Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

 • Joanna Bryk - Sekretarz Powiatu
  Joanna Bryk
  Sekretarz Powiatu

SEKRETARZ POWIATU

Joanna Bryk

pok. 16
tel. 55 247 36 68
e-mail: sekretarz@nowydworgdanski.pl

 

 

 1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa, tworzy warunki jego działania oraz ustala organizację pracy Starostwa.
 2. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
 3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. czuwanie nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw obywatelii wykonywaniem zadań w Starostwie;
  2. koordynowanie i nadzorowanie przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady  projektów uchwał i innych materiałów przygotowywanych przez Zarząd i powiatowe jednostki organizacyjne;
  3. opracowywanie projektu zmian regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy oraz statutu powiatu;
  4. czuwanie nad właściwą organizacją pracy i koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa;
  5. zapewnienie właściwej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym dotyczącym zadań Powiatu;
  6. zarządzanie Biuletynem Informacji Publicznej i stroną internetową Starostwa;
  7. koordynacja i nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznej z wyłączeniem problematyki budżetowej oraz współdziałanie z podmiotami kontroli państwowej;
  8. nadzorowanie właściwego stosowania przepisów prawa;
  9. koordynowanie i nadzorowanie oceny pracy pracowników samorządowych;
  10. nadzorowanie procesu informatyzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową Starostwa;
  11. koordynowanie spraw związanych z wyborami;
  12. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
  13. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;
  14. monitorowanie i koordynowanie systemem kontroli zarządczej w Starostwie.

Sekretarzowi Powiatu podlega:

 1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich;
 2. Stanowisko ds. kadr;
 3. Stanowiska ds. obsługa prawnej;
 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl