia zjawisk lądowych:

 • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 700 do 1500,
 • w soboty, niedziele i święta – nieczynna.

WIGILIA W ŻUŁAWSKIM OŚRODKU KULTURY

W dniu 19 grudnia br. Starosta Nowodworski  Pan Zbigniew Ptak  oraz  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Gross uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym, gdzie złożyli  mieszkańcom i zaproszonym gościom życzenia świąteczne. Organizatorami uroczystości byli: Żuławski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Koło Powiatowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

M. Wereszczyńska

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,
kierujemy do Państwa życzenia radosnych, spokojnych Świąt
oraz pomyślności w nadchodzącym roku.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Jacek Gross

Starosta Nowodworski
Zbigniew Ptak

i Radni Powiatu Nowodworskiego

PODPISANIE KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 19 grudnia br. Starosta Zbigniew Ptak uczestniczył w konferencji „Kontakt Terytorialny dla Województwa Pomorskiego – szansą na dynamiczny rozwój Pomorza”  z udziałem Pani Marii Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu Terytorialnego między Rządem RP i Samorządem Województwa Pomorskiego.

JUBILEUSZ I SPOTKANIA WIGILIJNE W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Uroczyste spotkania wigilijne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyły się w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marzęcinie, gdzie świętowano także jubileusz XX- lecia działalności oraz w Nowym Dworze Gdańskim.

SPOTKANIE OPŁATKOWE STAROSTY Z METROPOLITĄ GDAŃSKIM

W dniu 17 grudnia br. Starosta Zbigniew Ptak wziął udział w tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem z udziałem gospodarza Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dr Sławoja Leszka Głódzia oraz jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dr Tadeusza Gocłowskiego w Refektarzu Pocysterskim Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku – Oliwie.

SPOTKANIE OPŁATKOWE STAROSTY Z METROPOLITĄ GDAŃSKIM

W dniu 17 grudnia br. Starosta Zbigniew Ptak wziął  udział w tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem z udziałem gospodarza Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dr Sławoja Leszka Głódzia oraz jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dr Tadeusza Gocłowskiego  w Refektarzu Pocysterskim Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku – Oliwie. 

III SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t,j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję III sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 12.00.      

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.     

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
  4.2 Odmowy zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i nowego prawa jazdy.
  4.3 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
  4.4 Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
  4.5 Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
  4.6 Zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 5. Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2015 r. 

  Procedura:

  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2015 r.;
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu;
  3. odczytanie opinii zawierającej wnioski stałych komisji rady;
  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji;
  5. dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie;
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

  5.1 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030.  

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o dokonanej kontroli  w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie „Kontrola przygotowania wybranej placówki oświatowej do nowego roku szkolnego 2014/2015”  (do odczytania).
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o dokonanej kontroli w zakresie stanu dróg powiatowych  (do odczytania).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanych w roku 2014 (do odczytania)
 9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 10.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11.  Sprawy różne.
 12.  Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross

INFORMACJA

Dnia 24 grudnia 2014 roku (środa)

Starostwo Powiatowe
będzie czynne do godziny 13.00,

natomiast kasa urzędu
do godziny 11.30

Za utrudnienia przepraszamy

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU MOSTU W SOBIESZEWIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku infomruj, iż w zwiazku z planowaną konserwacją mostu pontonowego most przez Martwą Wisłę w Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego:

 1. od godz. 22:00 dnia 22.12.2014 r. (poniedziałek) do godziny 5:00 dnia 23.12.2014 r. (wtorek)
 2. od godz. 22:00 dnia 23.12.2014 r. (wtorek) do godziny 5:00 dnia 24.12.2014 r. (środa)

UPAMIĘTNIENIE TRAGICZNEJ ŚMIERCI ŻOŁNIERZY W CZASIE STANU WOJENNEGO

 W dniu 16 grudnia br. Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski, Stanisław Juszczyk oraz Lubomir Głowacki wzięli udział w uroczystości upamiętniającej tragiczną śmierć czterech  żołnierzy w okresie stanu wojennego na moście na rzece Linawa.

 • Fot. Tomasz Chudzyński – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Tomasz Chudzyński – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Tomasz Chudzyński – Dziennik Bałtycki
 • Fot. Tomasz Chudzyński – Dziennik Bałtycki

WIGILIA POWIATOWA 2014

Tegoroczną Wigilię zorganizowaliśmy dla Państwa w niedzielne popołudnie 14 grudnia br., na placu przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Uroczystość, życzeniami świątecznymi uświetnił Pan Jacek Gross – Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, Pan Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski oraz Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski. Do życzeń dołączyli, także Członkowie Zarządu i Radni Powiatu.  

Do wspólnego śpiewu kolęd zaprosiliśmy przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim, uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz wychowanków z nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto wystąpiła młodzież ze Studia Wokalnego  przy Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

Świąteczny kiermasz obfitował w różnego rodzaju dekoracje bożonarodzeniowe, potrawy wigilijne oraz wypieki.

Pragniemy serdecznie podziękować partnerom, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości:

 • Restauracje: JOKER, NOVA i KAPER;
 • Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Żuławski  Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Piekarnie WOJT, SEBASTIAN, Madziulka z Lubieszewa,
 • Piekarnia Teresa i Józef Rybiccy z Kończewic,
 • Dom Pomocy Społecznej „MORS” W Stegnie,
 • Stowarzyszenie „Nowa Góra” Nowa Kościelnica,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowy Dwór Gdański,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Marzęcino,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Zieleń Nowodworska,
 • Kazimierz Sulej.

OKDRYWAMY TALENTY NA POMORZU

Organizatorem Konkursu „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”, jest  Regionalne Stowarzyszenie Naukowo – Edukacyjne z Tczewa. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego.

1.Kategorie uczestnictwa w konkursie:
a) gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka,
b) taniec,
c) plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia),
d) muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella,  z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych),
e) występ aktorski,
f) proza/poezja (utwory własne),
g) nauka/technika (wynalazki, projekty),
h) inne rodzaje umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, o których zakwalifikowaniu do konkursu decyzję podejmuje Organizator.

A. Glazer

WIGILIA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniu 11 grudnia 2014 roku  odbyło się spotkanie wigilijne członków Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych oraz zaproszonych gości. Powiat Nowodworski reprezentowali Wicestarosta Pani Barbara Ogrodowska  oraz członek  Zarządu Powiatu, Pan Stanisław Juszczyk. Uroczystość uświetnili  występami artystycznymi Pani Hanna Florek oraz  uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowy Dworze Gdańskim.

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Dróg Powiatowych
w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia,
iż w związku z zakończeniem remontu
drogi powiatowej Nr 2329G na odcinku od
skrzyżowania w miejscowości Żuławki
do Żuław Książęcych w dniu 12.12.2014 r. ruch
drogowy zostaje przywrócony.

MAMMOBUS W POWIECIE NOWODWORSKIM

Zachęcamy do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Szczególnie apelujemy do wszystkich Pań z rocznika 1945, ponieważ to ostatnia okazja do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Programu!

Mammografię można będzie wykonać:

 • Nowy Dwór Gdański – 18 i 19 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Drzymały 4
 • Stegna – 18 grudnia przy Ochotniczej Straży Pożarnej

Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na zachorowanie na raka piersi. Na badania nie potrzebne jest skierowanie lekarskie. Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka piersi.

Aby nie musiały panie czekać w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu. Informacje o badaniach dostępne również na stronie internetowej www.mammo.pl

M. Wereszczyńska

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych
w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia,
iż w związku z układaniem nawierzchni
jezdni drogi powiatowej Nr 2329G na odcinku
od skrzyżowania w miejscowości Żuławki do Żuław Książęcych
w terminie od 09.12.2014 r. do 12.12.2014 r.
przedmiotowy odcinek zostanie wyłączony z ruchu
w godzinach 8.00 - 15.30.

OGŁOSZENIE O NABORZE ZGŁOSZEŃ

Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska - wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

Klub Nowodworski ogłasza nabór zgłoszeń na lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska do zrealizowania w latach 2015-2017.

Klub Nowodworski ogłasza nabór zgłoszeń na lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska do zrealizowania w latach 2015-2017. Na podstawie minimum 20 wybranych inicjatyw zostanie sporządzony przez Klub Nowodworski zbiorczy wniosek do programu Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem realizacji inicjatyw będzie otrzymanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wówczas realizacja inicjatyw będzie odbywać się za pośrednictwem Klubu Nowodworskiego przy współpracy z Autorem inicjatywy. W przypadku nie otrzymania dotacji za zgodą Autora inicjatywy pomysł zostanie zakwalifikowany do kolejnych naborów.

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

Marek Opitz, biuro@klubnowodworski.pl, tel. 503005625

WIGILIA POWIATOWA

Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Jacek Gross oraz Starosta Nowodworski, Zbigniew Ptak zapraszają 14 grudnia 2014 r. na plac przed Starostem na Wigilię Powiatową. Od godz. 14.00 wspólnie będziemy kolędować !

W programie przewidziano wiele atrakcji:

 • występy dzieci z Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • występ aktorów z Elbląga w przedstawieniu mikołajkowo-świątecznym,
 • kolędowanie z młodzieżą ZS NR 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Studia Wokalnego Żuławskiego Ośrodka Kultury,
 • Mikołaje rozdający czapki mikołajkowe i słodycze,
 • degustacja potraw wigilijnych i ciast.

Partnerami uroczystości są:

 • Restauracje: JOKER, NOVA i KAPER;
 • Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Piekarnie WOJT, SEBASTIAN, Madziulka z Lubieszewa,
 • Piekarnia Teresa i Józef Rybiccy z Kończewic,
 • Dom Pomocy Społecznej „MORS” W Stegnie,
 • Stowarzyszenie „Nowa Góra” Nowa Kościelnica,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowy Dwór Gdański,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Marzęcino.

Serdecznie zapraszamy!

WYBORY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Kolejna sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim poświęcona była między innymi uregulowaniu spraw dotyczących nawiązaniu stosunku pracy ze Starostą Nowodworskim. W tym zakresie podjęto trzy uchwały. Dotyczyły one: ustalenia wynagrodzenia Pana Starosty, zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego oraz powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wykonywania czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wobec Starosty Nowodworskiego.

Ponadto, powołano komisie stałe Rady Powiatu. Ustalono przedmiot ich działania i skład osobowy.

W skład Komisji Oświaty weszli:

 1. P. Marcin Białkowski - przewodniczący komisji.
 2. P. Stanisław Juszczyk - zastępca przewodniczącego komisji.
 3. P. Iwona Tyburska - sekretarz komisji.
 4. P. Lubomir Głowacki - .członek komisji.
 5. P. Henryk Kuczma - członek komisji.

W skład Komisji Samorządowo - Społecznej weszli:

 1. P. Iwona Tyburska - przewodniczący komisji.
 2. P. Roman Pawłowski - zastępca przewodniczącego komisji.
 3. P. Janusz Charliński -sekretarz komisji.
 4. P. Andrzej Sobociński - członek komisji.

Natomiast w skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu powołano:

 1. P. Andrzeja Sobocińskiego jako przewodniczącego komisji.
 2. P. Tomasza Szczepańskiego jako zastępcę przewodniczącego komisji.
 3. P. Henryka Ząbek jako sekretarza komisji.
 4. P. Zbigniewa Bojkowskiego jako członka komisji.

Komisja Rewizyjna wybrana została w składzie:

 1. P. Tomasz Szczepański  -    przewodniczący komisji.
 2. P. Roman Pawłowski - zastępca przewodniczącego komisji.
 3. P. Henryk Ząbek - sekretarz komisji.

D. Fila

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH 2014-2015

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanymi takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimowym w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych i posiadanego w dyspozycji zaplecza sprzętowo-materiałowego odpowiedzialni są:

Na szczeblu Zarządu Dróg Powiatowych:

 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – nr. tel. 696 759 267
 • Kierownik Sekcji Technicznej – nr. tel. 795 194 156

Tel. Kontaktowy 55 - 247 22 35.
Na szczeblu Obwodu Drogowo – Mostowego:

 •  Kierownik Obwodu Drogowo – Mostowego nr. tel. 606 962 064

Bezpośrednio akcję zimową prowadzi Obwód Drogowo-Mostowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim ul. Tczewska 4, nr. tel. 55 - 247 29 40.

Standardy zimowego utrzymania

Standardy zimowego utrzymania określa Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi utrzymanie dróg powiatowych w standardzie V i VI.

V Standard - Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, zakręty, przystanki autobusowe, podjazdy powyżej 4%). W tym standardzie ZDP utrzymuje 189,588 km dróg.

VI Standard – Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP. W tym standardzie ZDP utrzymuje 36,803 km dróg.

Służby drogowe prowadzą zimowe utrzymanie dróg w zależności od warunków atmosferycznych 24 godzin/dobę. Po godzinie 15 kontakt telefoniczny z Kierownikiem Obwodu Drogowo-Mostowego pod nr tel. 0 – 606 962 064.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ I JA!

Już niedługo Boże Narodzenie i zawita Święty Mikołaj.

Chcielibyśmy, aby odwiedził wszystkie dzieci!

Ofiarujcie więc swoje dobre serce aby każde dziecko znalazło w Mikołajowym worku coś dla siebie. Może to być zabawka, słodycze, artykuły papiernicze albo coś, co jest Wam zbędne a innym dzieciom sprawi radość! Planujemy Mikołajkową zabawę dla dzieci z rodzin zastępczych, podczas której otrzymane prezenty zostaną wręczone.

Na podarunki oczekujemy do dnia 9 stycznia 2015 r.
(w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 28a w Nowym Dworze Gdańskim).

Każdy z nas może zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja ho, ho, ho…!!!

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

II SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t,j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 595 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 08 grudnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 8.00.

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.   

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 Zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego.
  4.2 Powierzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wykonywania czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wobec Starosty Nowodworskiego.
  4.3 Ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Nowodworskiego.
  4.4 Powołania komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
  4.5 Powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90h ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W szczególności uczeń winien spełniać co najmniej jeden z podanych warunków:

 1. otrzymać promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.

Serdeczne Gratulacje!

A. Glazer

V KADENCJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ROZPOCZĘŁA PRACĘ

Na sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku na dzień 01 grudnia 2014 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ukonstytuowała się. Czternastu radnych obecnych na sesji odebrało zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu Nowodworskiego z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Dworze Gdańskim SSR Jakuba Uzdowskiego i złożyło ślubowanie.

Na I sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady, został nim Pan Jacek Gross. Wybrano dwóch Wiceprzewodniczących Rady w osobach: Pan Janusz Charliński i Pan Henryk Kuczma. Rada Powiatu w głosowaniu tajnym postanowiła, że:

Starostą Nowodworskim został Pan Zbigniew Ptak.

Wicestarostą Nowodworskim została Pani Barbara Ogrodowska.

Natomiast Członkami Zarządu zostali: Pan Zbigniew Bojkowski, Pan Lubomir Głowacki i Pan Stanisław Juszczyk.

D. Fila

EKOBIZNES TO CZYSTY ZYSK!

ZAPROSZENIE I ZWOŁANIE SESJI

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku Nr 21/14 z dnia 24 listopada 2014 w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku r., zapraszam na I sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin: 01 grudnia 2014 r. godz. 14.00.

Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim ul.  gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Zgodnie z wytycznymi ww. Postanowienia, porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji
 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego.
 5.  Wybór Wiceprzewodniczącego (Wiceprzewodniczących).
 6. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji
Zbigniew Ptak

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KONIEC IV KADENCJI RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Mija kolejna kadencja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Po raz ostatni Radni Powiatu Nowodworskiego IV kadencji spotkali się na sesji w dniu 13 listopada 2014. Uroczyste obrady poświęcono realizacji planu pracy rady, podejmowaniu uchwał i podsumowaniu działań w latach 2010-2014.

Na sesji przyjęto informację na temat przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim do sezony zimowego 2014/2015. oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Starosta Nowodworski Ewa Dąbska oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Zbigniew Ptak podziękowali radnym, wójtom, burmistrzom, dyrektorom jednostek organizacyjnym powiatu, inspekcjom, strażom oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim za pracę i pomoc w realizacji zadań. Wręczono pamiątkowe podziękowania. Kolejny etap pracy samorządu został zakończony.

D. Fila

WARSZTATY SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Dnia 7 listopada 2014 w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim Samorząd Uczniowski zorganizował dla samorządów szkół gimnazjalnych z powiatu nowodworskiego warsztaty „Młody Samorządowiec”. W warsztatach, które są innowacją pedagogiczną uczestniczyły gimnazja z Nowego Dworu Gdańskiego, Kmiecina, Marzęcina, Tujska, Ceder Małych i Ostaszewa. Zajęcia zostały podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczniowie pracując metodą burzy mózgów, proponowali działania jakie podjęliby w swoich szkołach z zakresu: kultury, sportu, bezpieczeństwa i nauki. Później wszyscy udali się do pracowni gastronomicznej, gdzie pod kierunkiem nauczycieli zawodu przygotowywali potrawy. Dodatkową atrakcją była projekcja filmu przygotowanego przez uczniów technikum informatycznego o życiu szkoły. Spotkaniu uczestniczyła inspektor oświaty, Agnieszką Glazer. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i zostali zaproszeni na przyszłoroczne spotkanie. Organizatorzy Samorząd Uczniowski.

PODZIĘKOWANIE OD FUNDACJI "RODZINNY GDAŃSK"

 W dniu 13 listopada bieżącego roku Pan Rafał Tomaszewski przedstawiciel Zarządu Fundacji „Rodzinny Gdańsk” przekazał na ręce Starosty Ewy Dąbskiej oraz Wicestarosty Barbary Ogrodowskiej MEDAL DARCZYŃCY  w dowód uznania za pomoc przy utworzeniu Domu dla Dzieci z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Sadowej.

W placówce umieszczane są dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego, na podstawie postanowienia Sądu lub skierowania Starosty Nowodworskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, przy braku możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.

ZAKOŃCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NOWY DWÓR GD. – KMIECIN

12 listopada br. miał miejsce odbiór ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański – Kmiecin. Odbioru z ramienia Powiatu dokonała Starosta Nowodworski – Ewa Dąbska, Wicestarosta Nowodworski – Barbara Ogrodowska oraz Członek Zarządu – Andrzej Sobociński.

Wartość zadania „Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański – Kmiecin na długości 2,500 m” wyniosła 634.888,80 zł, z czego: wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 534.888,80 zł oraz współudział finansowy Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański – w wysokości 100.000,00 zł

ODBIÓR DACHU LOKOMOTYWOWNI

3 listopada br. przedstawiciele Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dokonali odbioru dachu lokomotywowni w Nowym Dworze Gdańskim.

Całkowity koszt projektu wyniósł 85 212,92 zł , z czego 50 000,00 zł to dofinansowanie
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

XL SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję XL sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu: 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. gen. Władysława Sikorskiego 23).

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja na temat przygotowania Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim do sezony zimowego 2014/2015.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 Zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Ptak

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

11 listopada bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego złożyli kwiaty z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości pod Pomnikiem  w hołdzie poległym i pomordowanym za wolną i niepodległą ojczyznę przy skwerze między ulicami Wejhera i Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Powiat Nowodworski reprezentowali Członkowie Zarządu Stanisław Juszczyk i Andrzej Sobociński

 • Fot. Urząd Miejski
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

KARTY PARKINGOWE

Starosta Nowodworski, Ewa Dąbska informuje, iż zgodnie z przyjętą w dniu 10 października 2014 r. nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, stare karty parkingowe są ważne do 30 czerwca 2015 roku.

W związku tym:

 1. Karty parkingowe wydane na stałe,  na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) i stopniu niepełnosprawności lub innej decyzji, ważne są do 30 czerwca 2015 r.
 2. Karty parkingowe wydane na określony czas, ale nie dłuższy niż do 30 czerwca 2015 r., wydane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) i stopniu niepełnosprawności  lub innej decyzji , ważne są tylko do 30 czerwca 2015 roku.

 

Starosta Nowodworski
(-)
Ewa Dąbska

KOMUNIKAT

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamknięcie mostu zwodzonego w miejscowości Drewnica dla jednostek pływających od dnia 03.11.2014 r.

NAGRODA BURSZTYNOWEGO KATAMARANU

Nagroda Bursztynowego Katamaranu jest szczególnym wyróżnieniem. Ma na celu promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych, w tym roku realizowana będzie w dwóch kategoriach:

 1. Dla Jednostki Samorządu Terytorialnego z naszego województwa, najlepiej współpracującej z NGO.
 2. Dla Organizacji Pozarządowej – za najlepszą partnerską współpracę 2014 roku.

Do głosowania na Samorząd zapraszamy: organizacje pozarządowe, rady organizacji pozarządowych województwa pomorskiego

Do głosowania na Organizację zapraszamy: organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu, rady pożytku publicznego, rady organizacji pozarządowych i jednostki samorządu terytorialnego.

Uwaga! Wszystkie wymienione podmioty mają prawo zgłaszania jedynie Jednostki Samorządu Terytorialnego działającej na terenie danego podmiotu zgłaszającego ( uwaga nie dotyczy zgłaszania do konkursu organizacji pozarządowych).

Aby móc zgłosić samorząd należy wypełnić ankietę internetową  dostępną pod adresem: http://goo.gl/forms/TNfqH0LJPr

Aby móc zgłosić organizację pozarządową należy wypełnić ankietę internetową dostępną pod adresem: http://goo.gl/forms/7REBt5yBu7

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń mija 14 listopada  2014 roku.

Zgłoszenia w formie ankiety elektronicznej nie wymagają drukowania.

Komisja Konkursowa powołana z grona PRDPP i PROP wybierze po jednym laureacie
w każdej kategorii.

Nagroda zostanie wręczona podczas XX Gali Bursztynowego Mieczyka, która w tym roku odbędzie się 11 grudnia 2014 roku.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Anna Białas (annabialas@o2.pl).

K. Iwaniak

KONTYNUACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

W dniu 24 października 2014 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się uroczysta inauguracja projektu „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2014/2015. Powiatowa Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 9 nowych uczniów uzdolnionych w kierunkach ścisłych. Podczas spotkania z rąk Wicestarosty Nowodworskiego, Barbary Ogrodowskiej uczniowie otrzymali zaświadczenia udziału  w projekcie.

NOWA PRACOWNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

W jego skład pracowni wchodzą:

 1. Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych mających na celu pomiary sygnałów i opracowanie czujników stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika.
 2. Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły hamowania  ABS/ASR i umożliwiające prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych mających na celu pomiary sygnałów i ilustrację zachowań systemu.
 3. Zestaw panelowy umożliwiające naukę umiejętności łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów systemu oświetlenia pojazdu, przeprowadzenie badania całej instalacji oświetlenia, jak również poszczególnych elementów instalacji.
 4. Zestaw panelowy umożliwiające sprawdzanie czujników impulsów zapłonowych (Hall i indukcyjny), pomiar parametrów cewki zapłonowej, przewodów zapłonowych, świec zapłonowych, sporządzanie oscylogramów, wysterowanie i sporządzanie charakterystyk kąta wyprzedzenia zapłonu 

Łączna wartość powyższych elementów: 113 388,54 zł

Wyposażenie zakupione w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet  IX Działanie 9.2

Ogólna wartość projektu: 1 205 881,59

Wartość dofinansowania 1 024 999,35

Wkład własny 180 882,24

W ramach powyższego projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyjazdy warsztatowo - studyjne, staże u lokalnych pracodawców, zajęcia u doradcy zawodowego.

W roku 2013 ze środków unijnych  wyposażona została pracownia turystyczno – regionalna w 25 zestawów komputerowych oraz tablice multimedialne.

A. Glazer

RÓŻA REGIONU DLA POWIATOWEGO ALBUMU

Wydany przez powiat album fotograficzny „PERŁY POWIATU NOWODWORSKIEGO” otrzymał wyróżnienie w  ogólnopolskim konkursie na najlepsze wydawnictwa promujące lokalne regiony. 23 października 2014 r. podczas Targów Tour Salon w Poznaniu,  Starosta Nowodworski, Ewa Dąbska odebrała nagrodę.

Róża Regionów ‘2014 to już IV edycja konkursu organizowana przez Redakcję Wiadomości Turystycznych na najlepsze wydawnictwa i aplikacje mobilne promujące gminy, miasta, regiony.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na jakość promocji naszego kraju oraz  wspieranie rozwoju wysokich standardów prezentowania walorów turystycznych. Oceniając nadesłane zgłoszenia, Kapituła Konkursowa, w skład której weszli m.in. : eksperci z zakresu produktu regionalnego, przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawskiej izby Turystycznej i dziennikarze, przyznała Powiatowi Nowodworskiego wyróżnienie w kategorii Projekty Specjalne za „Perły Powiatu Nowodworskiego”.

Podsumowanie konkursu znajdzie się także w Wiadomościach Turystycznych, wydanie nr 21 w dniu 1 listopada 2014 r.

Album można znaleźć na stronie internetowej starostwa – link „Nasze wydawnictwa i opracowania”.

J. Bryk

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

W związku z realizacją projektu w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim PROWADZI NABÓR wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

W ramach powyższego projektu na tworzone stanowiska pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne spełniające następujące warunki:

 • osoby powyżej 50 roku życia (50+)

Ponadto informujemy, że ze względu na wytyczne projektu, osoby kierowane na daną formę wsparcia nie powinny dotychczas korzystać ze wsparcia współfinansowanego ze środków EFS PO.KL. 6.1.3 z projektu, pn.”Praca pasją – program aktywizacji osób bezrobotnych” realizowanego w latach 2008-2013.

Więcej informacji można uzyskać w tut. urzędzie pok. nr 21, tel. (55) 246 95 46.

XX EDYCJA KONKURSU NAGRODY BURSZTYNOWEGO MIECZYKA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XX-tej edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa. Nagroda nosi imię inicjatora i pierwszego fundatora nagrody – Macieja Płażyńskiego.

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych, laureaci NBM w roku poprzednim, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności oraz przedstawiciel Fundacji RC.

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw.: dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody i wyróżnienia za działalność w roku 2014 w następujących obszarach:

 • POMOC SPOŁECZNA
 • EKONOMIA SPOŁECZNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
 • KULTURA
 • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
 • EDUKACJA
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

W KONKURSIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ORGANIZACJE, KTÓRE W LATACH POPRZEDNICH OTRZYMAŁY NAGRODĘ BURSZTYNOWEGO MIECZYKA.

Uprzejmie informujemy, że nieprzekraczalny termin składania wniosków nominujących daną organizację do Nagrody upływa17 listopada 2014 r. o godz. 17:00. Do tego dnia wszystkie wnioski (składane drogą pocztową również) muszą napłynąć do Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
tel. 58 344 40 39 fax: 058 340 12 13
e-mai: biuro@fundacjarc.org.pl

Szczegółowych informacji udzielają:
Natalia Meszko, tel. 58 340 40 39 , mail: natalia.meszko@fundacjarc.org.pl

Paulina Sieradzan, tel. 58 340 12 10, mail:  paulina.sieradzan@fundacjarc.org.pl

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Pilskiego i Banku Spółdzielczego w Łobżenicy dla uczniów klas I-III gimnazjum (12-18 lat) oraz w kategorii OPEN dla osób w wieku 12-18 lat, które nie są uczniem gimnazjum.

W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia.

M. Wereszczyńska

I FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU NOWODWORSKIEGO

21 października br. z inicjatywy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Starosty Nowodworskiego, w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się I Forum Ekonomii Społecznej Powiatu Nowodworskiego.

W spotkaniu uczestniczyły podmioty zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej, tworzeniem spółdzielni socjalnych, rozwojem organizacji pozarządowych oraz wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem spotkania było przekazanie dokładnych informacji  na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz jego usług, które może świadczyć na rzecz wzmocnienia NGO, kreowania spółdzielni socjalnych, informowania na temat ekonomii społecznej, czy też wykonywania doradztwa w tym zakresie.

K. Iwaniak

POMORSKIE TRASY ROWEROWE

W dniu 17 października br. z inicjatywy Starosty Nowodworskiego Ewy Dąbskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Tomaszem Legutko oraz Firmą DS CONSULTING w sprawie Pomorskich Tras Rowerowych R9 i R10.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu powiatu oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Celem spotkania była analiza wykonalności przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe, w ramach którego określony zostanie przebieg tras R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej.

K. Iwaniak

WIZYTA STUDYJNA MŁODYCH LIDERÓW

22 października br. Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska miała przyjemność gościć delegacje liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy oraz Mołdawii. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Wizyty Studyjne w Gdyni”. Młodzi goście mieli okazję zapoznać się z działalnością samorządu powiatowego, jak również poznać walory i atrakcje Powiatu Nowodworskiego.

Celem projektu realizowanego przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni jest rozwój instytucji demokratycznego państwa i wzrost aktywności obywatelskiej na Białorusi, Ukrainie i Mołdawii, dzięki prezentacji zmian dokonanych w Polsce po 1989 roku, a także budowanie relacji uczestników wizyt z mieszkańcami Trójmiasta, Powiatu Nowodworskiego.

K. Iwaniak

XXXXIX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu: 29 PAŹDZIERNIKA 2014 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (9) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim   (ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, Nowy Dwór Gdański).

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2013/2014.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 Zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.
  5.2 Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
  5.3 Uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  5.4 Zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego (do doczytania).
 7. Informacja Starosty Nowodworskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych. (do odczytania).
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Ptak

WARSZTATY „STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ”

Kolejne warsztaty poświęcone będą STRATEGICZNEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.

Odbędą się:

15-16 listopada 2014 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00

w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku).

Warsztaty skierowane są dla osób odpowiedzialnych za rozwój organizacji. Koncentrują się na elementach budowania i realizacji strategii organizacji w oparciu o jej wizję i misję. Kluczowe elementy programu: Strategiczne podstawy działania organizacji; Formułowanie misji, wizji i strategii; Cele strategiczne, priorytety i działania; Podstawy budowania zespołu; Rozwijane kompetencje; Budowanie sprawnej organizacji, przedsiębiorczość, myślenie strategiczne.

Osoba prowadząca:

Aneta Rogowska- z wykształcenia psycholożka. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej motto brzmi „Zarządzanie to gra strategiczna”. Jako trenerka i konsultantka wspiera organizacje w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, osobistych i menedżerskich a także kształceniu trenerów wewnętrznych. Prowadzi projekty doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów ocen okresowych oraz audytu kompetencyjnego metodą AC/DC. Specjalizuje się także w diagnozie strategicznej obszaru HR i tworzeniu strategii rozwoju Zasobów Ludzkich w organizacji. Realizuje projekty dla klientów biznesowych, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Wstęp wolny.  Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 6 LISTOPADA 2014 na adres active.citizens@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres :

Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia  10 listopada 2014.

K. Iwaniak

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU

Zapraszamy do ponownego udziału w konsultacjach społecznych nad projektem „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024”. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu Strategii, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu.

OBCHODY DNIA SENIORA

Z tej okazji Wicestarosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska, wraz z członkiem Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim,  Stanisławem Juszczykiem, złożyła na ręce Pana Harrego Lau, Przewodniczącego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze Gdańskim życzenia zdrowia, pomyślności i optymizmu każdego dnia oraz powodzenia w realizacji wszelkich podejmowanych działań.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji, zaproszeni goście oraz członkowie związku.

M. Wereszczyńska

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

Z tej okazji Wicestarosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska, wraz z członkiem Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, Stanisławem Juszczykiem, złożyła na ręce Pana Jerzego Lubaczewskiego Prezesa Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Gdańskim, życzenia samych radosnych dni, wytrwałości w pokonywaniu codziennych barier oraz  podziękowała za  podejmowanie działań dzięki którym możliwa  jest integracja społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Uroczystość uświetnił występ Pani Hanny Florek. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, instytucji oraz członkowie Koła Powiatowego PZN.

M. Wereszczyńska

ĆWICZENIA OBRONNE - POMORZE 2014

W dniach 15 -16 października 2014 r. odbyły się na terenie Województwa Pomorskiego  Wojewódzkie ćwiczenia obronne pk. POMORZE – 2014. W przeprowadzonych ćwiczeniach wzięło udział Starostwo Powiatowe i Urzędy Miast/Gmin z terenu naszego powiatu.

Tematem ćwiczeń było: „Funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa Województwa Pomorskiego”.

W czasie ćwiczeń (epizod na terenie Powiatu Nowodworskiego) doskonalono umiejętności osób funkcyjnych (zespołów ćwiczących) organów administracji samorządowej w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań operacyjnych w warunkach narastania sytuacji kryzysowych. Ponadto sprawdzano umiejętności obsad funkcyjnych Stanowisk Kierowania w przekazywaniu sygnałów oraz terminowym opracowywaniu niezbędnych danych do podjęcia decyzji przez Wojewodę, Starostę oraz Burmistrzów  i Wójtów.

Ćwiczenia przebiegły sprawnie.  Pracownicy jednostek samorządowych z zaangażowaniem właściwym dla przeprowadzanych ćwiczeń  wypełniali postawione zadania.

K. Głowacki

MAŁE PROJEKTY W SZKOŁACH

Projekty były realizowane w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim i dotyczyły:

 1. Stworzenia i powadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Powiatu Nowodworskiego” – projekt realizowany na terenie Zespołu Szkół Nr 1
  - całkowity koszt projektu – 34 161,50 zł
  - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” – 24 222,44 zł
  Uroczystego otwarcia w dniu 26 września 2014 roku dokonała Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski. Uroczystość połączona była z piknikiem rodzinnym oraz otrzęsinami klas pierwszych.
 1. „Urządzenie pracowni kultury regionalnej oraz prowadzenie zajęć tematycznych w Nowym Dworze Gdańskim” – projekt realizowany na terenie Zespołu Szkół Nr 2
  - całkowity koszt projektu – 23 304,00 zł
  - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” – 18 643,20 zł
  Uroczystego otwarcia w dniu 3 października 2014 roku dokonała Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski.
 1. „Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altany oraz wyposażenie obiektu turystycznego  w elementy małej infrastruktury” - projekt realizowany na terenie Zespołu Szkół Nr 2
  - całkowity koszt projektu – 27 890,25 zł
  - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” – 21 055,00 zł

A. Glazer

STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Stypendia Starosty otrzymali absolwenci  Zespołu Szkół Nr 2:

 1. Jacek Sławomir Cieszyński – Technik Informatyk,
 2. Daniel Kozłowski – Technik Mechanik,
 3. Laura Peglau  -  Technik Obsługi Turystycznej,
 4. Monika Purcelewska –  Technik  Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

M. Wereszczyńska

DOFINANSOWANIA Z ŚRODKÓW PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż do dnia 30 listopada 2014 r. można składać wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ześrodków Funduszu.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej pcprndg@wp.pl , a także w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul.
Warszawska 28A

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum a także pod nr tel (55) 246 81 75 lub (55) 246 82 05 oraz na stronie internetowej
pcprndg@wp.pl

Realizacja wniosków nastąpi w roku 2015.

NAGRODY STAROSTY DLA NAJLEPSZYCH

Nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich pracowników oświaty za pełną poświęcenia pracę, cierpliwość i zrozumienie.   

Tegorocznymi laureatami Nagrody Starosty Nowodworskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostali:

 1. Joanna Dudek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. Dariusz Zawadzki - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim
 3. Marzena Bernacka - Basek – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1w Nowym Dworze Gdańskim;
 4. Jacek Kukliński – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
 5. Gabriela Figacz – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
 6. Małgorzata Preiss – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

A. Glazer.

NAGRODA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Pan Mariusz Staniucha nie mógł odebrać nagrody 13 września br. podczas tegorocznych Dożynek Gminno – Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, nagroda wręczona została przez Starostę Panią Ewę Dąbską w dniu dzisiejszym czyli 15 października br. Pan Mariusz jest współautorem projektu wydawniczego „Żuławy Podniebny Rejs”, który promuje piękno Żuław i stanowi rodzaj przewodnika. Album został doceniony i otrzymał nagrodę w konkursie wydawnictw literatury pomorskiej. Dzięki aktywnej współpracy Pana Mariusza z zespołami muzycznymi i kabaretami w Powiecie Nowodworskim występują znani artyści.

Nagrody Starosty Nowodworskiego  w dniu 13 września br. otrzymali:

 • Elżbieta Zacharska
 • Stanisław Ratyński
 • Tomasz Komoszyński
 • Żuławskie Towarzystwo Sportowe

Laureatom serdecznie gratulujemy

M. Wereszczyńska

BEZPŁATNE WARSZTATY ZARZĄDZANIA FINANSAMI NGO

Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, społecznikiem, liderem? A może przedstawicielem samorządu lokalnego? Chcesz, aby twoja organizacja pozarządowa dobrze radziła sobie z finansami? Przyjdź na bezpłatny warsztat "Dobrze inwestuj w dobro", 15.10.2014 (środa) w godz. 8:30 – 15:30, Fundacja Pokolenia: ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew.

Przyjdź na warsztat „Dobrze inwestuj w dobro!” i dowiedz się więcej na temat:

 • racjonalnego zarządzania finansami
 • budżetowania projektów i budowania rezerw finansowych
 • rachunkowości i sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych
 • budowania funduszy wieczystych i zarządzania nimi
 • analizowania ofert instytucji finansowych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji o projekcie na stronie www.funduszewieczyste.pl, w zakładce „Inwestuj w dobro” oraz na stronie Fundacji www.fundacjapokolenia.pl.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty gorące życzenia, podziękowania  za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów i problemów z jakimi od wielu lat boryka się nasza oświata. Życzę Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców. 

Ewa Dąbska
Starosta Nowodworski

SPOTKANIE Z INWALIDAMI WOJENNYMI

8 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Nowym Dworze Gdańskim, w którym uczestniczyła także Starosta Nowodworski, Ewa Dąbska. Jak co roku, uroczystość była okazją do wręczenia odznak dla Inwalidów.

Starostwo

DOTACJA NA ZABYTKI

Dnia 25 września 2014 roku Uchwałą Nr XXXVIII/279/2014 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim udzieliła dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu Nowodworskiego. Dotacja przyznana została dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie.  Wniosek  był jedynym złożonym do realizacji w 2014r. w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim naboru wniosków o dotację.

Wykaz
udzielonych dotacji w roku 2014
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Lp.

Nazwa  i adres

Zabytek i jego położenie

Zakres prac na które udzielono dotacji

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie

ul. Gdańska 1

82-103 Stegna

Obraz „Złożenie do grobu” w kościele w Stegnie

Pełna konserwacja  obrazu głównego ołtarza zgodnie z programem prac konserwatorskich

5.000,00 zł.

 

ĆWICZENIA RATOWNICZE "CYSTERNA 2014"

W dniu 2 października 2014 r. Starosta Nowodworski Ewa Dąbska wzięła udział w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej pod kryptonimem „CYSTERNA 2014”

W ćwiczeniach, które odbyły się w miejscowości Rybina (na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2324G i 2320G) udział wzięła Państwowa Straż Pożarna, Policja i Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Nowodworskiego.

K. Głowacki

FESTYN REGIONALNY

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 29.09.2014 roku z udziałem Ewy Dąbskiej – Starosty Nowodworskiego odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działań służb, inspekcji i straży w czasie  sezonu turystycznego.

Kierownicy jednostek przedstawili członkom Komisji  swoje działania  w tym zakresie.

Komisja pozytywnie oceniła pracę wszystkich służb w tym okresie pomimo występujących utrudnień np. złego funkcjonowania telefonu alarmowego 112.

Opracował: K. Głowacki

KONTYNUACJA PROJEKTU "ZDOLNI Z POMORZA"

Już wkrótce najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Nowodworskiego rozpoczną zajęcia edukacyjne w ramach programu „Zdolni z Pomorza”. Kontynuacja tego programu finansowana będzie ze środków Powiatu Nowodworskiego. Zdolna młodzież pogłębi swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych- matematyka, fizyka i informatyka.

A. Glazer

POWIATOWA KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Konferencja zorganizowana została przy udziale Akademii Wsparcia Edukacji, której głównym atrybutem było wystąpienie Grzegorza Rogali – wykładowcy, trenera i kierowania projektu „Empowerment”.  Podczas spotkania uczestnicy mogli nie tylko zdobywać wiedzę, ale także degustować znakomite smakołyki przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim  jak też oglądać prace dzieci.

A. Glazer

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2024”. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu.

Opracowując powyższy dokument, pragniemy uwzględnić opinię mieszkańców, różnorodnych organizacji i środowisk, na temat problemów społeczno-gospodarczych, które występują
w Powiecie Nowodworskim.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii odbędą się 15 października 2014 roku
o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

KONSULTACJE NAD ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr 538/2014 przedstawia Państwu do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”. Na uwagi czekamy do dnia 10 października br.

PIKNIK RODZINNY: JAK WYPOCZYWAĆ NAD WODĄ?

MIANOWANIE NAUCZYCIELE

Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy i prezentacji dorobku zawodowego, pozytywne zaświadczenia komisji otrzymało trzech nauczycieli powiatowych placówek oświatowych. Podczas egzaminu nauczyciele prezentowali swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odpowiadali na pytania członków komisji. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Mianowanie otrzymali:

 • Magdalena Wypijacz – nauczyciel religii w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
 • Gabriela Figacz – nauczyciel - doradca zawodowy, kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
 • Katarzyna Reich – Stępniewska – nauczyciel przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim;

A. Glazer

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024”. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu Strategii, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu.

KOLEJNE UMOWY Z PFRON

W dniu 15 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim została podpisana umowa na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych dzieci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drewnicy (przystosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych) w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar B ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stroną umów był Powiat Nowodworski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w imieniu, którego wystąpiły: Pani Ewa Dąbska – Starosta Nowodworski, Pani Barbara Ogrodowska  – Wicestarosta Nowodworski oraz  Skarbnik Powiatu - Pani Małgorzata Tkaczyk.

Ze strony Gminy Stegna, umowę podpisała Pani Jolanta Kwiatkowska – Wójt Gminy Stegna, przy kontrasygnacie Pani Doroty Witkowskiej  - Skarbnika Gminy Stegna.

Kwota dofinansowania podpisanej umowy pozyskanej przez Powiat Nowodworski na powyższy projekt opiewa na kwotę 64.122,00 zł.

PCPR

PODZIĘKOWANIE

*

XXXVIII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu: 25 WRZEŚNIA 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (9) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim   (ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, Nowy Dwór Gdański).

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim nt. wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:.
  5.1 Rozpatrzenia informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o stanie środowiska w powiecie nowodworskim.
  5.2 Udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Nowodworskiego.
  5.3 Uchwalenia „Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych”.
  5.4 Zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
  5.5 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Nowodworskiego.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Ptak

DOŻYNKI 2014 ZA NAMI

Tegoroczne dożynki należały do bardzo udanych. Uroczystości dożynkowe poprzedziła msza święta w Kościele p. w. Przemienienia Pańskiego podczas której poświęcono wieńce oraz bochny chleba. Następnie korowód dożynkowy udał się na plac przed starostwem. Przedstawiono starostów dożynek, którymi zostali:  Bożena Brzozowska i Andrzej Sobociński. Po przywitaniu uczestników i przybyłych gości przez Starostę Nowodworskiego Ewę Dąbską oraz Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Jacka Michalskiego, rozdano poświęcony chleb zebranym mieszkańcom.

Podczas uroczystości dożynkowych wręczone zostały Nagrody Starosty Nowodworskiego. Tegorocznymi laureatami zostali: Elżbieta Zacharska, Żuławskie Towarzystwo Sportowe, Stanisław Ratyński, Mariusz Staniucha i Tomasz Komoszyński.

Na wniosek wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Nowodworskiego, Starosta Nowodworski i Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wręczyli wyróżnienia dla rolników
z poszczególnych gmin „Za Zasługi Dla Żuławskiego Rolnictwa”. W tym roku odznaczeni zostali: Aldona Machula -Stobiec, Wiesława Gierszewska -Świerznica, Grażyna Cicha- Żuławki, Małgorzata Rutkowska – Chorążówka, Krzysztof Kiciński – Grochowo Trzecie, Piotr Róg – Groszkowo, Janusz Kibort – Płonina, Michał Burczy – Kobyla Kępa, Dariusz Banaszkiewicz – Łaszka,  Mirosław Nowak – Nowa Kościelnica, Tomasz Czerwiński – Jeziernik, Sebastian Siudak – Gniazdowo, Jerzy Dabiński – Palczewo, Stefan i Tomasz Kaczorowscy – Orłowo, Grzegorz Boguszewski - Marynowy, Waldemar i Ryszard Kłobukowscy – Stobna, Henryka i Władysław Sztabińscy – Myszewko, Beata i Wiesław Gołebiowscy – Marzęcino, Jolanta i Józef Koller – Solnica, Janusz Urbański – Rychnowy Żuławskie, Igor Werbowski – Marzęcino.

Rozstrzygnięto konkursy na najładniejszy wieniec dożynkowy, najładniejsze stoisko dożynkowe oraz  konkurs  Smak Żuław i Mierzei.

W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy laureatami zostali:

 • I miejsce – KGW Marzęcino
 • II miejsce – sołectwo Tujsk
 • III miejsce – sołectwo Mikoszewo

Wyróżnienia otrzymali: sołectwo Gozdawa, Gmina Sztutowo, sołectwo Drewnica, sołectwo Marynowy, sołectwo Rychnowy Żuławskie.

W konkursie na najładniejsze stoisko laureatami zostali:

 • I miejsce – KGW Jazowa
 • II miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina
 • III miejsce – Sołectwo Tujsk

Wyróżnienia otrzymali: Stowarzyszenie „Kulturalni Stegna”, Stowarzyszenie „Nowa Góra” z Nowej Kościelnicy, sołectwo Stobna, „Babki z klasą” z Kątów Rybackich Gmina Sztutowo.

Konkurs „Smak Żuław i Mierzei” ma na celu promocję lokalnych walorów, rozstrzygany był w dwóch kategoriach dania i nalewki:

W kategorii dania laureatami zostali:

 • I miejsce „Babki z klasą” z Kątów Rybackich Gmina Sztutowo – łosoś po kapitańsku
 • II miejsce Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina- szynka pieczona w cieście
 • III miejsce Koło licencjonowanych przewodników turystycznych po Trójmieście i Żuławach Elbląg – dżem z jabłek i dzikich żuławskich jeżyn

W kategorii nalewka laureatami zostali:

 • I miejsce sołectwo Drewnica – nalewka aroniówka
 • II miejsce Creative z Nowego Dworu Gdańskiego –  nalewkę z aronii
 • III miejsce KGW Jazowa- nalewka z kwiatu czarnego bzu

Laureaci otrzymali cenne nagrody.

Przypomnijmy Konkurs „Smak Żuław i Mierzei” realizowany został w ramach tzw. małych projektów w ramach projektu pn. „Organizacja konkursu kulinarnego „Smak Żuław i Mierzei” wraz z wydaniem publikacji promującej regionalną sztukę kulinarną” gdzie dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przygotowała konkurs propagujący bezpieczeństwo w rolnictwie, pod nazwą „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Z rąk kierownika Placówki Terenowej KRUS w Malborku Pana Zbigniewa Mikołajczyka nagrody w konkursie odebrali:

I miejsce – Mirosław Gołda – nagroda wiertarka
II miejsce – Witold Kolasa  - nagroda szlifierka kątowa
III miejsce – Henryk Zelant – nagroda szlifierka kątowa
IV miejsce – Krzysztof Michalski – nagroda komplet kluczy
V miejsce – Artur Dziubek – nagroda komplet kluczy

Konkurs przygotował także Bank Gospodarki Żywnościowej.

Rozstrzygnięty został również powiatowy etap konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”. Tegoroczna edycja rozstrzygana była w dwóch kategoriach „Wieś” oraz „Zagroda”.

Laureatami zostali:

Kategoria „Zagroda”

 • Ireneusz Antonowicz z Marynowy

Kategoria „Wieś”:

 • Lubieszewo

Atrakcją tegorocznych dożynek był występ Modern Talking Show i Grupy Systematic.  Całość zakończyła zabawa ludowa w wykonaniu zespołu Fatman.

Pragniemy serdecznie podziękować przybyłym gościom oraz sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania dożynek.  Bez nich nie byłoby naszej imprezy:

 • Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim
 • Bank Spółdzielczy w Stegnie
 • Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Nowy Dwór Gdański
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska MALUTA
 • SZOP sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
 • Księgarnia IDEA w Nowym Dworze Gdański
 • Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim
 • ROLKOM w Cedrach Małych
 • Teresa Rybicka – Piekarnia Kończewice
 • Janusz i Mariola Szalczewscy
 • Danuta Koćko
 • Bio- Żuławy   Spółka  z o. o.  - Nowy Dwór Gdański
 • INM Spółka z o. o. Giżycko
 • Telewizja Regionalna  - TV Malbork
 • Centrum Papiernicze KTT   -  Nowy Dwór Gdański
 •  PROCAM Sp. z o. o. - Tczew
 • Abis    - Nowy Dwór Gdański
 •  Bank  PEKAO  S.A -  Gdańsk
 •  Agropol Prima  -Kmiecin
 •  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i  Kanalizacji  Spółka z o. o. Krynica Morska
 •  Dorota i Andrzej  Sobocińscy 
 •  Bożena i Henryk Brzozowscy
 •  Marcin Pietruczuk
 •  Marian Ciasnocha
 •  Waldemar Zwolicki
 •  Stanisław Juszczyk

Serdeczne  podziękowania za współorganizację uroczystości dedykujemy włodarzom Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański oraz  pracownikom Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Starostwo

 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl
 • fot. TVregionalna24.pl

ZOSTAŃ KRÓLOWĄ MLEKA 2015

W porównaniu z poprzednimi wyborami szansa na zdobycie korony znacznie wzrosła. Tym razem wybrana zostanie bowiem nie tylko  Królowa Mleka na 2015 rok, ale także – to nowość! - dwie Księżniczki Mleka. Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba eventów z udziałem Królowej rośnie w tak szybkim tempie, że – chcąc wywiązać się ze wszystkich zobowiązań – zdecydowano, iż Królowa potrzebuje wsparcia. 

Zmienił się również skład Jury: do grona jurorów dołączyła Renata Gabryjelska, zdobywczyni tytułu I wicemiss w konkursie Miss Polonia w 1993 roku, aktorka i reżyser. 

Pierwsza polska Królowa Mleka Polska została wybrana jesienią 2013 roku i rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2014. Królowa Mleka jest młodą, dobrze wykształcona Polką, której bliskie są idee zdrowego odżywiania się i stylu życia. Jest ambasadorką całej branży mleczarskiej, promującą wiedzę o walorach odżywczych mleka i jego przetworów oraz zachęcającą do ich spożywania. Szczególną wagę Królowa Mleka przywiązuje do edukacji dzieci i młodzieży.

W pierwszym półroczu 2014 roku odwiedziła szereg szkół podstawowych, prezentując 90-miniutowy program edukacyjny, będący połączeniem nauki i zabawy. W jego trakcie odbywają się konkursy wiedzy o mleku i jego przetworach, degustacja produktów mlecznych oraz wzbudzający wiele emocji i radości konkurs dojenia, który odbywa się przy użyciu specjalnie zaprojektowanych na jego potrzeby stołach. Ten sam program zaprezentowany został również w Centrum Zdrowia Dziecka. Królowa Mleka uczestniczyła także w wydarzeniach plenerowych związanych z branżą mleczarską, uruchamiając tam specjalną strefę „Świat Królowej Mleka”, która w ciągu 5 godzin otwarcia zapewnia naukę i rozrywkę 400 dzieciom. Królowa uczestniczyła również w wielu ceremoniach wręczania nagród podczas gali honorujących rolników, hodowców i producentów. Działalność Królowej odbiła się szerokim echem w mediach – lokalnych, ale i ogólnopolskich. W lipcu Królowa była gościem porannego programu „Dzień dobry w sobotę” nadawanego na antenie TVP 1.

Komplet informacji na temat zasad organizacji konkursu, regulamin i harmonogram wyborów znajduje się na stronie www.krolowamleka.pl

K.Dybiec

DOŻYNKI 2014

Zapraszamy do wspólnego świętowania podczas Dożynek Gminno - Powiatowych. W tym roku Dożynki odbędą się 13 września (sobota), na placu przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Organizatorami imprezy są Starosta Nowodworski Ewa Dąbska oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Jacek Michalski.

DOŻYNKI GMINY STEGNA

W niedzielę 7 września bieżącego roku Wicestarosta wzięła udział w obchodach Dożynek Gminy Stegna, które odbyły się Junoszynie.

OBCHODY 75 ROCZNICY PIERWSZEGO TRANSPORTU WIĘŹNIÓW DO OBOZU STUTTHOF

Dnia 07 września bieżącego roku w Muzeum Stutthof w Sztutowie odbyły się obchody 75 rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu STUTTHOF.

MAMMOBUS W POWIECIE NOWODWORSKIM

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Zapraszamy na bezpłatne badanie Panie pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o wyłączeniu z eksploatacji Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o zamknięciu szlaku żeglugowego na rzece Nogat.

RUSZA II NABÓR PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU "DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY"

Od sierpnia br. kolejne przedszkola z terenu całego kraju mogą zgłaszać się do udziału w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi. Celem projektu jest objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych, od których postawy najbardziej zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych – rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów. Zgłoszenia w ramach drugiej rundy rekrutacji przyjmowane są do końca października 2014 r. Udział w projekcie jest bezpłatny – zapraszamy serdecznie!

UROCZYSTOŚĆ 75 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ I NAPAŚCI WOJSK HITLEROWSKICH NIEMIEC NA POLSKĘ

W poniedziałek 1 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy lokalnej społeczności złożyli kwiaty z okazji uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz napaści wojsk hitlerowskich Niemiec na Polskę pod pomnikiem przy ul. Wejhera, a następnie pod tablicą przy dworcu kolei wąskotorowej przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim. Powiat Nowodworski reprezentowała Wicestarosta Barbara Ogrodowska.

PODPISANIE UMÓW - PFRON

W dniu 27 sierpnia bieżącego roku Starosta Ewa Dąbska oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska podpisały umowę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski w Gdańsku. Umowa dotyczy Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II w obszarach B oraz G.

WIELKIMI KROKAMI ZBLIŻAJĄ SIĘ DOŻYNKI GMINNO – POWIATOWE

Przypominamy, iż 31 sierpnia br. mija termin zgłoszeń do udziału w konkursach „Smak Żuław i Mierzei”, najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz stoisko dożynkowe, organizowanych 13 września br. w Nowym Dworze Gdańskim, podczas Dożynek Gminno – Powiatowych. Organizatorami Święta Rolników są Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego – Jacek Michalski i Starosta Nowodworski – Ewa Dąbska.

AKUMULATOR SPOŁECZNY

Program Akumulator Społeczny to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie 7 organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 906/378/14 przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 21 sierpnia 2014r. Konsultacje będą trwały od 27 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r.

UMOWA Z WYKONAWCĄ NA REMONT DACHU PODPISANA

Przyznana pomoc z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pt. „Remont dachu lokomotywowni w Nowym Dworze Gdańskim” zostanie przeznaczona na wymianę dachu budynku lokomotywowni oraz nad łącznikiem prowadzącym z budynku dworca do lokomotywowni. Wartość prac związanych z umową wynosi 85 212,92 zł, gdzie kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 50 000 zł. W projekcie, Powiat Nowodworski współpracować będzie z trzema partnerami tj. Klubem Nowodworskim, Pomorskim Towarzystwem Kolei Żelaznych, Stowarzyszeniem Strefa Turystyczna Nogat.

T. Rusinowicz

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

KONKURS FOTOGRAFICZNY "SENIOR W OBIEKTYWIE I ZA OBIEKTYWEM

Celem konkursu jest:

 1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych.
 2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi .
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów.
 4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych.
 5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze.
 6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- Senior w obiektywie - obejmuje prace, których  autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, a głównym tematem są osoby starsze,

- Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są...” obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowania, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora.

Prace należy przesyłać na adres:

Fundacja Dworek Skórzewski
ul. Poznańska 6
60-185 Skórzewo
Tel. 511068713
Kontakt: Monika Filipowska
e-mail: dworekskorzewski@gmail.com 
Strona internetowa www.fundacjadworekskorzewski.pl 

M. Wereszczyńska

XVI MISTRZOSTWA ŚWIATA W POŁAWIANIU BURSZTYNU

W dniach 2-3 sierpnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział w XVI Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu. W otwarciu Mistrzostw uczestniczył Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Mistrzostwa tradycyjnie poprzedzał cykl eliminacji, które odbyły się w Gdyni, Sztutowie, Helu oraz Krynicy Morskiej.

Mistrzynią w kategorii SENIOR została Pani Anna Jakubczyk z Powiatu Nowodworskiego, która otrzymała Puchar Starosty Nowodworskiego.

Mistrzem w kategorii VIP został aktor Jerzy Bończak. 

Poza główną częścią, imprezie towarzyszyły wydarzenia rozrywkowe dla najmłodszych, posłuchać można było koncertów.

ZOSTAŃ KRÓLOWĄ

W porównaniu z poprzednimi wyborami szansa na zdobycie korony znacznie wzrosła. Tym razem wybrana zostanie bowiem nie tylko  Królowa Mleka na 2015 rok, ale także – to nowość! - dwie Księżniczki Mleka. Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba eventów z udziałem Królowej rośnie w tak szybkim tempie, że – chcąc wywiązać się ze wszystkich zobowiązań – zdecydowano, iż Królowa potrzebuje wsparcia. 

Zmienił się również skład Jury: do grona jurorów dołączyła Renata Gabryjelska, zdobywczyni tytułu I wicemiss w konkursie Miss Polonia w 1993 roku, aktorka i reżyser. 

Pierwsza polska Królowa Mleka Polska została wybrana jesienią 2013 roku i rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2014. Królowa Mleka jest młodą, dobrze wykształcona Polką, której bliskie są idee zdrowego odżywiania się i stylu życia. Jest ambasadorką całej branży mleczarskiej, promującą wiedzę o walorach odżywczych mleka i jego przetworów oraz zachęcającą do ich spożywania. Szczególną wagę Królowa Mleka przywiązuje do edukacji dzieci i młodzieży.

W pierwszym półroczu 2014 roku odwiedziła szereg szkół podstawowych, prezentując 90-miniutowy program edukacyjny, będący połączeniem nauki i zabawy. W jego trakcie odbywają się konkursy wiedzy o mleku i jego przetworach, degustacja produktów mlecznych oraz wzbudzający wiele emocji i radości konkurs dojenia, który odbywa się przy użyciu specjalnie zaprojektowanych na jego potrzeby stołach. Ten sam program zaprezentowany został również w Centrum Zdrowia Dziecka. Królowa Mleka uczestniczyła także w wydarzeniach plenerowych związanych z branżą mleczarską, uruchamiając tam specjalną strefę „Świat Królowej Mleka”, która w ciągu 5 godzin otwarcia zapewnia naukę i rozrywkę 400 dzieciom. Królowa uczestniczyła również w wielu ceremoniach wręczania nagród podczas gali honorujących rolników, hodowców i producentów. Działalność Królowej odbiła się szerokim echem w mediach – lokalnych, ale i ogólnopolskich. W lipcu Królowa była gościem porannego programu „Dzień dobry w sobotę” nadawanego na antenie TVP 1.

Komplet informacji na temat zasad organizacji konkursu, regulamin i harmonogram wyborów znajduje się na stronie www.krolowamleka.pl

K.Dybiec

PROMOWALIŚMY POWIAT NA JARMARKU ŚW. DOMINIKA

Wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański zorganizowaliśmy stoisko promujące walory turystyczne, kulturalne, zabytkowe oraz inwestycyjne Powiatu Nowodworskiego.  W ręce zwiedzających trafiło mnóstwo materiałów reklamowych naszego regionu.

Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

K. Iwaniak

DOŻYNKI GMINNO – POWIATOWE

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC, STOISKO DOŻYNKOWE

Już tradycją dożynkową jest, że co roku wybierany jest najładniejszy wieniec oraz stoisko dożynkowe. Celem konkursów jest popularyzacja najbardziej wartościowych i kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, a także promocja dorobku polskiej wsi. Chętnych do wzięcia udziału prosimy  o telefoniczne lub osobiste potwierdzanie swojego uczestnictwa do dnia 31 sierpnia br. do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim - Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki, promocji i sportu, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 36 68 wew. 113, e-mail: powiat@nowydworgdanski.pl.

 

KONKURS „SMAK ŻUŁAW I MIERZEI”

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym pt. „Smak Żuław
i Mierzei”.  Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „Organizacja konkursu kulinarnego Smak Żuław i Mierzei wraz z wydaniem publikacji promującej regionalną sztukę kulinarną”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Potrawy konkursowe można zgłaszać w 2 kategoriach: „DANIA” i „NALEWKI”.  Zapewniamy atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia na konkurs należy przesłać pocztą elektroniczną na adres powiat@nowydworgdanski.pl, faksem pod numer 55 247 36 70 lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, z dopiskiem „Smak Żuław i Mierzei”.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w dniu dożynek.

Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą zastrzegamy sobie prawo wyboru oraz rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w tak ważnym dla nas przedsięwzięciu.

K. Iwaniak

PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU

Miło nam poinformować, że w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024 rozpoczynamy konsultacje społeczne. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego Powiatu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

OSTATNI MAŁY PROJEKT

21 lipca br. Powiat Nowodworski, reprezentowany przez Ewę Dąbską, Starostę Nowodworskiego oraz Barbarę Ogrodowską, Wicestarostę Nowodworskiego podpisał umowę przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pt. „Remont dachu lokomotywowni w Nowym Dworze Gdańskim”.

Projekt polegać będzie na remoncie dachu budynku lokomotywowni oraz nad tzw. łącznikiem prowadzącym z budynku dworca do lokomotywowni.

Całkowity koszt operacji wynosi 85 212,92 zł, gdzie kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 50 000 zł.

W projekcie, Powiat Nowodworski współpracować będzie z trzema partnerami tj. Klubem Nowodworskim, Pomorskim Towarzystwem Kolei Żelaznych, Stowarzyszeniem Strefą Turystyczną Nogat.

T. Rusinowicz

WARSZTATY ROBOCZE "KONCEPCJA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO"

W dniu 17 lipca bieżącego roku Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział w warsztatach roboczych dotyczących minimalizacji zagrożeń powodziowych miasta Nowy Dwór Gdański zrealizowanych przez Firmę Arcadis Sp. z o. o. na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach opracowania pt. „Koncepcja Ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdańskiego”.

MOBILNY PUNKT INFORMACJI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zadaniem Mobilnych Punktów Informacyjnych jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji dotyczących Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W trakcie dyżurów będzie można dowiedzieć się, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie kwalifikować się do wsparcia w ramach Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, jakie będą ogólne zasady ubiegania się o dotację oraz gdzie należy szukać informacji na temat wsparcia ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Osoby chcące skorzystać z MPI proszone są o kontakt mailowy na adres projekty@nowydworgdanski.pl z podaniem godziny konsultacji.

T. Rusinowicz

PRODUKTY TRADYCYJNE Z NASZEGO REGIONU

W dniu 2 lipca 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych następujące produkty:

 1. „Bałabuchy marzęcińskie”
 2. „Pieczeń boczkowa z Marzęcina”

co do których wnioski o rejestrację do Marszałka Województwa Pomorskiego złożyło Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina z siedzibą w Marzęcinie ul. Polna 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Opis produktów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-pomorskie/Pieczen-boczkowa-z-Marzecina

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-pomorskie/Balabuchy-marzecinskie

Województwo Pomorskie do tej pory zarejestrowało 149 produktów tradycyjnych i jest wiceliderem w kraju pod względem liczby wpisów na Listę Produktów Tradycyjnych.

Naszym Paniom serdecznie gratulujemy!

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

WAKACJE 2014 Z KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ

Na okres wakacyjny (od 28 czerwca do 31 sierpnia) po raz kolejny zostało uruchomione połaczenie kolejowe wąskotorowe między Nowym Dworem Gdańskim a Stegną, prawym brzegiem Wisły a Sztutowem. Szczegóły w załączeniu oraz na stronie www.ptmkz.pl

MUZYKA POLSKA NA ŻUŁAWACH

W programie utwory: Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Kilara, Mieczysława Karłowicza, Grażyny Bacewicz, Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Panufnik.

Koncerty odbędą się o godz. 19.00, natomiast o godz. 16.00 zaplanowano otwarte próby generalne skierowane do dzieci i młodzieży.

Terminy koncertów:

Pasłęk  (17.07  - Kościół p.w. św. Bartłomieja),

Dzierzgoń  (18.07  - Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej),

Krzyżanowo gm. Stare Pole   (19.07  - Kościół p.w. św. Barbary), 

Nowy Dwór Gdański  (20.07. -  Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego),

Pruszcz Gdański  (21.07  - Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego)

Jantar gm. Stegna  (22.07 - Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła),

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Miasta Elbląg.

Patronat nad Festiwalem objęli: Burmistrz Miasta Pasłęk – Wiesław Śniecikowski, Burmistrz Miasta Dzierzgoń - Kazimierz Szewczun, Wójt Gminy Stare Pole -Włodzimierz Załucki, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdański - Jacek Michalski, Wójt Gminy Stegna – Jolanta Kwiatkowska, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego – Janusz Wróbel.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Telewizja Polska S.A./Oddział
w Olsztynie, Telewizja Elbląska, Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl Współpraca redakcyjna: RMF Classic.

M. Wereszczyńska

DĄB SŁOWIANIN DRZEWM ROKU 2014

W tegorocznym konkursie Dąb Słowianin zdobył 5034 głosy, zwyciężając niewielką przewagą nad Dębem Wincentym z Krościenka Wyżnego (woj. podkarpackie), który uzyskał 4664 głosy. Oba dęby do ostatniej chwili plebiscytu walczyły zacięcie, idąc „konar w konar”. Na trzecim miejscu uplasował się Dąb Franciszek z Helu (woj. pomorskie), zdobywając 2197 głosów. Statuetki Drzewo Roku 2014 trafią do grupy rowerzystów „Rowerem przez Jelcz”, która zgłosiła drzewo do konkursu oraz władz Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice, na których terenie rośnie dąb. Wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie (10 października 2014 r.) podczas inauguracji 12. edycji programu Święto Drzewa Klubu Gaja.

Wielkie serce, włożone w całą akcję przyniosło rezultat w postaci zwycięstwa. Cieszymy się bardzo i traktujemy to jako wielkie zwycięstwo wszystkich, którzy poświęcili kilkanaście sekund na oddanie głosu. To wielkie zaangażowanie pragniemy umiejętnie zagospodarować, aby w przyszłości zaowocowało kolejnymi sukcesami. Cała akcja była wspaniałą lekcją dobroci i pozytywnego zakręcenia oraz, co bardzo ważne, możliwością integracji społecznej wielu pokoleń naszych rodaków. Za to wszystko składam najszczersze podziękowania wszystkim, którzy wierzyli w moc Słowianina. Dziękuję bardzo - podsumowuje Jacek Mikołajczyk z grupy rowerzystów „Rowerem przez Jelcz”.

W finale 4. edycji konkursu Drzewo Roku znalazło się 16 drzew z nadesłanych 122 zgłoszeń z całej Polski. Podczas głosowania internauci oddali 17043 ważne głosy. Na stronie plebiscytu odnotowano ponad 76 000 odsłon.

Ogólnopolski konkurs Klubu Gaja  – Drzewo Roku propaguje postawy ochrony przyrody i konieczność ochrony jej obiektów, jakimi są drzewa. Zwraca uwagę na ich rolę w naszym życiu, silne związki pomiędzy kulturą i historią danej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie. Wyłania najważniejsze i najbardziej kochane przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. Ambasadorami konkursu są podróżniczka i pisarka, Elżbieta Dzikowska,  reżyser i senator, Kazimierz Kutz oraz językoznawca, popularyzator wiedzy o języku polskim, profesor Jan Miodek.

Zdobywca tytułu Drzewo Roku 2014 Dąb Słowianin z Dębiny w gminie Jelcz - Laskowice (woj. dolnośląskie) - Dąb nieprzypadkowo nazwano Słowianinem. Rósł, a historia zmieniała się przez wieki. Jego początki sięgają czasów Piastów Śląskich, a imię to patriotyczny ukłon w ich kierunku. Drzewo jest symbolem polskości, oddaje cześć tym, którzy przez wieki walczyli z germanizacją śląskiej ziemi. Mimo prowadzonego procesu likwidacji języka polskiego, w powiecie oławskim utrzymywała się polska mowa, a wśród polskojęzycznych wsi wymienianych przez historyków była też Dębina.

 

Zdobywca 2. miejsca - Dąb Wincenty z Krościenka Wyżnego (woj. podkarpackie) - O jego wielkiej wartości dla mieszkańców świadczy fakt, iż jego zdjęcie znalazło się na okładce monografii wsi. Miejscowa legenda głosi, że pod tym właśnie dębem siadywał Wincenty Pol. Tu pisywał swe wiersze, na przykład „Królewskie dęby”. Jeden z utworów, wychwalający zalety dębowego gaju, czyli dębiny, zadedykował właścicielom dworu, w którym gościł – Jabłonowskim. Bywała tam też siostra Aleksandra Fredry – Zofia Szeptycka, a współcześnie – podróżniczka Elżbieta Dzikowska.

Zdobywca 3. miejsca - Dąb Franciszek z Helu (woj. pomorskie) - jest jednym z najstarszych i najwyższych drzew regionu. Rośnie na styku morza i lądu, na terenie należącym do Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów. Ochrzczono go Franciszkiem, a jego imię wybrano nieprzypadkowo – na cześć założyciela zakonu – świętego Franciszka z Asyżu, nazywanego czasem „pierwszym ekologiem”. Dąb Franciszek kilkaset lat rośnie w specyficznych, niesprzyjających warunkach. Przetrwał mnóstwo sztormów, które zalewały miasto.

Dokładna liczba głosów zdobytych przez poszczególne drzewa:

1. Dąb Słowianin - 5034
2. Dąb Wincenty - 4664
3. Dąb Franciszek - 2197
4. Cis z wolą życia - 1050
5. Dąb Dragonów - 613
6. Topola z Opola - 528
7. Kasztanowiec Benedykt - 466
8. Dąb Kiejstut - 404
9. Dąb harcerski - 364
10. Lipowa Aleja - 360
11. Lipy Sobieskiego - 337
12. Dąb św. Mikołaja - 267
13. Lipa pobłogosławiona - 265
14. Dąb Rudosław - 194
15. Zaleski Dąb Grodowy - 157
16. Dąb Dyzio - 143

Konkurs Drzewo Roku jest częścią programu Święto Drzewa dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego. Patronat medialny: Program 1 Polskiego Radia. Partner strategiczny: Lasy Państwowe, LeasePlan Fleet Management (Polska).  Partnerzy:  Troton, Eco Service, Green Project, Ashoka - Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu, Nadace Partnerstvi, Uniwersytet Śląski, Kampania Miliarda Drzew dla Planety.

Fot. Klub Gaja/Tomek Pikuła – Dąb Słowianin, Drzewo Roku 2014

2. PLAŻOWA GALA DISCO POLO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2014-2024

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2024, Starosta Nowodworski informuje, iż dokonał wyboru oferty Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Ewa Dąbska
-
Starosta Nowodworski

KOLEJNA SESJA PRZED WAKACJAMI ZA NAMI

Na sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 30 czerwca 2014 r. rozmawiano nt. przygotowanie służb, inspekcji, straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego. Uchwalono Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Ponadto wyrażono zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu (przez teren kolejowy) na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej w Mikoszewie, gmina Stegna. Dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. oraz podjęto stanowisko w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej Związku Powiatów Polskich. Podczas sesji wysłuchano prelekcji Przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nt. projektu modelu bezpłatnego poradnictwa prawnego dla obywateli.

D. Fila

KONKURS GRANTOWY DLA FUNDACJIM STOWARZYSZEŃ, OŚRODKÓW KULTURY I BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci wiejskich w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

O dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat  mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub  w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Można wygrać dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego
z realizowanym  projektem (do 10% kwoty dofinansowania),  porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości 10% dofinansowania.

Więcej informacji

Zapraszamy na stronę www.fundacjabgk.pl

Fundacja BGK, e-mail: agnieszka.gajek@fundacjabgk.pl; tel: 22 522 93 75

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz wniosków online.

Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2014 roku. 

M. Wereszczyńska

ZMIANY DOTYCZĄCE KART PARKINGOWYCH

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Kart parkingowych nie wydaje starosta, lecz przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podmiotem wydającym karty parkingowe staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw  orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2014 r.

Do otrzymania karty parkingowej uprawnione będą wyłącznie osoby niepełnosprawne ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony – na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. Kartę parkingową dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych wydaje się na okres 3 lat.

Opłata za wydanie karty wynosić będzie 21 zł.

Najbliższy podmiot wydający karty parkingowe:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Malborku
ul. Armii Krajowej 70
82-200 Malbork, tel. 55-247-26-96

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 października 2013 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1446 z późń. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 870)

OSTATNI DZWONEK

Jednorazowe Stypendia Starosty Nowodworskiego przyznawane są za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów powiatowych placówek oświatowych. Wnioski składane są przez dyrektorów szkół, opiniowane przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski. W tym roku stypendia otrzymali:

Stypendia czerwiec 2014

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54 –

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 1. Karolina Brzezińska,
 2. Magdalena Kosińska,
 3. Oliwia Mateja,
 4. Roksana Milewska,
 5. Wiktoria Szymańska.

 - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 1. Ilona Andzel

- Technikum Obsługi Turystycznej:

 1. Małgorzata Golder,
 2. Sylwia Jędo,
 3. Małgorzata Loryś,
 4. Monika Wiśniewska,

- Technikum Informatyczne

 1. Kamil Dyl.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 1. Magdalena Bukowska,
 2. Jolanta Kordunowska.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

 1. Bartosz Pażątka Lipinski.

Zespół Szkół Nr 1

I Liceum Ogólnokształcące:

 1. Kinga Doba,
 2. Natalia Pankau,
 3. Natalia Zięcik,
 4. Paweł Sztabiński,
 5. Piotr Wawruch,
 6. Szymon Stolarz,
 7. Justyna Golder,
 8. Aleksandra Krawczyk,
 9. Adrian Karpiński,
 10. Dagmara Tałaj,
 11. Alicja Kowalska,
 12. Patryk Mikos,
 13. Marta Suszko,
 14. Katarzyna Szymańska,
 15. Justyna Frąckiewicz,
 16. Mateusz Kowalski,
 17. Grzegorz Cieśla,
 18. Łukasz Porycki.

Gimnazjum Sportowe:

 1. Weronika Mejer,
 2. Zuzanna Kowalska,
 3. Dominik Pielecki,
 4. Paweł Rutkowski,
 5. Piotr Pałubicki,
 6. Tomasz Aszyk,
 7. Magdalena Bojkowska,
 8. Anna Szewczyk,
 9. Olga Szewczyk,
 10. Aleksandra Frąckiewicz,
 11. Piotr Dekański,
 12. Zuzanna Kozioł,
 13. Weronika Kubińska,
 14. Agata Szewczyk,
 15. Nina Anna Kowalska,
 16. Marta Niemyjska,
 17. Szymon Broda,
 18. Julia Olenkiewicz,
 19. Aleksander Gola.

A. Glazer

WYSOKIE WYNIKI W GIMNAZJUM SPORTOWYM

Część humanistyczna

Część matematyczno - przyrodnicza

Część językowa

j. polski

Historia i wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

j. angielski

j. niemiecki

PP

PR

PP

Gimnazjum Sportowe w Zespole szkół Nr 1

68,4 %

59,8 %

51,3 %

50,1 %

68,4 %

45,6 %

82,7 %

Powiat Nowodworski

62,07 %

56,11 %

42,46 %

47,88 %

60,86 %

37,96 %

51,69%

A. Glazer

RZEKA ROKU

Finalistki Rzeki Roku 2014 wybrane!

W konkursie Rzeka Roku Klubu Gaja poszukujemy szczególnych miejsc nad rzekami, istotnych dla przyrody, historii czy kultury danej społeczności lokalnej. Miejsc, które mają swoją opowieść,  inspirują i łączą ludzi. Finałowa jedenastka 2 edycji konkursu, prowadzonego w ramach programu Zaadoptuj rzekę, została wybrana. Rzeka – Laureatka tytułu Rzeka Roku 2014 wyłoniona zostanie we wrześniu, podczas internetowego głosowania.

W nadesłanych zgłoszeniach do konkursu odwoływano się do minionych zdarzeń, tradycji i literatury, pięknych krajobrazów czy radości spędzania czasu i wypoczynku nad rzekami. Praca i zaangażowanie ludzi, którzy zgłosili rzeki do konkursu to rzeczywiste działanie na rzecz środowiska naturalnego i potrzeba by zadbać o te miejsca oraz promować wartości swojej lokalnej ojczyzny. Klub Gaja zachęca także do odkrywania niezwykłych miejsc nad rzekami i zabawy w poszukiwanie skarbów - Geocaching. W pobliżu zeszłorocznych finalistek Rzeki Roku 2013 zostały ukryte skrytki (zwane "geocache") z informacją o rzece i drobnymi upominkami dla szczęśliwych znalazców. Więcej informacji o zabawie w serwisie www.geocaching.pl (w zakładce skrytki, w polu właściciel należy wpisać Klub Gaja).

W tegorocznych zgłoszeniach widać tęsknotę, zarówno zgłaszających jak i jurorów do rzek prawie naturalnych, nie sponiewieranych przez regulacje i zabudowę hydrotechniczną - rzek, które dzięki swojej naturalności mocno i dobrze wpisane są w dni powszednie i święta ludzi nad nimi mieszkających. Konkurs pokazuje, że nie chcemy „uporządkowanych” cieków wpuszczonych w kanał i jak ryba wody coraz bardziej potrzebujemy zapachu narwiańskich torfowisk, bużańskiego błotka po wiosennej dużej wodzie i ciężkiego powietrza z bagien nad górną Słupią. – komentuje Marek Szymański („Wędkarski Świat”), Juror Rzeki Roku 2014.

Spośród 43 nadesłanych zgłoszeń Jury, w składzie dr hab. prof. Zbigniew Wilczek (Uniwersytet Śląski), Tomasz Pikuła (fotografik), Marek Szymański (Wędkarski Świat) oraz Jacek Bożek i Paweł Grzybowski (Klub Gaja), wybrało jedenaście:

 1. Rzeka Bobrza (na odcinku od Kotylaków do Wirowców, gmina Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie), zgłoszona przez Zespół Szkół w Ćmińsku, w przeszłości miała ogromny wpływ na rozwój okolicznych wsi, bywała również niebezpieczna. Z powodu wylewów wieś Bobrza musiała zostać przeniesiona, gdyż znajdowała się zbyt blisko koryta rzeki i narażona była na ciągłe powodzie. Nazwę swą rzeka zawdzięcza bobrom, które licznie zamieszkiwały jej okolicę. Żyją tam także liczne gatunki chronione, zarówno roślin jak i zwierząt m. in. sasanka wiosenna, minóg strumieniowy czy derkacz.       
 1. Bug (w Gródku nad Bugiem, woj. podlaskie), dzięki swemu granicznemu położeniu, zgłoszony przez Katarzynę Wojtkowską,  miał okazję pozostać rzeką naturalną, z licznymi starorzeczami oraz meandrującym korytem. Naturalność Bugu jest ewenementem na skalę europejską. Ponadto rzeka przepływa przez malownicze tereny. Miejsca gdzie poszanowana i zachowana została tradycja. Miejscowości nad Bugiem są atrakcją turystyczną. Na największą uwagę zasługują produkty lokalne przygotowywane według tradycyjnych receptur oraz przystosowanie mieszkańców okolicznych wsi do współistnienia z wylewającą corocznie rzeką.
 1. Noteć (w Nakle, pomiędzy śluzą Nakło Wschód, a Nakło Zachód, woj. kujawsko-pomorskie), zgłoszona przez Starostwo Powiatowe w Nakle, zyskała miano najpiękniejszego miejsca w Polsce spośród obszarów objętych siecią Natura 2000 w rozstrzygniętej w 2013 roku III edycji plebiscytu „7 nowych cudów Polski” ogłoszonego przez miesięcznik „National Geographic Traveler”. Powiat Nakielski został także laureatem Nagrody Przyjaznego Brzegu, m.in. za stworzenie Przystani Wodnej na rzece Noteć, która stała się nie tylko atrakcją kulturalną ale także miejscem licznych imprez. Przystań integruje lokalną społeczność i w coraz większym stopniu wykorzystuje potencjał rzeki.
 1. Rzeka Narew (w Pułtusku, woj. mazowieckie) jest według uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, którzy zgłosili ją do konkursu,  dziedzictwem kulturowym kilku pokoleń. Piłkarski Klub założony przed II Wojną Światową – „Nadnarwianka” czy pułtuskie kino „Narew” swymi nazwami podkreślają przywiązanie do pobliskiej rzekę, która jest podwaliną kulturalnego życia mieszkańców. Narew znacząco przyczyniła się do rozwoju miasta. Rzeka była także niemym świadkiem tragedii ludności pochodzenia żydowskiego. Malownicze widoki oraz sama rzeka niejednokrotnie bywały inspiracją dla poetów i malarzy.
 1. Rzeka Rawka (w Bartnikach, woj. mazowieckie), która zgłoszona została przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, to ostoja olbrzymiej różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt. Jest także rzeką o wybitnych walorach rekreacyjnych,  turystycznych i  edukacyjnych.  Na rzece odbywają się liczne spływy kajakowe. Ponadto Rawka ze względu na swoje walory krajobrazowe wzbudza również zainteresowanie artystów.
 1. Słupia (na odcinku Lubuń - Żelkowo, woj. pomorskie), zgłoszona do konkursu przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, przepływa przez Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, z jego granicą niemal w całości pokrywa się granica obszaru ochrony ptaków sieci Natura 2000 o nazwie „Dolina Słupi”.  Lubuń, który położony jest wzdłuż rzeki zgłoszonego do konkursu,  należy do najstarszych udokumentowanych wsi Ziemi Słupskiej. Malownicze położenie oraz liczne szlaki zarówno piesze jak i rowerowe przyciągają turystów. Przystań na Słupi w Lubuniu stanowi element papieskiego szlaku kajakowego, złożonego z 10 pamiątkowych obelisków w miejscach postoju kajakarzy z Karolem Wojtyłą na czele.
 1. Rzeka Świder (w Otwocku, woj. mazowieckie), zgłoszona do konkursu przez Stowarzyszenie „Chodź nad Świder”, ma dla okolicznych mieszkańców ogromn