Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Projekt: „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim”.

 

W ramach działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi  2 637 384,85 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu : 3 103 370,00 zł

Okres realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od 1 września 2016 roku do 28 września 2018 roku.

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej i wyposażenia w Zespole Szkół Nr 2 (w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej), podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i dostęp do specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Powyższe cele będą miały przełożenie na wyższe umiejętności praktyczne przyszłych absolwentów ZS nr 2 i zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy. Pracownie, które będą wyposażone w ramach projektu to  pracownie  zawodowo-techniczne: informatyk, obsługa turystyczna (informacja turystyczna, językowa, turystyczno-geograficzna), zawodów mechanicznych i stolarskich, jak również pracownie budowlane. Projekt obejmuje także remont korytarzy i przebudowę węzła sanitarnego.

Planowane efekty:

Zadania opisane w projekcie w ramach działania 4.1 są elementem szerszego przedsięwzięcia, są one zintegrowane z jednoczesną realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakości edukacji zawodowej. Oba projekty uzupełniają się i wzmacniają wzajemnie placówkę. Dzięki wyposażeniu pracowni oraz zmodernizowaniu pomieszczeń uczniowie przyswoją wiedzę w lepszych i nowocześniejszych warunkach. Zajęcia prowadzone w nowych pracowniach na pewno będą miały atrakcyjniejszą formę i zwiększą zainteresowanie uczniów, którzy pozyskają lepsze kompetencje zawodowe niż dotychczas. Dzięki połączeniu tych dwóch działań, absolwenci ZS Nr 2 będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Nowocześnie wyposażona szkoła wpłynie również na to, że uczniowie nie będą poszukiwali szkół zawodowych poza granicami naszego powiatu np. w Elblągu czy Trójmieście,  gdyż tu na miejscu będą mogli zdobyć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Daria Szalczewska

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl